راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 77801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
77801 میترا کیانی نسب 1383 علوم پايه فیزیک
77802 میترا کیانی نسب 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
77803 میترا کیانی نسب 1391 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
77804 اعظم کیانی نیا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
77805 حجت اله کیانی هرچگانی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77806 شهناز کیانی هرچگانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77807 الهه کیانیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77808 الهه کیانیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
77809 آرش کیانیان راد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
77810 محمدکیا کیانیان گل افشانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
77811 شکیبا کیانیانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
77812 زیور کیباخی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
77813 ابوالقاسم کیخا 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
77814 امیر کیخا 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
77815 اندیشه کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77816 حسینعلی کیخا 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
77817 زینب کیخا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
77818 فاطمه کیخا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77819 فرهاد کیخا 1375 دامپزشكي دامپزشکی
77820 مجتبی کیخا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
77821 مجتبی کیخا 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
77822 مجید کیخا 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
77823 محمد کیخا 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
77824 محمدرضا کیخا 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77825 محمدرضا کیخا 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77826 محمدمهدی کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77827 مهدی کیخا 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
77828 وحیده کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77829 طاهره کیخا آخر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
77830 فاطمه کیخا آخر 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
77831 فاطمه کیخاآخر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77832 فاطمه کیخاآخر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
77833 مسعود کیخاآخر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77834 عطیه کیخااخر 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
77835 فاطمه کیخااخر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
77836 حسن کیخائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
77837 رضا کیخائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
77838 زهرا کیخائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
77839 علی کیخائی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
77840 کامبیز کیخائی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77841 مهناز کیخائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
77842 مجتبی کیخاصابر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
77843 حمیدرضا کیخای فرزانه 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
77844 مصطفی کیخای فرزانه 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77845 اسماعیل کیخسروی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
77846 راضیه کیخسروی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
77847 زهرا کیخسروی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
77848 طاهره کیخسروی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
77849 علی اصغر کیخسروی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
77850 فاطمه کیخسروی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
77851 کبری کیخسروی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
77852 مریم کیخسروی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
77853 مهناز کیخسروی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
77854 نیره کیخسروی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
77855 مسعود کیخوائی 1369 علوم پايه شیمی
77856 مسعود کیخوائی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
77857 وحید کیخوائی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
77858 راضیه کیخواه 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77859 میلاد کیخواه 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
77860 میلاد کیخواه 1395 علوم رياضي آمار ریاضی
77861 سیدمحمد کیش بافان 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
77862 بی بی فاطمه کیش بافان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
77863 بی بی منصوره کیش بافان 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77864 مریم السادات کیش بافان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77865 مهنازسادات کیش بافان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77866 امیر کیشادی 1361 مهندسي راه و ساختمان
77867 مصطفی کیشانی فراهانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
77868 نفیسه کیشیان 1374 علوم رياضي ریاضی
77869 نفیسه کیشیان 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
77870 مریم کیفری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
77871 مریم کیفورزرمهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
77872 صدیقه کیفی 1375 علوم پايه زمین شناسی
77873 عصمت کیفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77874 کمال کیفی 1390 علوم پايه زمین شناسی
77875 حسن کیقبادی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
77876 سارا کیقبادی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
77877 مریم کیقبادی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
77878 مهدی کیقبادی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
77879 علی کیقبادی زاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
77880 فرزانه کیکانلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77881 ابوالقاسم کیکاوسی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
77882 محمد کیکاوسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
77883 قدرت اله کیماسی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77884 مهرداد کیماسی بن کمری 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
77885 ساجده کیمیائی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77886 سیدعلی کیمیائی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
77887 محسن کیمیائی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
77888 غلامرضا کیمیاقلم 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
77889 مرتضی کیمیاقلم 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
77890 فاطمه کیمیاگر کتک لاهیجان 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
77891 مهری کیمیاگران 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77892 پریسا کیمیای نشتفانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
77893 پریسا کیمیای نشتفانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
77894 ساجده کیمیایی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
77895 کیوان کیمیایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
77896 زهرا کیمیایی نالکیاشری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
77897 سمانه کیو مرث 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
77898 الهام کیوان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
77899 حنانه کیوان 1378 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226024