راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 73001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73001 ایمان کثیریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73002 ماهان کجکلاه 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
73003 هادی کجوری 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
73004 مصطفی کجوری گشنیانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
73005 مرضیه کچبی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
73006 سعیده کچبیان 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73007 رضا کچرانلوئی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73008 بهناز کچوئیان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
73009 فریبرز کچویی هارلنگ 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
73010 خسرو کحالی 1353 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73011 اشرف کدخدا 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
73012 الهام کدخدا 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
73013 الهه کدخدا 1387 علوم رياضي آمار
73014 الهه کدخدا 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
73015 بهاره کدخدا 1379 علوم رياضي آمار
73016 حسین کدخدا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73017 راضیه کدخدا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73018 ریحانه کدخدا 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
73019 زهرا کدخدا 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
73020 عاطفه کدخدا 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
73021 عزت کدخدا 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
73022 فائزه کدخدا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73023 فاطمه کدخدا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73024 فاطمه کدخدا 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73025 محمدامین کدخدا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
73026 محمدرضا کدخدا 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
73027 محمدرضا کدخدا 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73028 مصطفی کدخدا 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
73029 معصومه کدخدا 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73030 مهناز کدخدا 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73031 ندا کدخدا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73032 نرگس کدخدا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
73033 نگار کدخدا 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
73034 هادی کدخدا 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73035 هادی کدخدا 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
73036 علی کدخدا اوجان 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73037 جواد کدخدا دیزاوندی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73038 مصطفی کدخدااول 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73039 اله بخش کدخدائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
73040 رسول کدخدائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73041 سعیده کدخدائی 1388 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
73042 فریده کدخدائی 1389
73043 رحیم کدخدائی ایلخچی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
73044 نرگس کدخدائی کلات 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73045 نرگس کدخدائی کلات 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73046 محبوبه کدخدائی گل مکانی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
73047 مهناز کدخدابهره 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
73048 طیبه کدخدازاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73049 میترا کدخداقمصری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73050 پریسا کدخدامزرجی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73051 رقیه کدخدامزرجی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
73052 نجمه کدخدای عرب 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
73053 منصوره کدخدای بلقور 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73054 عباس کدخدای بهره 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73055 یاسر کدخدای بهره 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
73056 راحله کدخدای عرب 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
73057 محبوبه کدخدای عرب 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
73058 جلال کدخدایان 1364 مهندسي مهندسی عمران
73059 ملیحه کدخدایان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
73060 مهرداد کدخدایان 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
73061 مهرداد کدخدایان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
73062 میترا کدخدایان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
73063 میراندا کدخدایان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73064 ام البنین کدخدایوسفخانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
73065 رسول کدخدایی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73066 شیما کدخدایی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
73067 علی کدخدایی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
73068 مصطفی کدخدایی بلقور 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73069 عزت کدکنی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73070 جمال الدین کده 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73071 زهرا کده 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73072 اسفه کده ئی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
73073 جهاندار کدیور 1364 علوم پايه زمین شناسی
73074 حمیده کدیور 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73075 حمیده کدیور 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73076 ریحانه کدیور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73077 ریحانه کدیور 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
73078 زهره کدیور 1388 علوم پايه زمین شناسی
73079 سعیده کدیور 1392 مهندسي مهندسی شیمی
73080 علی اصغر کدیور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
73081 گیتا کدیور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73082 مهدی کدیور 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
73083 زهرا کدیورتهرانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
73084 احمد کر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73085 بی بی فریده کر 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73086 عافیه کر 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
73087 گل محمد کر 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73088 لاله کر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
73089 مارال کر 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73090 احسان کرابی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
73091 انسیه کرابی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
73092 بهروز کرابی 1385 علوم پايه زمین شناسی
73093 بهروز کرابی 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
73094 حسین کرابی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73095 زهرا کرابی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
73096 زهره کرابی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73097 سعید کرابی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
73098 سمیه کرابی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
73099 علی اکبر کرابی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
73100 علی اکبر کرابی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417675