راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 76301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76301 لیلا کریمی علی آباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76302 مرتضی کریمی علی آباد 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
76303 منیره کریمی علی آباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76304 امیررضا کریمی علی اباد 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76305 محمد کریمی علی اباد 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76306 مجید کریمی عمله 1386 علوم رياضي ریاضی محض
76307 زهرا کریمی فر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76308 حسین کریمی فرد 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
76309 علی کریمی فرد 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
76310 بهنام کریمی فرزقی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76311 راحله کریمی فیض ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76312 راحله کریمی فیض ابادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
76313 حسن کریمی قدوسی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76314 علیرضا کریمی قرمزچشمه 1377 علوم رياضي آمار
76315 سیده سحر کریمی قوام آباد علیا 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
76316 زهره کریمی قوژدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
76317 علی کریمی کاشان 1366 علوم پايه زمین شناسی
76318 مرتضی کریمی کج گردن 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
76319 اسیه کریمی کلوخی 1376 علوم پايه زیست شناسی
76320 حسن کریمی کلوخی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
76321 حسن کریمی کلوخی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76322 زهره کریمی کلوخی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76323 زهره کریمی کلوخی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76324 فاطمه کریمی کلوخی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76325 محمدجواد کریمی کلوخی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
76326 محمدحسین کریمی کلوخی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76327 محمدحسین کریمی کلوخی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
76328 علیرضا کریمی کوچی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
76329 بهمن کریمی گشویه 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76330 احمدرضا کریمی مزیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
76331 صغرا کریمی مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
76332 مجید کریمی مقدم 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی(آموزش محور)
76333 مهدی کریمی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
76334 افسانه کریمی مهر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76335 فریده کریمی مهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76336 هادی کریمی میاندوآب 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
76337 ناهید کریمی میل کاریز 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76338 راحله کریمی نژاد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76339 غلامرضا کریمی نژاد 1361 علوم رياضي دبیری ریاضی
76340 جواد کریمی نژاد عنبرآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76341 جواد کریمی نژادعنبراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
76342 افسانه کریمی نسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
76343 افسانه کریمی نسب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76344 علی اکبر کریمی نسب 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
76345 مهدی کریمی نظرآباد 1385 علوم پايه شیمی- فیزیک
76346 مهدی کریمی نظرآباد 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
76347 زهرا کریمی نوخندان 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
76348 زهرا کریمی ولوجائی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
76349 گل محمد کریمی یارم گنبد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76350 عاطفه کریمی یزدی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
76351 روشنک کریمی یکتا 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76352 علی کریمی یکتا 1366 علوم رياضي آمار
76353 علی کریمی یکتا 1371 علوم رياضي آمار
76354 فاطمه کریمی* 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76355 اعظم کریمیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
76356 اعظم کریمیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
76357 اعظم کریمیان 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
76358 اعظم کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
76359 اکبر کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
76360 الناز کریمیان 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
76361 ثریا کریمیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
76362 حبیب اله کریمیان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
76363 حسین کریمیان 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
76364 زهرا کریمیان 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
76365 سعید کریمیان 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76366 سعید کریمیان 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
76367 سیمین کریمیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
76368 عبدالرضا کریمیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76369 عبدالرضا کریمیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
76370 علیرضا کریمیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76371 کلثوم کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
76372 گلثوم کریمیان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
76373 لیا کریمیان 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
76374 محمدامین کریمیان 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
76375 معصومه کریمیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
76376 مهدی کریمیان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
76377 مهسا کریمیان 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
76378 نادر کریمیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76379 نجمه کریمیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
76380 زهرا کریمیان فریمان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76381 طلعت کریمیان ابدر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76382 لیلا کریمیان ابدر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76383 مرضیه کریمیان ابدر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76384 روح اله کریمیان اقبال 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
76385 میثم کریمیان اقبال 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
76386 حسین کریمیان بجستانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76387 زینت کریمیان بجستانی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76388 فاطمه کریمیان پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76389 فاطمه کریمیان پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
76390 فرشته کریمیان پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76391 محمودرضا کریمیان تربتی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76392 محسن کریمیان جوزان 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
76393 احمد کریمیان حاجی آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
76394 ساناز کریمیان خمسه 1381 هنر نيشابور نقاشی
76395 علیرضا کریمیان خوزانی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
76396 حمیدرضا کریمیان زوله 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
76397 فائزه کریمیان سرخس 1390 علوم پايه فیزیک
76398 فائزه کریمیان سرخس 1395 علوم پايه فیزیک گرایش اتمی وملکولی
76399 محمود کریمیان سرخس 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76400 هانیه کریمیان سرخس 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250849