راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 74401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74401 صغری کرمدار مزرجی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74402 صغری کرمدارمزرجی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74403 تورج کرمزاده 1368 علوم پايه زمین شناسی
74404 آزیتا کرمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74405 آمنه کرمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74406 اسداله کرمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74407 اکرم کرمی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
74408 الهام سادات کرمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74409 بهزاد کرمی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74410 جواد کرمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
74411 حسین کرمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
74412 حسین کرمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74413 حمید کرمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74414 حمیدرضا کرمی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
74415 داود کرمی 1364 مهندسي جوشكاري
74416 ریحانه سادات کرمی 1393 علوم پايه فیزیک
74417 زهره کرمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
74418 سروه کرمی 1389
74419 سعیده کرمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
74420 سیدعلی کرمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
74421 سیده تهمینه کرمی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
74422 سیده زهرا کرمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74423 سیده سمیرا کرمی 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
74424 سیده مریم کرمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74425 سیما کرمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74426 شهاب کرمی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74427 عباس کرمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
74428 علی کرمی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74429 غلامحسین کرمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
74430 فاطمه کرمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74431 فاطمه کرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
74432 فاطمه کرمی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74433 فاطمه کرمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74434 فرشید کرمی 1391 دامپزشكي دامپزشکی - مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
74435 فرهاد کرمی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74436 فریده کرمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
74437 فوزیه کرمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
74438 فهیمه کرمی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
74439 فهیمه کرمی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
74440 کرم کرمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74441 مجتبی کرمی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
74442 محسن کرمی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74443 محمد کرمی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
74444 محمد کرمی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
74445 محمدتقی کرمی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74446 محمدرضا کرمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74447 محّمدسجاد کرمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
74448 محمود کرمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
74449 مرتضی کرمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74450 مرضیه کرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74451 مژگان کرمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74452 معصومه کرمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74453 مهدی کرمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
74454 مهران کرمی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74455 مهناز کرمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
74456 وحید کرمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74457 هانیه کرمی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
74458 زهرا کرمی اشترجانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
74459 قاسم کرمی اومالی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
74460 غلامرضا کرمی ایوری 1354 مهندسي راه و ساختمان
74461 اعظم کرمی بیارجمند 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74462 زیبا کرمی تبریزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74463 ملیحه کرمی تبریزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74464 زینب کرمی جوزان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74465 افسانه کرمی دربندی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74466 حمیده کرمی راد 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
74467 زهرا کرمی رباطی 1376 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
74468 منصور کرمی رباطی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
74469 حسین کرمی روشناوند 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
74470 شادی کرمی زاده 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
74471 عبدالرضا کرمی زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74472 مجید کرمی زاده 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
74473 مرجان کرمی زاده 1379 علوم پايه زمین شناسی
74474 مهدی کرمی سارمی 1353 علوم رياضي آمار
74475 مریم کرمی سوسهاب 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
74476 محبوبه کرمی فارمد 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74477 مریم کرمی فارمد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
74478 مریم کرمی فارمد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74479 عصمت کرمی فر 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
74480 برزو کرمی قره جلو 1364 مهندسي مهندسی عمران
74481 حدیث کرمی قلعه جوق 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى برنامه ریزی درسی
74482 مهدی کرمی مقدم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
74483 زهره کرمی ملائی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
74484 علی کرمی ملائی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
74485 علی کرمی ملائی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74486 محمدرضا کرمی ملائی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
74487 مرجان کرمی ملائی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
74488 سیده فرشته کرمی مهریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
74489 سیده فرشته کرمی مهریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
74490 سیده زهرا کرمی نژاد 1381 علوم پايه زمین شناسی
74491 مرجان کرمی نژاد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74492 شیدا کرمیان دهکردی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
74493 فرزانه کرناسی دزفولی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
74494 آیدینگ کرنژادی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
74495 ابوالفضل کروجی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
74496 سیدمهدی کروجی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74497 ملیحه کروخی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
74498 بهراد کروژده 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74499 الهه سادات کروژده’ 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
74500 محمد کروژده’ 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904019