راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 75401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
75401 رضا کرباسی 1377 علوم پايه زمین شناسی
75402 سپیده کرباسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
75403 سمانه کرباسی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
75404 سمیرا کرباسی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
75405 سهیلا کرباسی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75406 عباس کرباسی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75407 عبدالرضا کرباسی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
75408 عبدالرضا کرباسی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75409 فهیمه کرباسی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
75410 محمدامین کرباسی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
75411 محمود کرباسی 1367 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
75412 مژده کرباسی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
75413 احمد کرباسی زاده 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
75414 فرحناز کرباسی کاخکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75415 منیره کرباسی کاخکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75416 علی اصغر کرباسی معروف 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75417 محمدتقی کرباسی معروف 1371 علوم پايه زمین شناسی
75418 محمد حسین کربلائی 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
75419 محمدحسین کربلائی 1371 علوم رياضي آمار ریاضی
75420 محمدعلی کربلائی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
75421 نادیا کربلائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75422 نسیم کربلائی آقازاده 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
75423 فهیمه کربلائی باغکی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75424 حافظه کربلائی پورصفری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
75425 محمدحسین کربلائی تاجدینی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75426 زهرا کربلائی حسن کفاش 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75427 زهرا کربلائی حسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75428 الهام کربلائی دیزاوندی 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
75429 محمود کربلائی زاده استبرق 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
75430 سارا کربلائی زاده بقال 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75431 زهرا کربلائی شاندیز 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75432 زینب کربلائی علی بهشتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75433 شهربانو کربلائی محمد 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
75434 مریم کربلائی مهریزی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75435 سکینه کربلائی نژاد 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
75436 اعظم کربلائی هاشمیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
75437 اعظم کربلائی هاشمیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75438 محمدحسین کربلایی 1366 علوم رياضي آمار
75439 محمدهادی کربلایی نیا 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
75440 نرگس کربلایی هرفته 1363 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
75441 سمیه کرجالیان چایجانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
75442 مهدیه کرجی یزدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
75443 حسن کرخی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
75444 عباس کرخی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75445 فاطمه کرخی 1382 علوم پايه فیزیک
75446 فرناز کرخی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75447 لیلا کرخی 1375 علوم پايه زمین شناسی
75448 مرتضی کرخی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
75449 نرگس کرخی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75450 حسن کرد 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75451 سارا کرد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75452 سارا کرد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75453 طاهره کرد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
75454 مریم کرد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
75455 ناهید کرد 1381 دامپزشكي دامپزشکی
75456 نجمه کرد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
75457 نجمه کرد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
75458 عیسی کردارشاد 1365 علوم رياضي آمار
75459 راحله کرداری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75460 داود کرداعظم 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
75461 زهرا کردافشاری 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
75462 عباسعلی کردافشاری 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75463 فاطمه کردافشاری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
75464 هانیه کردان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
75465 حمید کردبچه 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
75466 مریم کردبچه 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
75467 اسعد کردپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75468 مسلم کردتمینی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
75469 عبدالرحیم کردتودزیلی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
75470 حمیدرضا کردجزی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
75471 زهرا کردجزی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
75472 شکیبا کردجزی 1380 دامپزشكي دامپزشکی
75473 علیرضا کردجزی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75474 علیرضا کردجزی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
75475 آرزو کرددیرانلویی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
75476 افسانه کردستانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
75477 غلامرضا کردستانی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75478 محمدحسن کردستانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
75479 منا کردستانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
75480 مونا کردستانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
75481 خدیجه کردستانی کنگ زیتون 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
75482 مسعود کردستانی ماهانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
75483 پرنیان کردشاکری 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
75484 وحید کردفیروزجائی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
75485 افسانه کردفیلابی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75486 برات محمد کردقدیمی 1376 علوم پايه زمین شناسی
75487 برات محمد کردقدیمی 1381 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
75488 افشین کردکتولی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
75489 حاجی رضا کردکریمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75490 علیرضا کردلو 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
75491 ملیکا کردلویی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75492 مهدی کردنوغانی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75493 محمد کردنوقابی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
75494 اسمعیل کردی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
75495 پریسا کردی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
75496 حسن کردی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
75497 سمیه کردی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75498 سمیه کردی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
75499 سمیه کردی 1392 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
75500 علی کردی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200792