راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 96,807

نمایش موارد : 74001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74001 کیانا کیوانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74002 محدثه کیوانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
74003 منصوره کیوانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
74004 مهناز کیوانی 1375 علوم رياضي آمار
74005 نازیلا کیوانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74006 سمیرا کیوانی پور 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74007 سمیرا کیوانی پور 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
74008 نفیسه کیوانی راد 1384 دامپزشكي دامپزشکی
74009 هانیه کیوانی راد 1384 دامپزشكي دامپزشکی
74010 زهراسادات کیوانی شهری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74011 بیدژن کیوم اف 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74012 سمانه کیومرث 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74013 احسان کیومرثی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74014 الهام کیومرثی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
74015 امیر کیومرثی 1367 علوم پايه شیمی
74016 امیر کیومرثی 1363 علوم پايه شیمی
74017 جمشید کیومرثی 1354
74018 زهرا کیومرثی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
74019 محسن کیومرثی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74020 ملیحه کیومرثی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74021 بهاره کیومرثی خمارتاش 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74022 زینب کیومرثی فارمد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74023 علی کیومرثی فارمد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74024 رامین کیهان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74025 شهرزاد کیهان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74026 محمدابراهیم کیهان 1355 علوم پايه زمین شناسی
74027 مرضیه کیهان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
74028 مریم کیهان نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
74029 عباس کیهان فر 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74030 مریم کیهان فرد 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
74031 سعید کیهانفر 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74032 امیرخسرو کیهانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74033 طاهره کیهانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
74034 موسی کیهانی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74035 مهسا کیهانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
74036 یوسف کیهانی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74037 مهدی کیهانیان 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
74038 طیبه گُل افشانی 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
74039 احمد گائینی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74040 آسیه گاراژیان 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74041 الهام گاراژیان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
74042 جواد گاراژیان 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
74043 سمیه گاراژیان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
74044 طیبه گاراژیان 1374 علوم پايه فیزیک
74045 طیبه گاراژیان 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
74046 مهدی گاراژیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74047 یاسر گاراژیان 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74048 غلام حسین گازر 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
74049 محمد گازر 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74050 امین گازران 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
74051 سهیل گازران 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
74052 عباس گازران 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
74053 منیژه گازران 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
74054 حامد گازرانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
74055 حمید گازرانی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74056 رضا گازرانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
74057 مجتبی گازرانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74058 نجمه گازرحبیب آبادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
74059 راضیه گازری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74060 امین گچ پز 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
74061 پوریا گچ پزان 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
74062 مرتضی گچ پزان 1365 علوم رياضي ریاضی
74063 مرتضی گچ پزان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74064 مرتضی گچ پزان 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74065 حسین علی گچ پزبوستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
74066 ناصر گدازگر 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74067 فرهاد گدایف 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
74068 یونس گذشتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
74069 فاطمه گرائلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74070 فاطمه گرائلی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74071 علی گرائلی افرا 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
74072 مهسا گرائیلوتنها 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74073 حمیدرضا گرامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
74074 زهرا گرامی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
74075 سمیرا گرامی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74076 سیدمحسن گرامی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74077 صفرعلی گرامی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74078 فرزانه گرامی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74079 مجید گرامی 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
74080 محسن گرامی 1363 مهندسي مهندسی عمران
74081 محمد گرامی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74082 محمدصالح گرامی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
74083 محمود گرامی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
74084 مریم گرامی 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
74085 مهتاب گرامی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74086 مهیار گرامی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
74087 سعیده گرامی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
74088 بنت الهدی گرامی صادقیان 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
74089 پرهام گرامی فر 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
74090 حسین گرامی کویری نژاد 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
74091 مرتضی گرامی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74092 مرتضی گرامی نوغابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
74093 محدثه گرامی نوقابی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74094 محّدثه گرامی نوقابی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
74095 مریم گرامی نوقابی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74096 محمدرضا گرامیان 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74097 حسن گران 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74098 علی گران 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74099 علی گران 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
74100 شهرزاد گرانسایه 1375 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37906740