راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 75901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
75901 مرجان محمدپور 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
75902 مرضیه محمدپور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75903 مرضیه محمدپور 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
75904 مریم محمدپور 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
75905 مریم محمدپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
75906 مریم محمدپور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75907 مریم محمّدپور 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
75908 مژگان محمدپور 1370 علوم پايه زمین شناسی
75909 مژگان محمدپور 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
75910 مستعان محمدپور 1390
75911 مسعود محمدپور 1378 علوم رياضي ریاضی محض
75912 مصطفی محمدپور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
75913 مطهره محمدپور 1381 علوم پايه فیزیک
75914 ملیحه محمدپور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
75915 مهدی محمدپور 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75916 مهدی محمدپور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
75917 مهدی محمدپور 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
75918 مهدی محمدپور 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
75919 نعیمه محمدپور 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
75920 هادی محمدپور 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
75921 امیر محمدپور کنگ 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
75922 فرحدل محمدپور نامقی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75923 صدیقه محمدپورابقدی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
75924 حمیدرضا محمدپوران 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
75925 حمیدرضا محمدپوران 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
75926 یوسف محمدپورباغخیراتی 1391 علوم پايه زمین شناسی
75927 رضا محمدپوربجارگفشه 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
75928 الناز محمدپوربمی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75929 حمید محمدپورتبادکان 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75930 فاطمه محمدپورچاری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
75931 فهیمه محمدپوردوست ابادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
75932 محبوبه محمدپوردوین 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
75933 امید محمدپوردهباری 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
75934 بهاره محمدپوردهسرخی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75935 فریبرز محمدپوررودبارکی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75936 سیده زینب محمدپورزرومی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75937 اکرم محمدپورسماخون 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75938 زهرا محمدپورشاندیز 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75939 محمدعلی محمدپورشریف آباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
75940 الهام محمدپورشورچه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
75941 الهام محمدپورشورچه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75942 فاطمه محمدپورضیائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75943 علی اکبر محمدپورعمران 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
75944 محمد محمدپورعمران 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
75945 علی محمدپورفیلشور 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75946 فرزانه محمدپورقلاتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
75947 حسین محمدپورکارگر 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
75948 الهام محمدپورکاریزکی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
75949 زهره محمدپورکاریزکی 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
75950 فرید محمدپورکاریزکی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
75951 محمدرضا محمدپورکاریزکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
75952 وحید محمدپورکاریزکی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
75953 وحید محمدپورکاریزکی 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
75954 وحید محمدپورکاریزکی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
75955 سعید محمدپورکرتاشی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
75956 عفت محمدپورکرمانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
75957 منصوره محمدپورکرمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
75958 رضا محمدپورکیا 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
75959 ابوالقاسم محمدپورمقدم 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
75960 مرتضی محمدپورمقدم 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
75961 جواد محمدپورنجاربروجردی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75962 فرزانه محمدپورنقندر 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
75963 محمدرضا محمدپورنیازابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75964 جواد محمدپورنیرومند 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
75965 کامران محمدپورولئی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
75966 حمیده محمدپوریزدی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
75967 مهدی محمدتقی پورمقدم 1388 علوم پايه زمین شناسی
75968 مهدی محمدتقی پورمقدم 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
75969 سعیده محمدتقی زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75970 نسرین محمدتقی زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
75971 عاطفه محمدجانی اسرمی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
75972 حسین محمدجانی سمنگانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75973 رسول محمدجعفری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75974 شفق محمدجعفری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
75975 هادی محمدجوادی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75976 عباسپور فرد محمدحسن 1356 علوم پايه شیمی
75977 بهاره محمدحسن زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75978 محمد محمدحسن زاده 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
75979 طیبه محمدحسن زاده اره کمر 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
75980 حسین محمدحسن زاده اره کمری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
75981 فرزانه محمدحسنی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
75982 لیلا محمدحسنی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
75983 فرشته محمدحسنی جور 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
75984 قیسی محمدحسین 1353 علوم پايه زمین شناسی
75985 ملیحه محمدحسین زاد 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
75986 سهیلا محمدحسین پوراصل 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
75987 حمید محمدحسین زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75988 زهره محمدحسین زاده 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
75989 عبدالرضا محمدحسین زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75990 معصومه محمدحسین زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
75991 معصومه محمدحسین زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
75992 علی محمدحسین زاده گلابچی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75993 علی محمدحسین زاده گلابچی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
75994 مهدی محمدحسین زاده گلابچی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
75995 زهره محمدحسین زاده نقندری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
75996 امیر محمدحسینی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
75997 پریوش محمدحسینی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
75998 دانیال محمدحسینی 1367 علوم پايه زمین شناسی
75999 کبری محمدحسینی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76000 محسن محمدحسینی 1365 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776786796806816826836846856866876886896906916926936946   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622533