راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 76801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
76801 علیرضا گل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76802 علیرضا گل 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76803 اسراء گل آقائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
76804 الناز گل احمدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76805 نازنین گل احمدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
76806 ندا گل اری 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
76807 سپیده گل افروزشهری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
76808 لیلا گل افروزشهری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76809 بیژن گل افشان 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
76810 حسین گل افشان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76811 زهره گل افشان 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
76812 لیلا گل افشان 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
76813 لیلا گل افشان 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
76814 رقیه گل افشانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
76815 سیدسجاد گل افشانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
76816 سیدسروش گل افشانی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
76817 سیدسینا گل افشانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
76818 طیبه گل افشانی 1385 علوم پايه زمین شناسی
76819 علیرضا گل بابائی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76820 هادی گل بابائی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
76821 کامبیز گل باباپور 1335 علوم پايه فیزیک کاربردی
76822 کامبیز گل باباپور 1355 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
76823 سید علی جبّار گل باغی ماسوله 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
76824 نرجس گل بلاخ 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76825 امید گل پرور 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
76826 سیداحسان گل پرور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76827 سیداحسان گل پرور 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
76828 سیدبهزاد گل پرور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76829 سیدبهزاد گل پرور 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
76830 یوسف گل پرور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
76831 علیرضا گل پرورطوسی 1361 مهندسي راه و ساختمان
76832 محمّدحسین گل پرورطوسی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76833 سعیده گل پرورمشهدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
76834 یاسر گل پرورمشهدی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری ( آموزش محور )
76835 مریم گل پور 1391 مهندسي مهندسی شیمی
76836 منیژه گل تیموری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76837 سعیده گل جمال 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
76838 سعیده گل جمال 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
76839 مریم گل چشمه 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76840 مریم گل چیان خباز 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76841 فاطمه گل چین 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
76842 فاطمه گل چین 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
76843 محمدرضا گل چین 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
76844 مُحدثه گل حسنی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
76845 محدثه گل حسنی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
76846 شیما گل خطمی 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی (آموزش محور)
76847 قربانعلی گل دوست 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
76848 سودابه گل دوست سورکی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
76849 راحله گل رو 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76850 احمدرضا گل ریز خاتمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
76851 عبدالرضا گل زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
76852 فاطمه گل زاده خرق 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76853 فاطمه گل زاده خرق 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
76854 احسان گل زاده گروی 1375 علوم رياضي آمار
76855 مجید گل زاری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
76856 میررضا گل زان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76857 سیدجعفر گل سرخی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
76858 مهدی گل سماغچه 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
76859 فریبا گل شکوه 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
76860 زهرا گل شیخی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
76861 معصومه گل شیخی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
76862 مهناز گل شیخی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76863 زهرا گل علیزاده فروتقه 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76864 لعیا گل عمویی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
76865 مظفر گل فخرابادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
76866 رامین گل فرامرزی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
76867 معصومه گل فرخانی سفید 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
76868 مجید گل قندشتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
76869 نجمه گل قندشتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76870 پیمان گل کار 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
76871 زهرا گل کار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76872 گلنوش گل کار 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
76873 حمیدرضا گل کارحمزیی یزد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
76874 محمد کیان گل کارطرقبه 1393 مهندسي مهندسی عمران
76875 محمدحسن گل کاریان 1353 مهندسي راه و ساختمان
76876 منصوره گل کاریان 1355 علوم پايه علوم جانوری
76877 مهرشاد گل کاریان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76878 هاله گل کاریان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76879 زهرا گل گیر نوش آبادی 1383 علوم پايه زمین شناسی
76880 زهرا گل گیر نوش آبادی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
76881 هدی گل گیر نوش آبادی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
76882 هدی گل گیرنوش ابادی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
76883 حشمت گل لاله کرمانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
76884 محمدرضا گل لاله کرمانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
76885 علی گل ماهی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
76886 احمد گل محمد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
76887 حبیبه گل محمدزاده 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
76888 حامد گل محمدفرخانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
76889 فریبا گل محمدفرخانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76890 الهام گل محمدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
76891 ام البنین گل محمدی 1389
76892 ام لیلی گل محمدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76893 امید گل محمدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
76894 بهناز گل محمّدی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
76895 حسام گل محمدی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76896 رعنا گل محمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76897 صمد گل محمدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76898 طاهره گل محمدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
76899 عباس گل محمدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
76900 علی گل محمدی 1384 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475130