راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 75101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
75101 مصطفی گردی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
75102 حسن گردی تختی 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75103 زینت گردی چشمه ایلخی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
75104 رحمت اله گرزالدین 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
75105 زهرا گرزین 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
75106 خاطره گرشاسبی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
75107 شکوه گرشاسبی 1364 علوم رياضي آمار
75108 مسعود گرشاسبی صفی ابادی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
75109 خلیل گرکانی فیروزجاه 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75110 افسانه گرگان زاده 1380 دامپزشكي دامپزشکی
75111 اکرم گرگانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
75112 جلال الدین گرگانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
75113 سعید گرگانی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75114 علیرضا گرگانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75115 محمدابراهیم گرگانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75116 مریم گرگانی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
75117 نیما گرگانی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
75118 راضیه گرگانی بجستانی 1377 علوم پايه زمین شناسی
75119 مهرداد گرگانی سراج 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
75120 سمانه گرگعلی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
75121 مجید گرگیان محمدی 1368 علوم پايه زمین شناسی
75122 پرویز گرگیج 1354 كشاورزى زراعت
75123 جلال الدین گرگیج 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75124 مسعود گرگیچ 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75125 داریوش گرگین 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
75126 سکینه گرم ابی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
75127 محمد گرم ابی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75128 اباصلت گرمابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
75129 احسان گرمابی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
75130 جمال الدین گرمابی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75131 حانیه گرمابی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75132 حسین گرمابی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
75133 حسین گرمابی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
75134 حسین گرمابی 1391 علوم پايه شیمی
75135 راضیه گرمابی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75136 زهرا گرمابی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
75137 شیوا گرمابی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75138 عباسعلی گرمابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
75139 علی گرمابی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
75140 علی گرمابی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
75141 علی گرمابی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
75142 علی اصغر گرمابی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
75143 علی اصغر گرمابی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
75144 فاطمه گرمابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75145 فاطمه گرمابی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
75146 مهدی گرمابی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
75147 نازنین گرمابی 1391 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
75148 ناصر گرمابی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
75149 احسان گرماسی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
75150 حافظ گرمانی نژاد 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
75151 حافظ گرمانی نژاد 1376 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
75152 اعظم گرمئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
75153 اعظم گرمئی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
75154 فرشاد گرمرودی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
75155 آلاله گرمرودی اصیل 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75156 علی گرمرودی اصیل 1382 مهندسي مهندسی شیمی
75157 علی گرمرودی اصیل 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
75158 علی گرمرودی اصیل 1389 مهندسي مهندسی شیمی
75159 غزاله گرمرودی اصیل 1388 مهندسي مهندسی شیمی
75160 غزاله گرمرودی اصیل 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
75161 آیدا گرمرودی ثابت 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
75162 محبوبه گرمرودی ثابت 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75163 محبوبه گرمرودی ثابت 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
75164 اکبر گرمسیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75165 یوسف گرمکی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
75166 بهروز گرمه 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75167 بهروز گرمه 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75168 تکتم گرمه 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75169 رضا گرمه 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
75170 سپیده گرمه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
75171 سروناز گرمه 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75172 سعید گرمه 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
75173 محمد گرمه 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
75174 محمدنقی گرمه 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
75175 مهسا گرمه 1382 علوم رياضي آمار
75176 پریا گرمه ء 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
75177 حسن گرمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75178 حسن گرمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75179 فرشته گروئی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
75180 اسماعیل گروسی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
75181 سید مهدی گروسی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
75182 سینا گروسی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
75183 عبداله گروسی 1376 علوم پايه فیزیک
75184 امیرعلی گروسیان 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
75185 زهرا گروهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75186 فاطمه گروهی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75187 هوشنگ گری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
75188 محمد گری نسب فیروزجاه 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75189 علیرضا گری نسب فیروزجایی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
75190 جمیل گری نورانی 1381
75191 فرهاد گریان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75192 ام البنین گریانلو 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
75193 علی گریانلو 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
75194 سعیده گریانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75195 سعیده گریانی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
75196 زهرا گریبان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75197 زهره گریزان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75198 اسماعیل گریوانی 1356 مهندسي برق
75199 پیرعلی گریوانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
75200 حدیثه گریوانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38372596