راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 74801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74801 فاطمه کریمی کلوخی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74802 محمدجواد کریمی کلوخی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
74803 محمدحسین کریمی کلوخی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74804 محمدحسین کریمی کلوخی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
74805 علیرضا کریمی کوچی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
74806 بهمن کریمی گشویه 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74807 احمدرضا کریمی مزیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
74808 صغرا کریمی مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74809 مجید کریمی مقدم 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی(آموزش محور)
74810 مهدی کریمی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
74811 افسانه کریمی مهر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74812 فریده کریمی مهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74813 هادی کریمی میاندوآب 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
74814 ناهید کریمی میل کاریز 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74815 راحله کریمی نژاد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74816 غلامرضا کریمی نژاد 1361 علوم رياضي دبیری ریاضی
74817 جواد کریمی نژاد عنبرآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74818 جواد کریمی نژادعنبراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
74819 افسانه کریمی نسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74820 افسانه کریمی نسب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74821 علی اکبر کریمی نسب 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
74822 مهدی کریمی نظرآباد 1385 علوم پايه شیمی- فیزیک
74823 مهدی کریمی نظرآباد 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
74824 زهرا کریمی نوخندان 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
74825 زهرا کریمی ولوجائی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
74826 گل محمد کریمی یارم گنبد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
74827 عاطفه کریمی یزدی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
74828 روشنک کریمی یکتا 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
74829 علی کریمی یکتا 1366 علوم رياضي آمار
74830 علی کریمی یکتا 1371 علوم رياضي آمار
74831 فاطمه کریمی* 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74832 اعظم کریمیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
74833 اعظم کریمیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
74834 اعظم کریمیان 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
74835 اعظم کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
74836 اکبر کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
74837 الناز کریمیان 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
74838 ثریا کریمیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
74839 حبیب اله کریمیان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
74840 حسین کریمیان 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74841 زهرا کریمیان 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
74842 سعید کریمیان 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74843 سعید کریمیان 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74844 سیمین کریمیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
74845 عبدالرضا کریمیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74846 عبدالرضا کریمیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
74847 علیرضا کریمیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74848 کلثوم کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
74849 گلثوم کریمیان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
74850 لیا کریمیان 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
74851 محمدامین کریمیان 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
74852 معصومه کریمیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
74853 مهدی کریمیان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
74854 نادر کریمیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74855 نجمه کریمیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
74856 زهرا کریمیان فریمان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74857 طلعت کریمیان ابدر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74858 لیلا کریمیان ابدر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74859 مرضیه کریمیان ابدر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74860 روح اله کریمیان اقبال 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
74861 میثم کریمیان اقبال 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
74862 حسین کریمیان بجستانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74863 زینت کریمیان بجستانی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74864 فاطمه کریمیان پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74865 فاطمه کریمیان پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
74866 فرشته کریمیان پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74867 محمودرضا کریمیان تربتی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74868 محسن کریمیان جوزان 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
74869 احمد کریمیان حاجی آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74870 ساناز کریمیان خمسه 1381 هنر نيشابور نقاشی
74871 علیرضا کریمیان خوزانی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
74872 حمیدرضا کریمیان زوله 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
74873 فائزه کریمیان سرخس 1390 علوم پايه فیزیک
74874 فائزه کریمیان سرخس 1395 علوم پايه فیزیک گرایش اتمی وملکولی
74875 محمود کریمیان سرخس 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74876 هانیه کریمیان سرخس 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74877 هانیه کریمیان سرخس 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
74878 اصغر کریمیان شلمزاری 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74879 مهدی کریمیان شهری 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74880 محمد کریمیان شیرازی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74881 محمد کریمیان شیرازی 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
74882 امیر کریمیان طرقبه 1381 علوم پايه زمین شناسی
74883 امیر کریمیان طرقبه 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
74884 امیر کریمیان طرقبه 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
74885 ناصر کریمیان طوسی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
74886 حمید کریمیان عظیمی صراف 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
74887 فرشته کریمیان عظیمی صراف 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
74888 فرشته کریمیان عظیمی صراف 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
74889 زهرا کریمیان فریمان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74890 فاطمه کریمیان فریمان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74891 فهیمه کریمیان فریمان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
74892 نسرین کریمیان فریمان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74893 زهرا کریمیان قلیانلو 1396 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
74894 ربابه کریمیان کزکوه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74895 مجید کریمیان کلیشادرخی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
74896 مجید کریمیان کلیشادرخی 1389 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
74897 فائزه کریمیان مرقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
74898 بی بی فاطمه کریمیان ناری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74899 سیدجواد کریمیان ناری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
74900 محسن کزازی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474228