راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 72801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72801 فهیمه کریمی 1383 علوم رياضي آمار
72802 فهیمه السادات کریمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72803 فیروز کریمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72804 فیروز کریمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72805 کاظم کریمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
72806 کبری کریمی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72807 کیانا کریمی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72808 کیانوش کریمی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
72809 کیهان کریمی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72810 مجتبی کریمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
72811 مجید کریمی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72812 مجید کریمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72813 مجید کریمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
72814 مجید کریمی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پلیمر
72815 محبوب کریمی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72816 محبوبه کریمی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
72817 محدثه کریمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
72818 محسن کریمی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72819 محمد کریمی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
72820 محمد کریمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
72821 محمد کریمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72822 محمد کریمی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
72823 محمد کریمی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
72824 محمد کریمی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
72825 محمد کریمی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72826 محمد کریمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
72827 محمد کریمی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72828 محمد کریمی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
72829 محمداسحاق کریمی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72830 محمدباقر کریمی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72831 محمدرضا کریمی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72832 محمدرضا کریمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72833 محمدرضا کریمی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72834 محمدرضا کریمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
72835 محمدرضا کریمی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
72836 محمدعثمان کریمی 1394 كشاورزى اصلاح نژاد دام
72837 محمدعلی کریمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
72838 محمدعلی کریمی 1367 علوم رياضي آمار
72839 محمدفرید کریمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72840 محمدمهدی کریمی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
72841 محمود کریمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72842 مرجان کریمی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72843 مرجان کریمی 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
72844 مرضیه کریمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72845 مرضیه کریمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72846 مرضیه کریمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
72847 مریم کریمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72848 مریم کریمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72849 مریم کریمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72850 مریم کریمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72851 مسعود کریمی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
72852 مسعود کریمی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
72853 مطهره کریمی 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
72854 معصومه کریمی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72855 معصومه کریمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72856 معصومه کریمی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
72857 موسی کریمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
72858 مهدی کریمی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72859 مهدی کریمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72860 مهدی کریمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
72861 مهدی کریمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
72862 مهدی کریمی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72863 مهدی کریمی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72864 مهدی کریمی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72865 مهدی کریمی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72866 مهران کریمی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72867 مهرنوش کریمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72868 مهلا کریمی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
72869 مهناز کریمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72870 مهناز کریمی 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
72871 میثم کریمی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
72872 مینا کریمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
72873 مینودخت کریمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
72874 ناصر کریمی 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
72875 ناهید کریمی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72876 نجمه کریمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
72877 نجیبه کریمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72878 ندا کریمی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72879 ندا کریمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72880 ندا کریمی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
72881 نرجس کریمی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72882 نرجس کریمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72883 نرگس کریمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72884 نگار کریمی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
72885 نیره کریمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72886 وحید کریمی 1391 مهندسي مهندسی عمران
72887 ویدا کریمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72888 هادی کریمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72889 هادی کریمی 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
72890 هیمن کریمی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
72891 یحیی کریمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72892 یوسف کریمی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
72893 یوسف کریمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
72894 سعید کریمی جعفربیگلو 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72895 هانیه کریمی حسینی 1378 علوم پايه زمین شناسی
72896 تکتم کریمی راد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72897 محمّد کریمی شادی 1378 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
72898 الهام کریمی قدوسی 1380 علوم پايه فیزیک
72899 حیدر کریمی وردنجانی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38162846