راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 74301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74301 سهیل گنجه فر 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
74302 آرمان گنجی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
74303 اسماعیل گنجی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
74304 بهمن گنجی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74305 پیام گنجی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74306 تینا گنجی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74307 حمید گنجی 1370 علوم رياضي آمار
74308 حمید گنجی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74309 سیدعلیرضا گنجی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
74310 سیما گنجی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
74311 شهلا گنجی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74312 عباسعلی گنجی 1371 علوم رياضي ریاضی
74313 علی گنجی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74314 علیه گنجی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74315 فاطمه گنجی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
74316 فرید گنجی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74317 لیلا گنجی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74318 مژگان گنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
74319 معین گنجی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74320 موسی گنجی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
74321 نویده گنجی 1368 علوم رياضي آمار
74322 وحید گنجی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74323 علی گنجی اناری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74324 حسین گنجی پور 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
74325 مهدی گنجی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74326 محمد گنجی پوراحمدابادی انار 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74327 محمدحسن گنجی فر 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
74328 احمد گنجی فرد 1366 علوم پايه زمین شناسی
74329 ایرج گنجی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
74330 بابک گنجی مقدم 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74331 حسین گنجی نیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
74332 حسنعلی گنجی وطن 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
74333 محی الدین گنجیان ابوخیلی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74334 هانیه گندم رو 1384 علوم پايه زمین شناسی
74335 هانیه گندم رو 1391 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
74336 دانیال گندم زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
74337 دانیال گندم زاده 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
74338 مهدی گندم زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74339 عباس گندم مالمیری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
74340 فاطمه گندم مالیمری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74341 امیرحسین گندمکار 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
74342 سمانه گندمکار 1387 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
74343 ابوالفضل گندمکارکاهو 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
74344 ابوالفضل گندمی 1374 علوم رياضي آمار
74345 ابوالفضل گندمی 1358 علوم رياضي آمار
74346 امیربهنام گندمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74347 بتول گندمی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
74348 حمیدرضا گندمی 1376 علوم پايه زمین شناسی
74349 خاطره گندمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74350 راضیه گندمی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
74351 سینا گندمی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
74352 مهدی گندمی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74353 محبوبه گندمی ثانی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
74354 محمدرضا گندمی ثانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
74355 رضا گندمی حصار 1387 علوم پايه فیزیک
74356 ریحانه گندمی حصار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74357 سمیه گندمی حصار 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74358 یوسف گواه 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74359 احمدرضا گواهی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74360 پریسا گواهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74361 پریسا گواهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
74362 پیام گواهی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74363 زکیه گواهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74364 زهرا گواهی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74365 زهرا گواهی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74366 صغری گواهی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74367 عبدالجواد گواهی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74368 فاطمه گواهی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
74369 محمد گواهی 1373 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
74370 هادی گواهی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
74371 محسن گواهیان 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
74372 غلامرضا گوجه حصاری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
74373 زهرا گودآسیائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74374 سید امیر گودآسیائی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
74375 محمداسماعیل گودآسیائی 1356 مهندسي برق
74376 زهرا گودآسیایی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74377 فرح گوداسیائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
74378 مریم گوداسیائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74379 آفرین گودرز 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
74380 عاطفه گودرز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
74381 امیر گودرزوندچگینی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74382 احسان گودرزی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
74383 الهام گودرزی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
74384 الهام گودرزی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
74385 الهه گودرزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
74386 ام البنین گودرزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
74387 امیر گودرزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74388 امیر حسین گودرزی 1393 مهندسي مهندسی عمران
74389 بهروز گودرزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74390 تورج گودرزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74391 جواد گودرزی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74392 حدیث گودرزی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
74393 حسن گودرزی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
74394 حسنیه گودرزی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74395 حسین گودرزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
74396 خدیجه گودرزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74397 رحمان گودرزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
74398 رضا گودرزی 1387 علوم پايه فیزیک
74399 روح الله گودرزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74400 رویا گودرزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518503