راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 78301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
78301 زین العابدین گفتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
78302 سمیه گفتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78303 علی اصغر گفتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
78304 علیرضا گفتی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78305 غلامرضا گفتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78306 غلامرضا گفتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
78307 فاطمه گفتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
78308 فاطمه گفتی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78309 محمد گفتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
78310 محمد گفتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
78311 محمدرضا گفتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78312 موسی الرضا گفتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78313 مهدی گفتی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
78314 اکرم گل 1380 علوم رياضي آمار
78315 علی گل 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
78316 علی گل 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
78317 علی گل 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78318 علیرضا گل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
78319 علیرضا گل 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78320 اسراء گل آقائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
78321 الناز گل احمدی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78322 نازنین گل احمدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78323 ندا گل اری 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
78324 سپیده گل افروزشهری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
78325 لیلا گل افروزشهری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
78326 بیژن گل افشان 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
78327 حسین گل افشان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78328 زهره گل افشان 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
78329 لیلا گل افشان 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
78330 لیلا گل افشان 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
78331 رقیه گل افشانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
78332 سیدسجاد گل افشانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
78333 سیدسروش گل افشانی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
78334 سیدسینا گل افشانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
78335 طیبه گل افشانی 1385 علوم پايه زمین شناسی
78336 علیرضا گل بابائی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78337 هادی گل بابائی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
78338 کامبیز گل باباپور 1335 علوم پايه فیزیک کاربردی
78339 کامبیز گل باباپور 1355 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
78340 سید علی جبّار گل باغی ماسوله 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
78341 نرجس گل بلاخ 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78342 امید گل پرور 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
78343 سیداحسان گل پرور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78344 سیداحسان گل پرور 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
78345 سیدبهزاد گل پرور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78346 سیدبهزاد گل پرور 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
78347 یوسف گل پرور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
78348 علیرضا گل پرورطوسی 1361 مهندسي راه و ساختمان
78349 محمّدحسین گل پرورطوسی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78350 سعیده گل پرورمشهدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
78351 یاسر گل پرورمشهدی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری ( آموزش محور )
78352 مریم گل پور 1391 مهندسي مهندسی شیمی
78353 منیژه گل تیموری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78354 سعیده گل جمال 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
78355 سعیده گل جمال 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
78356 مریم گل چشمه 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78357 مریم گل چیان خباز 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78358 فاطمه گل چین 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
78359 فاطمه گل چین 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
78360 محمدرضا گل چین 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
78361 مُحدثه گل حسنی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78362 محدثه گل حسنی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
78363 شیما گل خطمی 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی (آموزش محور)
78364 قربانعلی گل دوست 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
78365 سودابه گل دوست سورکی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
78366 راحله گل رو 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78367 طیبه گل ریز 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
78368 احمدرضا گل ریز خاتمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
78369 عبدالرضا گل زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78370 فاطمه گل زاده خرق 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
78371 فاطمه گل زاده خرق 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
78372 احسان گل زاده گروی 1375 علوم رياضي آمار
78373 مجید گل زاری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
78374 میررضا گل زان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78375 سیدجعفر گل سرخی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78376 مهدی گل سماغچه 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
78377 فریبا گل شکوه 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
78378 زهرا گل شیخی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
78379 معصومه گل شیخی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
78380 مهناز گل شیخی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78381 زهرا گل علیزاده فروتقه 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78382 لعیا گل عمویی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
78383 مظفر گل فخرابادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
78384 رامین گل فرامرزی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
78385 معصومه گل فرخانی سفید 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
78386 مجید گل قندشتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
78387 نجمه گل قندشتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78388 پیمان گل کار 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
78389 زهرا گل کار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
78390 گلنوش گل کار 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
78391 حمیدرضا گل کارحمزیی یزد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
78392 محمد کیان گل کارطرقبه 1393 مهندسي مهندسی عمران
78393 مهدی گل کارطرقبه 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
78394 محمدحسن گل کاریان 1353 مهندسي راه و ساختمان
78395 منصوره گل کاریان 1355 علوم پايه علوم جانوری
78396 مهرشاد گل کاریان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78397 هاله گل کاریان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78398 زهرا گل گیر نوش آبادی 1383 علوم پايه زمین شناسی
78399 زهرا گل گیر نوش آبادی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
78400 هدی گل گیر نوش آبادی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226322