راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 74201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74201 جواد کرمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
74202 حسین کرمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
74203 حسین کرمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74204 حمید کرمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74205 حمیدرضا کرمی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
74206 داود کرمی 1364 مهندسي جوشكاري
74207 ریحانه سادات کرمی 1393 علوم پايه فیزیک
74208 زهره کرمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
74209 سروه کرمی 1389
74210 سعیده کرمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
74211 سیدعلی کرمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
74212 سیده تهمینه کرمی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
74213 سیده زهرا کرمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74214 سیده سمیرا کرمی 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
74215 سیده مریم کرمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74216 سیما کرمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74217 شهاب کرمی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74218 عباس کرمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
74219 علی کرمی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74220 غلامحسین کرمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
74221 فاطمه کرمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74222 فاطمه کرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
74223 فاطمه کرمی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74224 فاطمه کرمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74225 فرشید کرمی 1391 دامپزشكي دامپزشکی - مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
74226 فرهاد کرمی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74227 فریده کرمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
74228 فوزیه کرمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
74229 فهیمه کرمی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
74230 فهیمه کرمی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
74231 کرم کرمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74232 مجتبی کرمی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
74233 محسن کرمی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74234 محمد کرمی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
74235 محمد کرمی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
74236 محمدتقی کرمی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74237 محمدرضا کرمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74238 محّمدسجاد کرمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
74239 محمود کرمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
74240 مرتضی کرمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74241 مرضیه کرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74242 مژگان کرمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74243 معصومه کرمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74244 مهدی کرمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
74245 مهران کرمی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74246 مهناز کرمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
74247 وحید کرمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74248 هانیه کرمی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
74249 زهرا کرمی اشترجانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
74250 قاسم کرمی اومالی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
74251 غلامرضا کرمی ایوری 1354 مهندسي راه و ساختمان
74252 اعظم کرمی بیارجمند 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74253 زیبا کرمی تبریزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74254 ملیحه کرمی تبریزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74255 زینب کرمی جوزان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74256 افسانه کرمی دربندی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74257 حمیده کرمی راد 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
74258 زهرا کرمی رباطی 1376 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
74259 منصور کرمی رباطی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
74260 حسین کرمی روشناوند 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
74261 شادی کرمی زاده 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
74262 عبدالرضا کرمی زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74263 مجید کرمی زاده 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
74264 مرجان کرمی زاده 1379 علوم پايه زمین شناسی
74265 مهدی کرمی سارمی 1353 علوم رياضي آمار
74266 مریم کرمی سوسهاب 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
74267 محبوبه کرمی فارمد 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74268 مریم کرمی فارمد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
74269 مریم کرمی فارمد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74270 عصمت کرمی فر 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
74271 برزو کرمی قره جلو 1364 مهندسي مهندسی عمران
74272 حدیث کرمی قلعه جوق 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى برنامه ریزی درسی
74273 مهدی کرمی مقدم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
74274 زهره کرمی ملائی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
74275 علی کرمی ملائی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
74276 علی کرمی ملائی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74277 محمدرضا کرمی ملائی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
74278 مرجان کرمی ملائی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
74279 سیده فرشته کرمی مهریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
74280 سیده فرشته کرمی مهریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
74281 سیده زهرا کرمی نژاد 1381 علوم پايه زمین شناسی
74282 مرجان کرمی نژاد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74283 شیدا کرمیان دهکردی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
74284 فرزانه کرناسی دزفولی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
74285 آیدینگ کرنژادی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
74286 ابوالفضل کروجی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
74287 سیدمهدی کروجی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74288 ملیحه کروخی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
74289 بهراد کروژده 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74290 الهه سادات کروژده’ 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
74291 محمد کروژده’ 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
74292 بهروز کروژدهی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
74293 محمدعلی کروژدهی 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
74294 حمیدرضا کریزی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
74295 احمد هاتف کریم کریم 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
74296 پدرام کریم 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
74297 صلاح جلیل کریم کریم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
74298 علاء جمعه کریم 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74299 مریم کریم 1384 علوم پايه فیزیک
74300 روح انگیز کریم آوا 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457264