راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 72901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72901 علی اصغر قصّابی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72902 قایم قصابی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
72903 قدرت قصابی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72904 قدرت قصابی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72905 قدرت قصابی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72906 محمدرضا قصابی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72907 پوریا قصابی کهنه قوچان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
72908 سکینه قصابی کهنه قوچان 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
72909 جلیل قصابی گزکوه 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72910 جلیل قصابی گزکوه 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
72911 کلثوم قصبه سیاهکل محله 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72912 کلثوم قصبه سیاهکل محله 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72913 نیکو قصبه سیاهکل محله 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
72914 وجیهه قصری قصر 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
72915 زینب قصوری درگاهی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
72916 امین قضائی گاوگانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
72917 نعیم قضات 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
72918 زهرا قضاوی 1391 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
72919 مریم قضایی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72920 میثم قضایی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72921 ناصر قضوی باغینی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72922 ایمان قطب 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72923 فیروزه قطب 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
72924 حسین قطب الدینی بهرمان 1369 علوم پايه زمین شناسی
72925 فهیمه قطب زاده کرمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72926 سید محمد رئوف قطب الدینی 1353 علوم پايه زمین شناسی
72927 یاسمین قطب الدینیان یزد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72928 یاسمین قطب الدینیان یزد 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
72929 بهاره قطب حسینی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
72930 بهاره قطب حسینی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
72931 احسان الله قطب رزمجو 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72932 یلدا قطب زاده کرمانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72933 سیده ریحانه قطب شریف 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72934 سیده ریحانه قطب شریف 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
72935 مهنا قطب شریف 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
72936 بی بی سعیده قطبانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72937 آذین قطبی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
72938 عبدالوهاب قطبی 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72939 علی اصغر قطبی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72940 محسن قطبی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
72941 محمدجواد قطبی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72942 مصطفی قطبی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72943 ابوالحسن قطبی راوندی 1386 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
72944 فخرالسادات قطبی راوندی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72945 علی قطبی طاهری 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
72946 ندا قطبی مقدم 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
72947 ندا قطبی مقدم 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
72948 رقیه قطمیری قصرالدشتی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72949 نصیر محمد حمزه قفطان 1396 مهندسي مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
72950 شهرزاد قفقازی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72951 مریم السادات قفل گرطوسی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72952 عاطفه قلاسی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
72953 علی قلاسی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
72954 علی قلاسی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
72955 فریبا قلاسی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72956 محمد قلاسی 1375 علوم پايه زیست شناسی
72957 مریم قلاسی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72958 مریم قلاسی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
72959 معصومه قلاسی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
72960 زهره قلاسی فخرآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
72961 فرحناز قلاسی مود 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
72962 مهدی قلاسی مود 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
72963 نرگس قلاوند 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
72964 زیبا قلاوندی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72965 شهناز قلجائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
72966 حنیف قلعه 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72967 مریم قلعه 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
72968 میلاد قلعه 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72969 نیما قلعه 1373 علوم پايه فیزیک
72970 نیما قلعه 1376 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
72971 میلاد قلعه بان تکمه داش 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
72972 سیدمحمد قلعه بندی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
72973 امید قلعه حسن 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید(آموزش محور)
72974 حمیده قلعه خانی صفات 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72975 لیلا قلعه خانی صفات 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
72976 حجت الله قلعه دزدانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72977 مرضیه قلعه قوند 1375 علوم رياضي ریاضی
72978 بهناز قلعه کاهی رحمت آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72979 بهناز قلعه کاهی رحمت آبادی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
72980 سمیه قلعه کاهی نیل اباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72981 فرامرز قلعه گلاب زیتانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72982 آرش قلعه گلاب بهبهانی 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
72983 ابوالقاسم قلعه نوئی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72984 سمیرا قلعه نوئی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
72985 سهیلا قلعه نوئی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
72986 علی رضا قلعه نوئی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
72987 فاطمه قلعه نوئی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72988 فریده قلعه نوئی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72989 محسن قلعه نوئی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72990 معصومه قلعه نوئی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
72991 ابوالفضل قلعه نوی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
72992 افسانه قلعه نوی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
72993 الهه قلعه نوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72994 امین قلعه نوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
72995 تهمینه قلعه نوی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
72996 تهمینه قلعه نوی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
72997 حسن قلعه نوی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
72998 فریبا قلعه نوی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72999 فریبا قلعه نوی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
73000 کاظم قلعه نوی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251531