راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 78001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
78001 انسیه لعل زاده کندکلی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78002 انسیّه لعل زاده کندکلی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
78003 سیدعلی لعل سجادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
78004 طیبه لعل شاطری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
78005 طیبه لعل شاطری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
78006 طیبه لعل شاطری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
78007 مصطفی لعل شاطری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78008 مصطفی لعل شاطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
78009 مهدیه لعل شاطری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
78010 طوبی لعل صاحبی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78011 طوبی لعل صاحبی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
78012 طوبی لعل صاحبی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه - حکمت متعالیه
78013 محبوبه لعل عالی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78014 فاطمه لعل عطایی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78015 کلثوم لعل علیزاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
78016 محمد لعل علیزاده 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
78017 صدیقه لعل عیدی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
78018 فاطمه لعل عیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78019 الهام لعل فام 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78020 زهرا لعل قادری 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78021 طاهره لعل قادری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
78022 اشرف لعل گلستانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
78023 ملیحه لعل گلی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78024 لقمان لعل مصرزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
78025 عباس لعل منفرد 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
78026 سیدحسن لعل موسوی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
78027 جواد لعل نامی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
78028 ازاده لعل نوری 1376 علوم رياضي آمار
78029 لادن لعل نوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78030 هدی لعل نوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78031 سپیده لعل یوسفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78032 هاشم لعل یوسفی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78033 امنه لعلی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78034 اوا لعلی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
78035 کبری لعلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78036 محمد لعلی 1395 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
78037 غلامرضا لعلی بایگی 1370 علوم رياضي آمار
78038 زینب لعلی چشمه ایلخی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78039 محبوبه لعلی چشمه ایلخی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
78040 احمد لعلی فاز 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
78041 شیلا لفظی 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78042 جواد لفوری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
78043 حنیف لقا برازنده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
78044 حمید لقاء 1379 علوم رياضي آمار
78045 آذر لقائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
78046 فاطمه لقائی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78047 پویان لقائی افشار 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
78048 پویان لقائی افشار 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
78049 هدی لقابرازنده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78050 هدی لقابرازنده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78051 فاطمه لقای رودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78052 فاطمه لقای رودی 1395 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
78053 نصرت لقای رودی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
78054 محمد لقایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
78055 آندطراق لقمانی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
78056 اصغر لقمانی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
78057 اعظم لقمانی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
78058 زهرا لقمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78059 زهرا لقمانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
78060 سمیرا لقمانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
78061 علی لقمانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
78062 علیرضا لقمانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78063 لیلا لقمانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78064 مجید لقمانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78065 مریم لقمانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78066 هدیه لقمانی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78067 هدیه لقمانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
78068 اسماعیل لقمانی دوین 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78069 امیدرضا لقمانی دوین 1377 دامپزشكي دامپزشکی
78070 شکوفه لقمانی دوین 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
78071 نوشین لقمانی دوین 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
78072 میمنت لقمانی فر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
78073 افشین لقمانی مقدم طوسی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
78074 نسرین لقمانیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
78075 مرتضی لقمانیان کتلری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78076 هاجر لقمانیان کتلری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
78077 راضیه لک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
78078 فرناز لک 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78079 سکینه لک زائی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
78080 مسعود لک زائی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
78081 راضیه لک زنگ 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
78082 زهرا لکزائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
78083 علیرضا لکزائی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
78084 طاهره لکزایی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78085 ا سماعیل لکزیان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
78086 ابوالقاسم لکزیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78087 اسماعیل لکزیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
78088 حسین لکزیان 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
78089 عزت لکزیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
78090 عصمت لکزیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78091 غلامرضا لکزیان 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
78092 لیلا لکزیان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78093 لیلا لکزیان 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
78094 مرجان لکزیان 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
78095 مهرانگیز لکزیان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
78096 مهرانگیز لکزیان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
78097 هاجر لکزیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
78098 طیبه لکی بهادری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78099 محمدعلی لگزائی 1368 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
78100 سکینه لگزایی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488753