راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 73001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73001 مجتبی قلی پورگودرزی 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
73002 محمدجواد قلی پورلیاولی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73003 مراد قلی پورولدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73004 حسین قلی تبار 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
73005 آسا قلی زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
73006 احمد قلی زاده 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
73007 احمد قلی زاده 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
73008 اکبر قلی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
73009 اکرم قلی زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
73010 الناز قلی زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
73011 الهه قلی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73012 بهاره قلی زاده 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
73013 بهرام قلی زاده 1383 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
73014 بهزاد قلی زاده 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
73015 حانیه قلی زاده 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73016 حمید قلی زاده 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
73017 راضیه قلی زاده 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
73018 رضا قلی زاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73019 رضا قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
73020 زهرا قلی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73021 سلیمه قلی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
73022 سودابه قلی زاده 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
73023 سودابه قلی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
73024 شیما قلی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
73025 عباس قلی زاده 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
73026 عبدالحمید قلی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
73027 عبدالغفور قلی زاده 1391 كشاورزى علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
73028 علی اصغر قلی زاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73029 علیرضا قلی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
73030 علیرضا قلی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
73031 فاطمه قلی زاده 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
73032 فاطمه قلی زاده 1376 علوم پايه فیزیک
73033 فاطمه قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73034 کریم قلی زاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73035 محمّد قلی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73036 محمدامین قلی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
73037 محمدرضا قلی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
73038 محمدرضا قلی زاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
73039 محمود قلی زاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73040 مردان قلی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
73041 مرضیه قلی زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73042 مرضیه قلی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73043 مریم قلی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
73044 مریم قلی زاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
73045 مریم قلی زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
73046 مریم قلی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
73047 معصومه قلی زاده 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
73048 معصومه قلی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
73049 معصومه قلی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
73050 موسی قلی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73051 مهدی قلی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73052 مهدی قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
73053 مهدی قلی زاده 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73054 هادی قلی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
73055 علی قلی زاده امیرآباد 1387 علوم رياضي آمار
73056 علی قلی زاده امیرآباد 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
73057 حمیدرضا قلی زاده اینچه کیکانلو 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73058 مرضیه قلی زاده اینچه کیکانلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
73059 مرضیه قلی زاده بجستانی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73060 مهری قلی زاده بشارتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73061 زهرا قلی زاده پاشا 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
73062 ابوالفضل قلی زاده حمیدی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
73063 زکیه قلی زاده حمیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73064 فاطمه قلی زاده درویش خاکی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73065 شهرزاد قلی زاده سرابی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
73066 سمانه قلی زاده شوراب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73067 معصومه قلی زاده طرقدری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
73068 علی قلی زاده فتح اباد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73069 آمنه قلی زاده فهندری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73070 فرشته قلی زاده کتلر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
73071 علی قلی زاده مایوان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
73072 زینب قلی زاده مقدم 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
73073 محسن قلی زاده ملارحیم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
73074 حسین قلی زاده نرم 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73075 حسین قلی زاده نرم 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73076 فاطمه قلی زاده نسری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
73077 فاطمه قلی زاده نسری 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
73078 حجت قلی زاده نیولوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
73079 حجت قلی زاده نیولوئی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
73080 ایرج قلی نژاد 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
73081 سعید قلی نژاد 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
73082 صاحب سلطان قلی نژاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
73083 صدیقه قلی نژاد 1383 علوم رياضي آمار
73084 علیرضا قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73085 غضنفر قلی نژاد 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73086 کبری قلی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73087 لیلی قلی نژاد 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
73088 مجید قلی نژاد 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
73089 مهدی قلی نژاد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73090 ناهید قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
73091 الهام قلی نژاد دوین 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
73092 حمزه قلی نژادپوستکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
73093 رمضانعلی قلی نژادزوارم 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73094 عباس قلی نسب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
73095 فاطمه قلی نسب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73096 مصطفی قلی نیا 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
73097 حکیمه قلی نیاثانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73098 مرضیه قلی نیاعدالتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73099 نجمه قلی نیاعدالتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73100 احمد قلیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199040