راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 74501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74501 رویا کرمانی خورشانه 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
74502 سارا کرمانی رضائی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
74503 داود کرمانی رضایی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
74504 کاظم کرمانی زاده 1390 مهندسي مهندسی شیمی
74505 فاطمه کرمانی زاده فرزقی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74506 مریم کرمانی گوجگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74507 ریحانه کرمانی مجاور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74508 زهرا کرمانی مجاور 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
74509 غلامرضا کرمانی مجاور 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74510 محمدرضا کرمانی محمدآباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
74511 آسیه کرمانی مقدم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
74512 حامد کرمانی موخر 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
74513 فریده کرمانی نژاد 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74514 صفیه کرمانی نسب 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74515 ماندانا کرمانیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74516 محمد کرمبگی 1366 علوم رياضي آمار
74517 سجاد کرمپور 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74518 صغری کرمدار مزرجی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74519 صغری کرمدارمزرجی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74520 تورج کرمزاده 1368 علوم پايه زمین شناسی
74521 آزیتا کرمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74522 آمنه کرمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74523 اسداله کرمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74524 اکرم کرمی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
74525 الهام سادات کرمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74526 بهزاد کرمی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74527 جواد کرمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
74528 حسین کرمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
74529 حسین کرمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74530 حمید کرمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74531 حمیدرضا کرمی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
74532 داود کرمی 1364 مهندسي جوشكاري
74533 ریحانه سادات کرمی 1393 علوم پايه فیزیک
74534 زهره کرمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
74535 سروه کرمی 1389
74536 سعیده کرمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
74537 سیدعلی کرمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
74538 سیده تهمینه کرمی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
74539 سیده زهرا کرمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74540 سیده سمیرا کرمی 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
74541 سیده مریم کرمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74542 سیما کرمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74543 شهاب کرمی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74544 عباس کرمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
74545 علی کرمی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74546 غلامحسین کرمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
74547 فاطمه کرمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74548 فاطمه کرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
74549 فاطمه کرمی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74550 فاطمه کرمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74551 فرشید کرمی 1391 دامپزشكي دامپزشکی - مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
74552 فرهاد کرمی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74553 فریده کرمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
74554 فوزیه کرمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
74555 فهیمه کرمی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
74556 فهیمه کرمی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
74557 کرم کرمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74558 مجتبی کرمی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
74559 محسن کرمی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74560 محمد کرمی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
74561 محمد کرمی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
74562 محمدتقی کرمی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74563 محمدرضا کرمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74564 محّمدسجاد کرمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
74565 محمود کرمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
74566 مرتضی کرمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74567 مرضیه کرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74568 مژگان کرمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74569 معصومه کرمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74570 ملیحه کرمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
74571 مهدی کرمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
74572 مهران کرمی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74573 مهناز کرمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
74574 وحید کرمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74575 هانیه کرمی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
74576 زهرا کرمی اشترجانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
74577 قاسم کرمی اومالی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
74578 غلامرضا کرمی ایوری 1354 مهندسي راه و ساختمان
74579 اعظم کرمی بیارجمند 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74580 زیبا کرمی تبریزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74581 ملیحه کرمی تبریزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74582 زینب کرمی جوزان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74583 افسانه کرمی دربندی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74584 حمیده کرمی راد 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
74585 زهرا کرمی رباطی 1376 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
74586 منصور کرمی رباطی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
74587 حسین کرمی روشناوند 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
74588 شادی کرمی زاده 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
74589 عبدالرضا کرمی زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74590 مجید کرمی زاده 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
74591 مرجان کرمی زاده 1379 علوم پايه زمین شناسی
74592 مهدی کرمی سارمی 1353 علوم رياضي آمار
74593 مریم کرمی سوسهاب 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
74594 محبوبه کرمی فارمد 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74595 مریم کرمی فارمد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
74596 مریم کرمی فارمد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74597 عصمت کرمی فر 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
74598 برزو کرمی قره جلو 1364 مهندسي مهندسی عمران
74599 حدیث کرمی قلعه جوق 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى برنامه ریزی درسی
74600 مهدی کرمی مقدم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41161184