راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 73801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73801 خسرو کحالی 1353 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73802 اشرف کدخدا 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
73803 الهام کدخدا 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
73804 الهه کدخدا 1387 علوم رياضي آمار
73805 الهه کدخدا 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
73806 بهاره کدخدا 1379 علوم رياضي آمار
73807 حسین کدخدا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73808 راضیه کدخدا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73809 ریحانه کدخدا 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
73810 زهرا کدخدا 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
73811 عاطفه کدخدا 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
73812 عزت کدخدا 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
73813 فائزه کدخدا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73814 فاطمه کدخدا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73815 فاطمه کدخدا 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73816 محمدامین کدخدا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
73817 محمدرضا کدخدا 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
73818 محمدرضا کدخدا 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73819 مصطفی کدخدا 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
73820 معصومه کدخدا 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73821 مهناز کدخدا 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73822 ندا کدخدا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73823 نرگس کدخدا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
73824 نگار کدخدا 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
73825 هادی کدخدا 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73826 هادی کدخدا 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
73827 علی کدخدا اوجان 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73828 جواد کدخدا دیزاوندی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73829 مصطفی کدخدااول 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73830 اله بخش کدخدائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
73831 رسول کدخدائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73832 سعیده کدخدائی 1388 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
73833 فریده کدخدائی 1389
73834 رحیم کدخدائی ایلخچی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
73835 نرگس کدخدائی کلات 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73836 نرگس کدخدائی کلات 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73837 محبوبه کدخدائی گل مکانی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
73838 مهناز کدخدابهره 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
73839 طیبه کدخدازاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73840 میترا کدخداقمصری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73841 پریسا کدخدامزرجی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73842 رقیه کدخدامزرجی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
73843 نجمه کدخدای عرب 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
73844 منصوره کدخدای بلقور 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73845 عباس کدخدای بهره 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73846 یاسر کدخدای بهره 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
73847 راحله کدخدای عرب 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
73848 محبوبه کدخدای عرب 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
73849 جلال کدخدایان 1364 مهندسي مهندسی عمران
73850 ملیحه کدخدایان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
73851 مهرداد کدخدایان 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
73852 مهرداد کدخدایان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
73853 میترا کدخدایان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
73854 میراندا کدخدایان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73855 ام البنین کدخدایوسفخانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
73856 رسول کدخدایی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73857 شیما کدخدایی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
73858 علی کدخدایی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
73859 مصطفی کدخدایی بلقور 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73860 عزت کدکنی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73861 جمال الدین کده 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73862 زهرا کده 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73863 اسفه کده ئی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
73864 جهاندار کدیور 1364 علوم پايه زمین شناسی
73865 حمیده کدیور 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73866 حمیده کدیور 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73867 ریحانه کدیور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73868 ریحانه کدیور 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
73869 زهره کدیور 1388 علوم پايه زمین شناسی
73870 سعیده کدیور 1392 مهندسي مهندسی شیمی
73871 علی اصغر کدیور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
73872 گیتا کدیور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73873 مهدی کدیور 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
73874 زهرا کدیورتهرانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
73875 احمد کر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73876 بی بی فریده کر 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73877 عافیه کر 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
73878 گل محمد کر 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73879 لاله کر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
73880 مارال کر 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73881 احسان کرابی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
73882 انسیه کرابی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
73883 بهروز کرابی 1385 علوم پايه زمین شناسی
73884 بهروز کرابی 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
73885 حسین کرابی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73886 زهرا کرابی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
73887 زهره کرابی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73888 سعید کرابی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
73889 سمیه کرابی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
73890 علی اکبر کرابی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
73891 علی اکبر کرابی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
73892 فاطمه کرابی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
73893 مجید کرابی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
73894 محسن کرابی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
73895 محمد کرابی 1367 مهندسي مهندسی عمران
73896 محمد کرابی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73897 محمد کرابی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73898 محمدحسن کرابی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
73899 مهدی کرابی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73900 وحید کرابی 1390 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488198