راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 73501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73501 مریم کرمی سوسهاب 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
73502 محبوبه کرمی فارمد 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73503 مریم کرمی فارمد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73504 مریم کرمی فارمد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73505 عصمت کرمی فر 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
73506 برزو کرمی قره جلو 1364 مهندسي مهندسی عمران
73507 مهدی کرمی مقدم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
73508 زهره کرمی ملائی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
73509 علی کرمی ملائی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73510 علی کرمی ملائی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73511 محمدرضا کرمی ملائی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73512 مرجان کرمی ملائی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
73513 سیده فرشته کرمی مهریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
73514 سیده فرشته کرمی مهریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
73515 سیده زهرا کرمی نژاد 1381 علوم پايه زمین شناسی
73516 مرجان کرمی نژاد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
73517 شیدا کرمیان دهکردی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
73518 فرزانه کرناسی دزفولی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
73519 آیدینگ کرنژادی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
73520 ابوالفضل کروجی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
73521 سیدمهدی کروجی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
73522 ملیحه کروخی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
73523 بهراد کروژده 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73524 الهه سادات کروژده’ 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
73525 محمد کروژده’ 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
73526 بهروز کروژدهی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
73527 محمدعلی کروژدهی 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
73528 حمیدرضا کریزی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
73529 احمد هاتف کریم کریم 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
73530 پدرام کریم 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
73531 صلاح جلیل کریم کریم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
73532 علاء جمعه کریم 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73533 مریم کریم 1384 علوم پايه فیزیک
73534 روح انگیز کریم آوا 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73535 بابک کریم پور 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
73536 سمیه کریم پوراحمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73537 محمد کریم زاده مقدم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
73538 امیر کریم آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
73539 امیر کریم آبادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
73540 امین کریم آبادی 1386 علوم پايه فیزیک
73541 فاطمه کریم آبادی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
73542 راضیه کریم ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73543 طاهره کریم ابادی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
73544 طاهره کریم ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73545 محدثه کریم ابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
73546 محمود کریم ابادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73547 مسعود کریم ابادی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
73548 سیده فاطمه کریم الحسینی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73549 سیده فرزانه کریم الحسینی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73550 فائزه سادات کریم الحسینی اره کمر 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
73551 عادل کریم بخش رستمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73552 راحله کریم بخش نویر 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
73553 ابوالفضل کریم پور 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73554 بابک کریم پور 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73555 حسین کریم پور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
73556 حسین کریم پور 1387 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
73557 ساجده کریم پور 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
73558 ساجده کریم پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
73559 عبدالجلیل کریم پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73560 علی کریم پور 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73561 علی کریم پور 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73562 علی کریم پور 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73563 فهیمه کریم پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
73564 مصطفی کریم پور 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73565 آسیه کریم پورآذر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
73566 سلمان کریم پوراحمدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
73567 احمد کریم پورارتیان 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73568 حسن کریم پورپروج 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73569 نسیم کریم پوردرو 1382 هنر نيشابور نقاشی
73570 بهنام کریم پورفرد 1394 علوم پايه فیزیک
73571 سیده صغری کریم پورمرزونی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73572 معصومه کریم خان زندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73573 حسن کریم دادی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
73574 علی کریم دادی عنبران 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73575 امیر کریم دوست یاسوری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
73576 محمدحکیم کریم زائی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73577 حانیه کریم زادگان 1391 علوم پايه شیمی
73578 احمد کریم زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73579 احمد کریم زاده 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
73580 بهاره کریم زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73581 صدیقه کریم زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73582 طاهره کریم زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73583 عصمت کریم زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
73584 فاطمه کریم زاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73585 مجید کریم زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
73586 محمدرضا کریم زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73587 محمود کریم زاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73588 مریم کریم زاده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73589 مریم کریم زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
73590 قاسم کریم زاده تربتی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
73591 مریم کریم زاده تربتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73592 نادره کریم زاده تربتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
73593 هدایت الله کریم زاده سورشجانی 1391 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
73594 اسیه کریم زاده صابونی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
73595 نسرین کریم زاده فیض آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
73596 مریم کریم زاده فیض ابادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
73597 سهراب کریم زاده قره چشمه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73598 فاطمه کریم زاده قره چشمه 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73599 فریبا کریم زاده قزلگچی 1382 علوم رياضي آمار
73600 مظفر کریم زاده کوشکقاضی 1390 دامپزشكي فیزیولوژی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39434081