راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 77301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77301 مهناز لسانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
77302 نجمه لسانی فدافتی 1386 علوم رياضي آمار
77303 کبری لشکربلوکی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
77304 فائزه لشکرنویس 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
77305 اعظم لشکری 1354 علوم پايه فیزیک
77306 المیرا لشکری 1388 مهندسي مهندسی شیمی
77307 امنه لشکری 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77308 حمید لشکری 1380 علوم رياضي آمار
77309 حنان لشکری 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
77310 خدیجه بیگم لشکری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77311 زهرا لشکری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77312 زهرا لشکری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77313 عاطفه لشکری 1388 علوم رياضي آمار
77314 عزت لشکری 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
77315 علی لشکری 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز
77316 فاطمه لشکری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
77317 فاطمه لشکری 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
77318 فرشته لشکری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
77319 فهیمه لشکری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
77320 محمد لشکری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
77321 محمدحسن لشکری 1370 علوم پايه دبیری شیمی
77322 محمدرضا لشکری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
77323 مریم لشکری 1378 علوم رياضي ریاضی محض
77324 مهدی لشکری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
77325 مهلا لشکری 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
77326 میلاد لشکری 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77327 نفیسه لشکری 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77328 زهره لشکری بالاخانه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77329 رحمت اله لشکری پور 1357 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77330 زهرا لشکری پور 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
77331 زینب لشکری پور 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77332 علی لشکری پور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
77333 فاطمه لشکری پور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
77334 فاطمه لشکری پور 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
77335 مجتبی لشکری پور 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
77336 اعظم لشکری تخم مرز 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77337 اعظم لشکری تخم مرز 1387 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
77338 اعظم لشکری تخم مرز 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
77339 محمد لشکری چرمی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
77340 مرضیه لشکری دربندی 1380 علوم رياضي آمار
77341 مریم لشکری دربندی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
77342 مهّدیه لشکری دربندی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77343 جواد لشکری زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
77344 سالار لشکری قاسم دخت 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77345 عباس لشکری قاسم دخت 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
77346 مجید لشکری کاشی کرمانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77347 مریم لشکری کلات 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
77348 زینب لشکری کلاته سنجر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77349 محمود لشکری مزار 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77350 مهدی لشکری مقیم آباد 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77351 الهام لشکریان 1382 علوم رياضي ریاضی گرایش کاربردی
77352 زهرا لشکریان شیروان 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
77353 زینب لشگری 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77354 محسن لشگری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
77355 محمدرضا لشگری 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77356 محمدرضا لشگری 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77357 مژگان لشگری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
77358 نسرین لشگری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77359 حبیب لشگری احمداباد 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
77360 حسین لشگری تخم مرز 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77361 نرجس لشگری تخم مرز 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
77362 ابوالفتح لشگری کلات 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
77363 عباس لشگری کلات 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
77364 مجید لشگری نیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77365 الهام لشنی 1393 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
77366 محمد لطف ابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77367 منصوره لطف ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
77368 زهرا لطف آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
77369 سمانه لطف اللهی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
77370 بهرام لطف اله نیا 1366 كشاورزى دامپروری
77371 طاهر لطف الهی 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
77372 بهزاد لطف خدائی حکم آباد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
77373 مهسا لطف زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77374 مهناز لطف زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
77375 شهاب لطفعلی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77376 علیرضا لطفعلی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77377 محمد لطفعلی 1379 هنر نيشابور نقاشی
77378 زینب لطفعلی پور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
77379 زهرا لطفعلی ئی 1355 علوم پايه دبیری زمین شناسی
77380 زینب لطفعلی پور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
77381 مصطفی لطفعلی پور 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
77382 شهرزاد لطفعلی ثانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
77383 نیره لطفعلی ثانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
77384 زینب لطفعلی زاده 1382 علوم رياضي ریاضی محض
77385 محبوبه لطفعلی زاده 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
77386 منیر لطفعلی زاده قوچانی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
77387 فاطمه لطفعلی نژاد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77388 سهیلا لطفعلی نیا 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
77389 مینا لطفعلی نیا 1354 علوم رياضي آمار
77390 احسان لطفی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
77391 احسان لطفی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
77392 احمد لطفی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
77393 احمد لطفی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
77394 اکرم لطفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77395 الهه لطفی 1378 علوم رياضي آمار
77396 امین لطفی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
77397 بهار لطفی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77398 پوریا لطفی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
77399 پیمان لطفی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
77400 جواد لطفی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826449