راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 76101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76101 تکتم لطیفی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76102 رضا لطیفی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76103 رضا لطیفی 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76104 سعیدرضا لطیفی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76105 عمران لطیفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76106 فرزانه لطیفی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76107 محمدامین لطیفی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76108 مریم لطیفی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
76109 ملیحه لطیفی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
76110 ملیحه لطیفی 1389
76111 هدا لطیفی 1394 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
76112 پروین لطیفی برآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
76113 امیر لطیفی بیدرونی 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
76114 نرجس لطیفی پور 1381 دامپزشكي دامپزشکی
76115 بهرام لطیفی توپکانلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
76116 محمدرضا لطیفی ثابت صومعه سرائی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76117 محمدجواد لطیفی سیاه پیرانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
76118 رسول لطیفی شاهاندشتی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
76119 جلال لطیفیان 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76120 سیمین لطیفیان 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
76121 فائزه لطیفیان علاف 1379 دامپزشكي دامپزشکی
76122 دانیال لطیفیان اصفهانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
76123 فرزاد لطیفیان اصفهانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
76124 سعید لطیمی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
76125 سیدمحمود لعل سجادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76126 محسن لعل قادری 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76127 غلامحسین لعل ابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
76128 ابوالقاسم لعل اقبالی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
76129 مسعود لعل اول 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76130 فاطمه لعل بذری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
76131 یوسف لعل بهرامپور 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76132 راضیه لعل پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76133 مریم لعل جوهری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76134 عزت لعل خاکپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76135 فرزانه لعل خاکپور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76136 شهره لعل خسروان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76137 حمید لعل خضری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76138 حمید لعل خضری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
76139 اکرم لعل دشتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
76140 فاطمه لعل دشتی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
76141 مرضیه لعل دشتی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76142 نسرین لعل دهقانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76143 هومن لعل دهقانی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
76144 فرزانه لعل رودی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76145 علیرضا لعل روشن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76146 انسیه لعل زاده کندکلی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
76147 انسیّه لعل زاده کندکلی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
76148 سیدعلی لعل سجادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
76149 طیبه لعل شاطری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
76150 طیبه لعل شاطری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
76151 طیبه لعل شاطری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
76152 مصطفی لعل شاطری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76153 مصطفی لعل شاطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
76154 مهدیه لعل شاطری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76155 طوبی لعل صاحبی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76156 طوبی لعل صاحبی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
76157 طوبی لعل صاحبی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه - حکمت متعالیه
76158 محبوبه لعل عالی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76159 فاطمه لعل عطایی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76160 کلثوم لعل علیزاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76161 محمد لعل علیزاده 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76162 صدیقه لعل عیدی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
76163 فاطمه لعل عیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76164 الهام لعل فام 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76165 زهرا لعل قادری 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76166 طاهره لعل قادری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
76167 اشرف لعل گلستانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
76168 ملیحه لعل گلی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76169 لقمان لعل مصرزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76170 عباس لعل منفرد 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
76171 سیدحسن لعل موسوی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
76172 جواد لعل نامی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
76173 ازاده لعل نوری 1376 علوم رياضي آمار
76174 لادن لعل نوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76175 هدی لعل نوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76176 سپیده لعل یوسفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76177 هاشم لعل یوسفی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
76178 امنه لعلی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76179 اوا لعلی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
76180 کبری لعلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76181 غلامرضا لعلی بایگی 1370 علوم رياضي آمار
76182 زینب لعلی چشمه ایلخی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
76183 محبوبه لعلی چشمه ایلخی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
76184 احمد لعلی فاز 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
76185 شیلا لفظی 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76186 جواد لفوری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
76187 حنیف لقا برازنده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
76188 حمید لقاء 1379 علوم رياضي آمار
76189 آذر لقائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76190 فاطمه لقائی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
76191 پویان لقائی افشار 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
76192 پویان لقائی افشار 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
76193 هدی لقابرازنده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76194 هدی لقابرازنده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76195 فاطمه لقای رودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76196 نصرت لقای رودی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
76197 محمد لقایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76198 آندطراق لقمانی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
76199 اصغر لقمانی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
76200 اعظم لقمانی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38158032