راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 7601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
7601 سمانه التجائی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
7602 کامل جلود کزار التمیمی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
7603 کریم یاسرضمد الجاسم 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
7604 عباس محمد لعیبی الجبر 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7605 عادل الجبری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7606 محمود عبدالله محمود الجبوری 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7607 مویدعبدالکاظم علی الجبوری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7608 منی قاسم معارج الجعیفری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7609 ریا عیدان معیبد الجماس 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
7610 حیدر عزیز رشید الجناحی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7611 نادیه صبحی یاسین الجوهر 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7612 حامدراضی ماهی الجیلاوی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
7613 احمد الحاج حسین 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
7614 نهاد عبداللطیف ناصر الحاج جاسم 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی
7615 وائل الحاج حسن 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7616 حیدر هاتف عبد الحارس 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7617 محمدحسین مهدی الحجیمی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7618 سرمد محمد رضا الحداد 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
7619 ثائر حسن کاظم الحرجوصی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
7620 حسین علی شاطی الحریشاوی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7621 علی کاظم عبود الحسن 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
7622 حیدر رمضان محمد الحسناوی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
7623 مشتاق یوسف حنیش الحسناوی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7624 علی الحسینی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7625 محمد الحلاوی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7626 جهاد مدلول عبید الحلفی 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
7627 زین العابدین صالح کریم الحلفی 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
7628 خالدکریم عواد الحمدانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7629 عقیل کاظم مرشد الحمیده 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
7630 علی محمدمظفر الحویزی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7631 محمدحسان خالد الحیانی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
7632 محمدعلی الخاصی محمدابادی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
7633 محمد عبدالواحد الخالدی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
7634 حیدر واحد حمادی الخرسه 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7635 علی فاهم کطران الخزاعی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
7636 یاسرجبارشهید الخزاعی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7637 هیثم جاسم خضر الخزعلی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7638 احمد رعد سعد الخفاجی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
7639 احمدجاسم سلمان الخفاجی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
7640 عمارعبدالزهره جبر الخفاجی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7641 علی حسن غازی الخیکانی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
7642 حسین محمد طارق الخیون 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7643 خمائل حسن سعدون الخیون 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
7644 آمنه الداغی 1389 علوم پايه زمین شناسی
7645 حامد الداغی 1383 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
7646 فرامرز الداغی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7647 فرشته الداغی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
7648 مجید الداغی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
7649 محسن الداغی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
7650 مریم الداغی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
7651 مریم الداغی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
7652 مریم الداغی 1385 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
7653 حسن الدبس 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
7654 مناف عبدالصمد مصطفی الدوسری 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
7655 حسین عبود عوید الدیری 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
7656 منتظرعبدالحسین عبدالله الربیع 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
7657 احسان دینارمحمد الربیعی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
7658 سماح هادی خضیر الربیعی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
7659 ثامر ارحیم حسین الرداد 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
7660 زاهرعطانعیم الرفاعی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7661 رامی متعب علی الریشاوی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7662 حمیدعلی هادی الزبیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7663 ضیاء عبدالحمزه شناوه الزبیدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7664 نشأة فائق عبدالحسین الزبیدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7665 ایشام الزعبی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
7666 محمد الزوقری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
7667 محمد الزوقری 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
7668 صبیح ثامر فاضل الزویدی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
7669 حسین مزهرجاسم الساعدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7670 علی صالح جعفر الساعدی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
7671 هیثم کاظم محمد الساعدی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
7672 امید الستی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
7673 امید الستی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
7674 زهرا الستی 1342 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7675 سارا الستی 1375 علوم رياضي ریاضی
7676 فریده الستی 1367 علوم رياضي آمار
7677 مجید الستی 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
7678 محمد الستی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7679 احمدمحمدکاظم السحیب 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
7680 تهانی ریاض معتوق السعد 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7681 مهندشاکرعبدالله السعدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7682 علی زیاره محمد السواعد 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
7683 فراس عباس حسین السودانی 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
7684 فاضل نوری یعقوب السویجت 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
7685 کرارمحمدغازی الشافعی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7686 محمد جاسم محمد الشاهین 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7687 حسنین هادی بجای الشبلاوی 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
7688 علی اسماعیل مطیوی الشبلاوی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7689 فراس رحیم سلمان الشرع 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7690 حسام حمیدکرم الشروعی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
7691 مشتاق کاظم جمعه الشمری 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7692 نجلاء حیاوی عبار الشمری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7693 عبدالرؤف محمد عبده الشوکانی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
7694 عبدالروف الشوکانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
7695 جمیل الشیخ 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
7696 علی عبدالستار عبدالجبار الصائغ 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
7697 انسیه الصاقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
7698 علاءالدین الصالح 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
7699 بشیر احمد محمد الصبری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
7700 احمدحسین عبود الطائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945656