راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 73601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73601 مریم قولی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73602 مرضیه قوم 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73603 عباس قومنجانی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
73604 فاطمه قومنجانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73605 فاطمه قومنجانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73606 فاطمه قومنجانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
73607 سلیمان قوهستانی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
73608 سلیمان قوهستانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
73609 امیررضا قوی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
73610 رضا قوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
73611 زهره قوی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73612 سعید قوی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
73613 سمیرا قوی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73614 سمیه قوی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
73615 مژگان قوی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
73616 مسعود قوی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73617 مسعود قوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
73618 معصومه قوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73619 عبدالعلی قوی دل 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73620 شورانگیز قوی اندام 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73621 شورانگیز قوی اندام 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
73622 زهرا قوی اندام یامی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73623 زهرا قوی اندام یامی 1394 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
73624 زهرا قوی بازو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
73625 علی قوی بازو 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
73626 سارا قوی بازو شکوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
73627 جواد قوی پنجه 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
73628 عباس قوی پنجه 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73629 ملیکا قوی پنجه 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
73630 احمد قوی پیکر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73631 اکرم قوی پیکر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73632 امیر قوی پیکر 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73633 زهره قوی پیکر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73634 سمیه قوی پیکر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73635 علی قوی پیکر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
73636 فاطمه قوی دست 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73637 فرح ناز قوی دل 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
73638 مهدی قوی دل 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
73639 علی قوی عرب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73640 جواد قوی کف 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
73641 حسین قوی نیت 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73642 مهدی قوی نیت 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
73643 علی اکبر قوی هیکل 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
73644 عاطفه قوی هیکل بوانلو 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73645 عاطفه قوی هیکل بوانلو 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
73646 ابوالفضل قویدل 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73647 اعظم قویدل 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73648 الهام قویدل 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
73649 امید قویدل 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
73650 بنت الهدی قویدل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
73651 زهره قویدل 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
73652 سحر قویدل 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
73653 سهیلا قویدل 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73654 شقایق قویدل 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
73655 فائزه قویدل 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
73656 فاطمه قویدل 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73657 فریده قویدل 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73658 ملیحه قویدل 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
73659 مهدیس قویدل 1388 دامپزشكي دامپزشکی
73660 مهشید قویدل 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
73661 نفیسه قویدل 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
73662 هوشنگ قویدل 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73663 هوشنگ قویدل 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73664 یاسر قویدل 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73665 مطهره قویدل جعفری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
73666 رضا قویدل جعفری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
73667 رضا قویدل جعفری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
73668 سمانه قویدل جعفری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73669 سمانه قویدل جعفری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
73670 نیره قویدل حیدری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73671 مینا قویدل دارستانی 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
73672 فهیمه قویدل ریزه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73673 فهیمه قویدل ریزه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73674 مرضیه قویدل علی آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
73675 محمد قویدل غلامحسین زاده 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73676 علی قویدل مزار 1392 پردیس دانشگاهی حسابداری
73677 زهرا قویدل یزدی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73678 زهرا قویدل یزدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
73679 مهدیه قویدل یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73680 فاطمه قویدل یوسف آبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73681 اصغر قویدوست برکل 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73682 برات قوینانلوئی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73683 برات قوینانلوئی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73684 سینا قهارزاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
73685 سعید قهارمارشک 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73686 رقیه قهاری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
73687 شیما قهاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
73688 نرجس قهاری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
73689 نصراله قهاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73690 فواد قهاری لاریمی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
73691 آرش قهرمان 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73692 آرش قهرمان 1381 علوم پايه فیزیک
73693 آرش قهرمان 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
73694 حمید قهرمان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73695 حمید قهرمان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
73696 حمیدرضا قهرمان 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
73697 سمانه قهرمان 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73698 صفورا قهرمان 1385 دامپزشكي دامپزشکی
73699 طیبه قهرمان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73700 فاطمه قهرمان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200865