راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 77001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77001 سپیده گلچین 1382 هنر نيشابور نقاشی
77002 محمدجواد گلچین 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77003 محمدجواد گلچین 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
77004 محمدمهدی گلچین 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
77005 مهدی گلچین 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77006 سمانه گلچین رهنی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77007 سیدامیر گلچین حسینی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
77008 شروین گلچین عارف 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77009 صغری گلچین کماکلی 1364 الهيات شهيد مطهري عمومی
77010 فاطمه گلخو 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
77011 اسماعیل گلدادی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77012 مهسا گلدار 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
77013 نرگس گلداعی لهرمی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77014 سعیدرضا گلدانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77015 سعیدرضا گلدانی 1371 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
77016 سعیدرضا گلدانی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77017 غزاله گلدانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
77018 محمدحسین گلدانی 1361 مهندسي راه و ساختمان
77019 محمّدهادی گلدانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
77020 مرتضی گلدانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77021 مرتضی گلدانی 1383 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
77022 موسی الرضا گلدانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
77023 نسترن گلدانی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
77024 نسترن گلدانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
77025 عباسعلی گلدسته 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77026 سید حسین گلدوزیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
77027 اشرف گلدوی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
77028 زهرا گلدوی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
77029 مهدی گلدی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
77030 بهرام گلدی کاغذی 1353 علوم پايه زیست شناسی
77031 زینب گلذار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
77032 مهتاب گلذاری جهان آبادی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
77033 فرنگیز گلذاری سمیع آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77034 فرنگیز گلذاری سمیع آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77035 سعید گلرخ باهوش 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
77036 صفا گلرخ باهوش 1380 علوم پايه فیزیک
77037 صفا گلرخ باهوش 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
77038 احمد گلرخ ثانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
77039 بابک گلرخیان 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77040 محمد گلرنگ 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
77041 محمد گلرنگ 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77042 عفت گلرنگ عربانی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
77043 طاهره گلریز 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
77044 یلدا گلریز 1382 دامپزشكي دامپزشکی
77045 ابراهیم گلزار 1377 دامپزشكي دامپزشکی
77046 علی گلزار 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
77047 علی اصغر گلزار 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77048 مهدی گلزار 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
77049 سارا گلزارپور 1376 علوم رياضي ریاضی
77050 زهرا گلزارنام سعدابادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
77051 سمیه گلزاری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
77052 علی گلزاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77053 فاطمه گلزاری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77054 لاله گلزاری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی ( آموزش محور )
77055 محسن گلزاری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
77056 مسعود گلزاری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
77057 مهدی گلزاری 1391 مهندسي مهندسی صنایع
77058 لیلا گلزاری پرتو 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
77059 حسین گلزاری مقدم پساوئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77060 امین گلزاری یوسف آباد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
77061 حمیده گلزاریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77062 محمودرضا گلزاریان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
77063 زهرا گلستا نی کلا ت 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
77064 زهرا گلستان 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
77065 عبداله گلستان 1355 علوم رياضي آمار
77066 فاطمه گلستان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
77067 حسام گلستانه 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77068 سیدعادل گلستانه 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77069 سیدعادل گلستانه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77070 سیدمحسن گلستانه 1371 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
77071 سیدامیر گلستانه نژاد 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77072 اسماعیل گلستانی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77073 راضیه گلستانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
77074 زهرا گلستانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
77075 زهرا گلستانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77076 زهرا گلستانی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
77077 سمانه گلستانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
77078 شهرام گلستانی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
77079 علی گلستانی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
77080 محمد گلستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77081 محمد گلستانی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77082 محمدحسن گلستانی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
77083 مرضیه گلستانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
77084 ملیحه گلستانی 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
77085 مهدیه گلستانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
77086 نسرین گلستانی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
77087 محمد گلستانی صحت 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
77088 مسعود گلستانی پور 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
77089 مسعود گلستانی پور 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
77090 مهدیه گلستانی پور 1382 علوم رياضي آمار
77091 فاطمه گلستانی حتکنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77092 مهدی گلستانی حتکنی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77093 نرگس گلستانی حتکنی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
77094 عباس گلستانی شگالگورابی 1354 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
77095 رضا گلستانی شیشوان 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77096 زهرا گلستانی کلات 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
77097 مهسا گلستانی کلات 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77098 فاطمه گلستانی کیوی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77099 آسیه گلستانی نژاد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
77100 سمانه گلستانی نژاد 1379 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474190