راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 78201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
78201 فرهاد گریان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78202 ام البنین گریانلو 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
78203 علی گریانلو 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
78204 سعیده گریانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78205 سعیده گریانی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
78206 زهرا گریبان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78207 فیض الدین گریزاف 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
78208 زهره گریزان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78209 اسماعیل گریوانی 1356 مهندسي برق
78210 پیرعلی گریوانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
78211 حدیثه گریوانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78212 حدیثه گریوانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
78213 حلیمه گریوانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78214 رشید گریوانی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
78215 زهرا گریوانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78216 زهرا گریوانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
78217 زهرا گریوانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
78218 سپیده گریوانی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
78219 سروش گریوانی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
78220 سعید گریوانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
78221 سکینه گریوانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78222 سمیرا گریوانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78223 صادق گریوانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78224 عذرا گریوانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78225 عصمت گریوانی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
78226 علی گریوانی 1391 علوم پايه زمین شناسی
78227 علیرضا گریوانی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78228 فاطمه گریوانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78229 فاطمه گریوانی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
78230 فاطمه گریوانی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
78231 گل محمد گریوانی 1368 كشاورزى زراعت
78232 گل نساء گریوانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
78233 مجید گریوانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78234 مریم گریوانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
78235 مهین گریوانی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
78236 ولی گریوانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
78237 هادی گریوانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
78238 فاطمه گریوانی کوهستانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
78239 نرگس گریوانی کوهستانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
78240 فاطمه گزل 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78241 رسول گزلانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
78242 جواد گزمه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
78243 غلام رضا گزمه 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78244 مریم گزی مارشک 1379 علوم رياضي ریاضی محض
78245 ملیحه گزی مارشک 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78246 ملیحه گزی مارشک 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78247 مریم گشاده روی سهل ابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
78248 بیژن گشایشی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
78249 دانیال گشایشی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
78250 زهرا گشتاسبی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
78251 محمودرضا گشمردی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
78252 سیدنوید گفتاری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
78253 سیدنوید گفتاری 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
78254 همایون گفتاری 1391 مهندسي مهندسی صنایع
78255 ذبیح اله گفتی 1376 علوم رياضي آمار
78256 زین العابدین گفتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
78257 سمیه گفتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78258 علی اصغر گفتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
78259 علیرضا گفتی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78260 غلامرضا گفتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78261 غلامرضا گفتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
78262 فاطمه گفتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
78263 فاطمه گفتی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78264 محمد گفتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
78265 محمد گفتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
78266 محمدرضا گفتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78267 موسی الرضا گفتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78268 مهدی گفتی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
78269 اکرم گل 1380 علوم رياضي آمار
78270 علی گل 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
78271 علی گل 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
78272 علی گل 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78273 علیرضا گل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
78274 علیرضا گل 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78275 اسراء گل آقائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
78276 الناز گل احمدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78277 نازنین گل احمدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78278 ندا گل اری 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
78279 سپیده گل افروزشهری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
78280 لیلا گل افروزشهری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
78281 بیژن گل افشان 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
78282 حسین گل افشان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78283 زهره گل افشان 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
78284 لیلا گل افشان 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
78285 لیلا گل افشان 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
78286 رقیه گل افشانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
78287 سیدسجاد گل افشانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
78288 سیدسروش گل افشانی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
78289 سیدسینا گل افشانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
78290 طیبه گل افشانی 1385 علوم پايه زمین شناسی
78291 علیرضا گل بابائی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78292 هادی گل بابائی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
78293 کامبیز گل باباپور 1335 علوم پايه فیزیک کاربردی
78294 کامبیز گل باباپور 1355 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
78295 سید علی جبّار گل باغی ماسوله 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
78296 نرجس گل بلاخ 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78297 امید گل پرور 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
78298 سیداحسان گل پرور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78299 سیداحسان گل پرور 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
78300 سیدبهزاد گل پرور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198711