راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 74101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74101 محمدرضا کارگربیده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
74102 مینو کارگربیده 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74103 فاطمه کارگرحقیقی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
74104 سامان کارگرخوش بازارده 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
74105 مرتضی کارگردستجردی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74106 حجی علی کارگرراضی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
74107 بهجت کارگرزرندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74108 روح اله کارگرشورکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74109 سمانه کارگرشورکی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
74110 محمدرضا کارگرشورکی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74111 زهرا کارگرشهرآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
74112 اعظم کارگرشهری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74113 فاطمه کارگرطرقی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
74114 الهام کارگرطزرق 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
74115 امه لیلا کارگرفرح ابادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74116 فیروزه کارگرفرد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74117 مهدیه کارگرقوی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74118 سمیه کارگرمحمدابادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
74119 فاطمه کارگرمقدم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
74120 زینب کارگرمقدم باجگیران 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
74121 احمد کارگرمنظری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74122 مریم کارگرنقاب 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
74123 اعظم کارگری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
74124 مقداد کارگری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
74125 ملیحه کارگری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74126 حمیده کارگری کهنه فرود 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74127 مصطفی کارگریان مروستی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74128 بهمن کارگزار 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74129 جعفر کارگزار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74130 سپیده کارگزار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74131 سجاد کارگزار 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
74132 علی کارگزار 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74133 علی اکبر کارگزار 1375 علوم پايه فیزیک
74134 مینا کارگزار 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
74135 میترا کارگزسعدآباد 1365 علوم پايه عمومی
74136 علی کارگشا 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
74137 الهه کارگشاکبیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74138 مریم کارمزد 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
74139 زهرا کارمزدبلاش 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74140 عبدالکریم کارمزدی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
74141 روزبه کارنده 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74142 روزبه کارنده 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74143 مهناز کاروان 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
74144 سیده زهرا کاروانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74145 صفیه کاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74146 علیرضا کاری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
74147 غلامحسین کاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74148 فرزانه کاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74149 فرزانه کاری 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
74150 محبوبه کاری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
74151 محبوبه کاری 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی (آموزش محور)
74152 ناصر کاری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
74153 عاطفه کاریزصباحی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
74154 آرمان کاریزنوئی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
74155 امیر کاریزنوئی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
74156 جواد کاریزنوئی 1376 علوم رياضي آمار
74157 احمد کاریزنوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
74158 اعظم کاریزنوی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74159 حوا کاریزنوی 1375 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74160 سهیلا کاریزنوی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74161 علی کاریزنوی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
74162 علیرضا کاریزنوی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
74163 کبری کاریزنوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
74164 محمد کاریزنوی 1363 مهندسي عمران روستایی
74165 مریم کاریزنوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74166 معصومه کاریزنوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74167 نازنین کاریزنوی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
74168 آمنه کاریزی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
74169 ابوالفضل کاریزی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
74170 ابوالفضل کاریزی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
74171 جواد کاریزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74172 صبا کاریزی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74173 موسی کاریزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74174 هاجر کاریزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74175 یوسف کازران 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
74176 بنیامین کازرانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
74177 پریسا کازرانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
74178 پریسا کازرانی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
74179 حامد کازرانی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
74180 حسین کازرانی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74181 زهرا کازرانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
74182 فاطمه کازرانی 1396 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74183 فرزانه کازرانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74184 مریم کازرانی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
74185 مهسا کازرانی 1388 علوم رياضي آمار
74186 نازنین کازرونی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
74187 بهناز کازرونی زند 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74188 ابراهیم کازرونی منفرد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
74189 ابراهیم کازرونی منفرد 1386 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
74190 حمیده کازریان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74191 اعظم کاسب 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
74192 اعظم کاسب 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
74193 اهون کاسب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
74194 هدیه کاسب سیستانی 1391 علوم پايه زمین شناسی
74195 ملیحه کاسب مجاور 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
74196 نسرین کاسب مجاور 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
74197 نسرین کاسب مجاور 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
74198 نیکا کاسبیان 1384 علوم رياضي آمار
74199 کاظم کاسفی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
74200 یاسر کاسه ساز 1378 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199461