راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 74001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74001 غلامرضا کرمی ایوری 1354 مهندسي راه و ساختمان
74002 اعظم کرمی بیارجمند 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74003 زیبا کرمی تبریزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74004 ملیحه کرمی تبریزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74005 زینب کرمی جوزان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74006 افسانه کرمی دربندی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74007 حمیده کرمی راد 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
74008 زهرا کرمی رباطی 1376 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
74009 منصور کرمی رباطی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
74010 حسین کرمی روشناوند 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
74011 شادی کرمی زاده 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
74012 عبدالرضا کرمی زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74013 مجید کرمی زاده 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
74014 مرجان کرمی زاده 1379 علوم پايه زمین شناسی
74015 مهدی کرمی سارمی 1353 علوم رياضي آمار
74016 مریم کرمی سوسهاب 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
74017 محبوبه کرمی فارمد 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74018 مریم کرمی فارمد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
74019 مریم کرمی فارمد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74020 عصمت کرمی فر 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
74021 برزو کرمی قره جلو 1364 مهندسي مهندسی عمران
74022 مهدی کرمی مقدم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
74023 زهره کرمی ملائی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
74024 علی کرمی ملائی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
74025 علی کرمی ملائی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74026 محمدرضا کرمی ملائی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
74027 مرجان کرمی ملائی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
74028 سیده فرشته کرمی مهریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
74029 سیده فرشته کرمی مهریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
74030 سیده زهرا کرمی نژاد 1381 علوم پايه زمین شناسی
74031 مرجان کرمی نژاد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74032 شیدا کرمیان دهکردی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
74033 فرزانه کرناسی دزفولی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
74034 آیدینگ کرنژادی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
74035 ابوالفضل کروجی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
74036 سیدمهدی کروجی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74037 ملیحه کروخی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
74038 بهراد کروژده 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74039 الهه سادات کروژده’ 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
74040 محمد کروژده’ 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
74041 بهروز کروژدهی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
74042 محمدعلی کروژدهی 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
74043 حمیدرضا کریزی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
74044 احمد هاتف کریم کریم 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
74045 پدرام کریم 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
74046 صلاح جلیل کریم کریم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
74047 علاء جمعه کریم 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74048 مریم کریم 1384 علوم پايه فیزیک
74049 روح انگیز کریم آوا 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74050 بابک کریم پور 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
74051 سمیه کریم پوراحمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74052 محمد کریم زاده مقدم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
74053 امیر کریم آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
74054 امیر کریم آبادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
74055 امین کریم آبادی 1386 علوم پايه فیزیک
74056 فاطمه کریم آبادی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
74057 راضیه کریم ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74058 طاهره کریم ابادی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
74059 طاهره کریم ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74060 محدثه کریم ابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
74061 محمود کریم ابادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74062 مسعود کریم ابادی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
74063 سیده فاطمه کریم الحسینی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74064 سیده فرزانه کریم الحسینی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74065 فائزه سادات کریم الحسینی اره کمر 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
74066 عادل کریم بخش رستمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74067 راحله کریم بخش نویر 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
74068 ابوالفضل کریم پور 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74069 بابک کریم پور 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74070 حسین کریم پور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
74071 حسین کریم پور 1387 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
74072 ساجده کریم پور 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
74073 ساجده کریم پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
74074 عبدالجلیل کریم پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74075 علی کریم پور 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74076 علی کریم پور 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74077 علی کریم پور 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74078 فاطمه کریم پور 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
74079 فهیمه کریم پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
74080 مصطفی کریم پور 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74081 آسیه کریم پورآذر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
74082 سلمان کریم پوراحمدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
74083 احمد کریم پورارتیان 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74084 حسن کریم پورپروج 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74085 نسیم کریم پوردرو 1382 هنر نيشابور نقاشی
74086 بهنام کریم پورفرد 1394 علوم پايه فیزیک
74087 سیده صغری کریم پورمرزونی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74088 معصومه کریم خان زندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74089 حسن کریم دادی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
74090 علی کریم دادی عنبران 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74091 امیر کریم دوست یاسوری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
74092 محمدحکیم کریم زائی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74093 حانیه کریم زادگان 1391 علوم پايه شیمی
74094 احمد کریم زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74095 احمد کریم زاده 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
74096 بهاره کریم زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74097 صدیقه کریم زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74098 طاهره کریم زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74099 عصمت کریم زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
74100 فاطمه کریم زاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051605