راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 74001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74001 رضا گنج بخش صنعتی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74002 رضا گنج بخش صنعتی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
74003 زهرا گنج بخش صنعتی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
74004 زهرا گنج بخش صنعتی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
74005 علی گنج بخش صنعتی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
74006 راضیه گنج علی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74007 هادی گنجشی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74008 تکتم گنجعلی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
74009 حامد گنجعلی 1390 دامپزشكي بافت شناسی
74010 راشین گنجعلی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
74011 زهرا گنجعلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74012 زهرا گنجعلی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74013 زهرا گنجعلی 1384 علوم پايه فیزیک
74014 زهره گنجعلی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
74015 شیوا گنجعلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
74016 صالحه گنجعلی 1391 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
74017 عطیه گنجعلی 1384 علوم رياضي آمار
74018 عطیه گنجعلی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
74019 علی گنجعلی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
74020 علی گنجعلی 1379 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
74021 علی گنجعلی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74022 علی گنجعلی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
74023 علی اکبر گنجعلی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
74024 محمدحسین گنجعلی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74025 محمود گنجعلی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74026 مریم گنجعلی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
74027 معصومه گنجعلی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
74028 معصومه گنجعلی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
74029 معصومه گنجعلی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
74030 معصومه گنجعلی 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
74031 ملیحه گنجعلی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74032 نرگس گنجعلی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
74033 نوشین گنجعلی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74034 محمد گنجعلی شاهی نوغانی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
74035 عاطفه گنجلو 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
74036 علی گنجلو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
74037 لیلا گنجلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74038 نرگس گنجلو 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74039 رضا گنجوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
74040 محمدرضا گنجوی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74041 محمدکاظم گنجوی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
74042 سمیه گنجوی نژاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74043 زهرا گنجه 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
74044 مهدیه گنجه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74045 یاسمین گنجه 1356 علوم پايه شیمی
74046 شهاب گنجه اذربایجان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
74047 محمدکاظم گنجه خوردزفولی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
74048 احمد گنجه زاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74049 سهیل گنجه فر 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
74050 آرمان گنجی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
74051 اسماعیل گنجی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
74052 بهمن گنجی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74053 پیام گنجی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74054 تینا گنجی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74055 حمید گنجی 1370 علوم رياضي آمار
74056 حمید گنجی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74057 سیدعلیرضا گنجی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
74058 سیما گنجی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
74059 شهلا گنجی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74060 عباسعلی گنجی 1371 علوم رياضي ریاضی
74061 علی گنجی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74062 علیه گنجی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74063 فاطمه گنجی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
74064 فرید گنجی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74065 لیلا گنجی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74066 مژگان گنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
74067 معین گنجی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74068 موسی گنجی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
74069 نویده گنجی 1368 علوم رياضي آمار
74070 وحید گنجی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74071 علی گنجی اناری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74072 حسین گنجی پور 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
74073 مهدی گنجی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74074 محمد گنجی پوراحمدابادی انار 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74075 محمدحسن گنجی فر 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
74076 احمد گنجی فرد 1366 علوم پايه زمین شناسی
74077 ایرج گنجی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
74078 بابک گنجی مقدم 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74079 حسین گنجی نیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
74080 حسنعلی گنجی وطن 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
74081 محی الدین گنجیان ابوخیلی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74082 هانیه گندم رو 1384 علوم پايه زمین شناسی
74083 هانیه گندم رو 1391 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
74084 دانیال گندم زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
74085 دانیال گندم زاده 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
74086 مهدی گندم زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74087 عباس گندم مالمیری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
74088 فاطمه گندم مالیمری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74089 امیرحسین گندمکار 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
74090 سمانه گندمکار 1387 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
74091 ابوالفضل گندمکارکاهو 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
74092 ابوالفضل گندمی 1374 علوم رياضي آمار
74093 ابوالفضل گندمی 1358 علوم رياضي آمار
74094 امیربهنام گندمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74095 بتول گندمی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
74096 حمیدرضا گندمی 1376 علوم پايه زمین شناسی
74097 خاطره گندمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74098 راضیه گندمی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
74099 سینا گندمی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
74100 مهدی گندمی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37308478