راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,782

نمایش موارد : 74801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74801 بهرام کریمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
74802 بهنوش کریمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
74803 بیتا کریمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74804 پولاد کریمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
74805 پیمان کریمی 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
74806 تقی کریمی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
74807 تهمینه کریمی 1366 علوم رياضي آمار
74808 جعفر کریمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74809 جمال کریمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74810 جواد کریمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
74811 جواد کریمی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
74812 حامد کریمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74813 حبیب اله کریمی 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
74814 حسن کریمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
74815 حسن کریمی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
74816 حسین کریمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74817 حسین کریمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
74818 حسین کریمی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74819 حسین کریمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
74820 حسین کریمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74821 حسین کریمی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
74822 حسین کریمی 1388 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
74823 حسین کریمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
74824 حسین کریمی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
74825 حمید کریمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
74826 حوری کریمی 1376 علوم پايه دبیری شیمی
74827 خدیجه کریمی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
74828 خلیل کریمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
74829 داود کریمی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
74830 داوود کریمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
74831 راضیه کریمی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
74832 راضیه کریمی 1384 هنر نيشابور نقاشی
74833 راوش کریمی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74834 رحمان کریمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74835 رضا کریمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
74836 رضا کریمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74837 رضا کریمی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74838 رضا کریمی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
74839 روح انگیز کریمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74840 زکیه بیگم کریمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
74841 زهرا کریمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
74842 زهرا کریمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74843 زهرا کریمی 1382 علوم رياضي آمار
74844 زهرا کریمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74845 زهرا کریمی 1388 علوم رياضي آمار
74846 زهرا کریمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74847 زهرا کریمی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74848 زهرا کریمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
74849 زهرا کریمی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
74850 زهرا کریمی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
74851 زهره کریمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
74852 زهره کریمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
74853 سارا کریمی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
74854 ساغر کریمی 1391 مهندسي مهندسی عمران
74855 سامان کریمی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان
74856 سبحان کریمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74857 سحر کریمی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74858 سعید کریمی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74859 سعید کریمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74860 سعید کریمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
74861 سعید کریمی 1362 مهندسي مهندسی عمران
74862 سعید کریمی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
74863 سعیده کریمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74864 سعیده کریمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
74865 سمانه کریمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74866 سمانه کریمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74867 سمیرا کریمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
74868 سمیه کریمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74869 سمیه کریمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
74870 سمیه کریمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
74871 سمیه کریمی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74872 سهراب کریمی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
74873 سهیلا کریمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74874 سیداحمد کریمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
74875 سیدحبیب کریمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
74876 سیدحسن کریمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74877 سیدمحمدرضا کریمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
74878 سیدمحمدرضا کریمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74879 سیده زکیه کریمی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
74880 شکوفه کریمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74881 شهرام کریمی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
74882 شهلا کریمی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74883 شهلا کریمی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74884 شهناز کریمی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
74885 شیرین کریمی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
74886 شیوا کریمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74887 صدیقه کریمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74888 صفورا کریمی 1384 علوم پايه زمین شناسی
74889 طاهره کریمی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74890 طاهره کریمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74891 عباس کریمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74892 عزت کریمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
74893 عصمت کریمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74894 علی کریمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
74895 علی کریمی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
74896 علی کریمی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74897 علی کریمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74898 علی کریمی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
74899 علی کریمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74900 علی کریمی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189178