راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 74301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74301 جواد لعل نامی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
74302 ازاده لعل نوری 1376 علوم رياضي آمار
74303 هدی لعل نوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74304 سپیده لعل یوسفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74305 هاشم لعل یوسفی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
74306 امنه لعلی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
74307 اوا لعلی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
74308 کبری لعلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74309 غلامرضا لعلی بایگی 1370 علوم رياضي آمار
74310 زینب لعلی چشمه ایلخی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
74311 محبوبه لعلی چشمه ایلخی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
74312 احمد لعلی فاز 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
74313 شیلا لفظی 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74314 جواد لفوری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
74315 حنیف لقا برازنده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
74316 حمید لقاء 1379 علوم رياضي آمار
74317 آذر لقائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74318 فاطمه لقائی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
74319 پویان لقائی افشار 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
74320 پویان لقائی افشار 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
74321 هدی لقابرازنده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74322 هدی لقابرازنده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74323 فاطمه لقای رودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74324 نصرت لقای رودی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
74325 محمد لقایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
74326 آندطراق لقمانی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
74327 اصغر لقمانی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
74328 اعظم لقمانی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
74329 زهرا لقمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74330 زهرا لقمانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
74331 سمیرا لقمانی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
74332 علی لقمانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
74333 علیرضا لقمانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74334 لیلا لقمانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74335 مجید لقمانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74336 مریم لقمانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74337 هدیه لقمانی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74338 هدیه لقمانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
74339 اسماعیل لقمانی دوین 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
74340 امیدرضا لقمانی دوین 1377 دامپزشكي دامپزشکی
74341 شکوفه لقمانی دوین 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
74342 نوشین لقمانی دوین 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
74343 میمنت لقمانی فر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
74344 افشین لقمانی مقدم طوسی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74345 نسرین لقمانیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
74346 مرتضی لقمانیان کتلری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74347 هاجر لقمانیان کتلری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
74348 راضیه لک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
74349 فرناز لک 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74350 سکینه لک زائی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
74351 مسعود لک زائی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
74352 راضیه لک زنگ 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
74353 زهرا لکزائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
74354 طاهره لکزایی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74355 ا سماعیل لکزیان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
74356 ابوالقاسم لکزیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74357 اسماعیل لکزیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
74358 حسین لکزیان 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
74359 عزت لکزیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
74360 عصمت لکزیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74361 غلامرضا لکزیان 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
74362 لیلا لکزیان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
74363 لیلا لکزیان 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
74364 مرجان لکزیان 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74365 مهرانگیز لکزیان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
74366 مهرانگیز لکزیان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
74367 هاجر لکزیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74368 طیبه لکی بهادری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74369 محمدعلی لگزائی 1368 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
74370 سکینه لگزایی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
74371 اعظم لگزیان 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
74372 الهام لگزیان 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
74373 امید لگزیان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74374 امیررضا لگزیان 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
74375 حامد لگزیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74376 رضا لگزیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
74377 زهرا لگزیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74378 زهرا لگزیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
74379 ساهره لگزیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74380 سروش لگزیان 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74381 سمیرا لگزیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74382 فرشته لگزیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
74383 فرنوش لگزیان 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
74384 فریبا لگزیان 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
74385 محمدصادق لگزیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
74386 مریم لگزیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
74387 میلاد لگزیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74388 میلاد لگزیان 1386 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
74389 میلاد لگزیان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
74390 مینا لگزیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74391 مینا لگزیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74392 بختیار لله گانی دزکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
74393 بختیار لله گانی دزکی 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
74394 عطیه لمعی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
74395 عطیه لمعی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
74396 فرزانه لمعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74397 نفیسه لمعی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74398 هادی لمعی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74399 عظیمه لموچی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74400 کبری لنجانی قهفرخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36613118