راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 72801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72801 محمود کربلائی زاده استبرق 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72802 سارا کربلائی زاده بقال 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72803 زهرا کربلائی شاندیز 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72804 زینب کربلائی علی بهشتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72805 شهربانو کربلائی محمد 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72806 مریم کربلائی مهریزی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72807 سکینه کربلائی نژاد 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
72808 اعظم کربلائی هاشمیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72809 اعظم کربلائی هاشمیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72810 محمدحسین کربلایی 1366 علوم رياضي آمار
72811 محمدهادی کربلایی نیا 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72812 نرگس کربلایی هرفته 1363 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72813 سمیه کرجالیان چایجانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
72814 مهدیه کرجی یزدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
72815 حسن کرخی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72816 عباس کرخی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72817 فاطمه کرخی 1382 علوم پايه فیزیک
72818 فرناز کرخی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72819 لیلا کرخی 1375 علوم پايه زمین شناسی
72820 مرتضی کرخی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72821 نرگس کرخی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72822 حسن کرد 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72823 سارا کرد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72824 سارا کرد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72825 طاهره کرد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72826 مریم کرد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72827 ناهید کرد 1381 دامپزشكي دامپزشکی
72828 نجمه کرد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
72829 نجمه کرد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
72830 عیسی کردارشاد 1365 علوم رياضي آمار
72831 راحله کرداری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72832 داود کرداعظم 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
72833 زهرا کردافشاری 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
72834 عباسعلی کردافشاری 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72835 فاطمه کردافشاری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
72836 هانیه کردان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
72837 حمید کردبچه 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72838 مریم کردبچه 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
72839 اسعد کردپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72840 مسلم کردتمینی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
72841 عبدالرحیم کردتودزیلی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72842 حمیدرضا کردجزی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
72843 زهرا کردجزی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
72844 شکیبا کردجزی 1380 دامپزشكي دامپزشکی
72845 علیرضا کردجزی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72846 علیرضا کردجزی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
72847 آرزو کرددیرانلویی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72848 افسانه کردستانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
72849 غلامرضا کردستانی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72850 محمدحسن کردستانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72851 منا کردستانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
72852 مونا کردستانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72853 خدیجه کردستانی کنگ زیتون 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
72854 مسعود کردستانی ماهانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
72855 پرنیان کردشاکری 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
72856 افسانه کردفیلابی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72857 برات محمد کردقدیمی 1376 علوم پايه زمین شناسی
72858 برات محمد کردقدیمی 1381 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
72859 افشین کردکتولی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
72860 حاجی رضا کردکریمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72861 علیرضا کردلو 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
72862 ملیکا کردلویی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
72863 مهدی کردنوغانی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72864 اسمعیل کردی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
72865 پریسا کردی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
72866 حسن کردی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
72867 سمیه کردی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72868 سمیه کردی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72869 سمیه کردی 1392 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
72870 علی کردی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
72871 علی رضا کردی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72872 فروزان کردی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72873 محمد کردی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72874 محمدعلی کردی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
72875 مرتضی کردی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72876 مرتضی کردی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
72877 مرتضی کردی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
72878 مریم کردی 1376 علوم پايه زمین شناسی
72879 مریم کردی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72880 مصطفی کردی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72881 مهدی کردی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72882 درمحمد کردی تمندانی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
72883 فرزانه کردی تمندانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72884 الهام کردی جز 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
72885 فرشته کردی نژاد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72886 اسداله کردیانی ارخودی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
72887 سیمین کردیزدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
72888 ادریس کرشی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72889 سمانه کرفی 1374 علوم رياضي آمار
72890 سمانه کرفی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72891 ربابه کرکه ابادی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
72892 مریم کرکه ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72893 نرگس کرکی 1380 علوم پايه زمین شناسی
72894 محمدجواد کرم افروز 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
72895 عباس کرم الدین 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72896 سهیل کرم بیگی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
72897 فاطمه کرم پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
72898 مهسا کرم خان 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72899 عبداله کرم خورانی 1352 علوم پايه شیمی
72900 عسکر کرم زادگان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640267