راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 72801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72801 علی کارگر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
72802 علی کارگر 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72803 غلامرضا کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72804 فاروق کارگر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
72805 فاطمه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72806 فاطمه کارگر 1388 علوم رياضي آمار
72807 فاطمه کارگر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72808 کاظم کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
72809 کبری کارگر 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72810 لیلا کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72811 محبوبه کارگر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72812 محمدحسن کارگر 1367 علوم پايه زمین شناسی
72813 محمدرضا کارگر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
72814 محمدرضا کارگر 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
72815 محمدصادق کارگر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
72816 محمدصادق کارگر 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
72817 محمدصالح کارگر 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
72818 محمدعلی کارگر 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72819 مرضیه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72820 مریم کارگر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
72821 مسعود کارگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
72822 مسعود کارگر 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
72823 مونا کارگر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
72824 مهدی کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72825 مینا کارگر 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
72826 ناهید کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72827 ندا کارگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72828 نرجس کارگر 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
72829 نرگس کارگر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72830 هادی کارگر 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72831 هانیه کارگر 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72832 صالح کارگر راضی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72833 آزاده کارگر شورکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72834 فرامرز کارگراحسان اباد 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
72835 الهه کارگران 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72836 رویا کارگران 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72837 فاطمه کارگران 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72838 فریبا کارگران بافقی 1373 علوم پايه زمین شناسی
72839 زهرا کارگران ساکت 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
72840 نجمه کارگران ساکت 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72841 سعید کارگران نقاب 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72842 صدیقه کارگران نقاب 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72843 علیرضا کارگربیده 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72844 محمدرضا کارگربیده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
72845 مینو کارگربیده 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72846 سامان کارگرخوش بازارده 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72847 مرتضی کارگردستجردی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72848 حجی علی کارگرراضی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
72849 بهجت کارگرزرندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72850 روح اله کارگرشورکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72851 سمانه کارگرشورکی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
72852 محمدرضا کارگرشورکی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72853 زهرا کارگرشهرآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
72854 اعظم کارگرشهری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72855 فاطمه کارگرطرقی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
72856 الهام کارگرطزرق 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
72857 امه لیلا کارگرفرح ابادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72858 فیروزه کارگرفرد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72859 مهدیه کارگرقوی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72860 سمیه کارگرمحمدابادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
72861 فاطمه کارگرمقدم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72862 زینب کارگرمقدم باجگیران 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
72863 احمد کارگرمنظری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72864 مریم کارگرنقاب 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
72865 اعظم کارگری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72866 مقداد کارگری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
72867 ملیحه کارگری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72868 حمیده کارگری کهنه فرود 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72869 مصطفی کارگریان مروستی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72870 بهمن کارگزار 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72871 جعفر کارگزار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72872 سپیده کارگزار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72873 سجاد کارگزار 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72874 علی کارگزار 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72875 علی اکبر کارگزار 1375 علوم پايه فیزیک
72876 مینا کارگزار 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
72877 میترا کارگزسعدآباد 1365 علوم پايه عمومی
72878 علی کارگشا 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
72879 الهه کارگشاکبیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72880 مریم کارمزد 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
72881 زهرا کارمزدبلاش 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72882 عبدالکریم کارمزدی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
72883 روزبه کارنده 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72884 روزبه کارنده 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72885 مهناز کاروان 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
72886 سیده زهرا کاروانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72887 صفیه کاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72888 علیرضا کاری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
72889 غلامحسین کاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72890 فرزانه کاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72891 فرزانه کاری 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
72892 محبوبه کاری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72893 محبوبه کاری 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی (آموزش محور)
72894 ناصر کاری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72895 عاطفه کاریزصباحی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
72896 آرمان کاریزنوئی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
72897 امیر کاریزنوئی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
72898 جواد کاریزنوئی 1376 علوم رياضي آمار
72899 احمد کاریزنوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
72900 اعظم کاریزنوی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765235