راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,505

نمایش موارد : 72801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72801 محمد قره مشک غراوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72802 علی اصغر قره ویسی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
72803 علی اکبر قره ویسی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72804 علی اکبر قره ویسی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72805 علی اکبر قره ویسی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72806 اعظم قریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72807 بنفشه قریانی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
72808 منیره قریانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72809 آتنا قریب 1384 علوم رياضي آمار
72810 الهام قریب 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
72811 تکتم قریب 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72812 عاطفه قریب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72813 علیرضا قریب 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
72814 فرزاد قریب 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
72815 فرشته قریب 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
72816 قاسم قریب 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72817 محمدرضا قریب 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
72818 محمدرضا قریب 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
72819 مریم قریب 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
72820 مصطفی قریب 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
72821 سمیه قریب بلوک 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72822 محمد قریب بلوک 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72823 سیف اله قریب طرزه 1356 علوم رياضي آمار
72824 لیلا قریبی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72825 زهرا قریبی فشخامی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
72826 ارمیتا قریش الحسینی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
72827 بایرام قلی قریشی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
72828 زهره قریشی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
72829 سیدآرش قریشی 1383 علوم پايه فیزیک
72830 سیدآرش قریشی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
72831 سیدآرش قریشی 1393 علوم پايه فیزیک بنیادی - اطلاعات کوانتومی
72832 سیداحسان قریشی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
72833 سیدروح اله قریشی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72834 سیدعنایت اله قریشی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72835 سیدغلامرضا قریشی 1361 كشاورزى علوم زراعی
72836 سیدمحمدرضا قریشی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
72837 سیدمحمود قریشی 1366 علوم پايه فیزیک
72838 سیدمهدی قریشی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72839 سیدمهدی قریشی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72840 سیده نرجس قریشی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72841 سیدهادی قریشی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72842 شکوه قریشی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
72843 فاطمه قریشی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
72844 مهین سادات قریشی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
72845 مریم قریشی داغیان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
72846 سیدحسن قریشی کرین 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72847 سیدحسن قریشی کرین 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72848 سامیه قریشی مارمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72849 زهره سادات قریشی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
72850 سکینه سادات قریشی نژاد 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
72851 سیدکاظم قریشی نیا 1386 علوم پايه زمین شناسی
72852 سیدعلی قریشیان امیری 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72853 عبدالکریم قزاق 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72854 محمود قزاقی 1393 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام
72855 عبدالوهاب قزل 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72856 علی رضا قزل 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72857 محمدباقر قزل سفلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72858 اعظم قزل باش 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
72859 اعظم قزل باش 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
72860 اکرم قزل باش 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72861 اکرم قزل باش 1396 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
72862 پریا قزل باش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72863 اعظم قزل سفلو 1387 هنر نيشابور نقاشی
72864 ماریه قزل سفلی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
72865 عباسعلی قزل سوفلو 1374 مهندسي مهندسی عمران - آب
72866 عباسعلی قزل سوفلو 1377 مهندسي مهندسی عمران - آب
72867 اعظم قزلباش 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72868 زیبا قزلباش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
72869 لیلا قزلباش 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72870 نجمه قزلباش چمک 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72871 عبدالقادیر قزلجه 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72872 سجاد قزلچه 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72873 زینب قزلسفلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72874 محمدرضا قزلقارشی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72875 الهه قزلقانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72876 محمدمهدی قزلقانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72877 عبداله قزلی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
72878 فرخ دین قزلی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
72879 فرخ دین قزلی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
72880 لادن قزلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72881 لادن قزلی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
72882 محمدحسن قزنینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72883 احمد قزوهی 1373 علوم رياضي ریاضی
72884 تورج قزوینی 1364 علوم پايه شیمی
72885 حسین قزوینی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72886 رضا قزوینی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72887 مهسا قزوینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72888 زیبا قزوینی نژاد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72889 محمدرضا قزوینیان 1354 علوم رياضي ریاضی
72890 اعظم قزی 1381 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
72891 اعظم قزی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
72892 خدیجه قزی 1380 دامپزشكي دامپزشکی
72893 رباب قزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72894 زهرا قزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
72895 عباس قزی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72896 علی قزی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72897 مهدی قزی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
72898 مهنازالسادات قزی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
72899 نرگس قزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
72900 مریم قسامی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42354607