راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 78501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
78501 رضا لطیفی 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78502 سعیدرضا لطیفی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78503 عمران لطیفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78504 فرزانه لطیفی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
78505 محمدامین لطیفی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78506 مریم لطیفی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
78507 ملیحه لطیفی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
78508 ملیحه لطیفی 1389
78509 هدا لطیفی 1394 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
78510 پروین لطیفی برآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
78511 امیر لطیفی بیدرونی 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
78512 نرجس لطیفی پور 1381 دامپزشكي دامپزشکی
78513 بهرام لطیفی توپکانلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
78514 محمدرضا لطیفی ثابت صومعه سرائی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78515 محمدجواد لطیفی سیاه پیرانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
78516 رسول لطیفی شاهاندشتی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
78517 جلال لطیفیان 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78518 سیمین لطیفیان 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
78519 فائزه لطیفیان علاف 1379 دامپزشكي دامپزشکی
78520 دانیال لطیفیان اصفهانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
78521 فرزاد لطیفیان اصفهانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
78522 سعید لطیمی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
78523 سیدمحمود لعل سجادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78524 محسن لعل قادری 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78525 غلامحسین لعل ابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
78526 ابوالقاسم لعل اقبالی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
78527 مسعود لعل اول 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78528 فاطمه لعل بذری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
78529 یوسف لعل بهرامپور 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78530 راضیه لعل پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78531 مریم لعل جوهری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78532 عزت لعل خاکپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78533 فرزانه لعل خاکپور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78534 شهره لعل خسروان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78535 حمید لعل خضری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
78536 حمید لعل خضری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
78537 اکرم لعل دشتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
78538 فاطمه لعل دشتی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
78539 مرضیه لعل دشتی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78540 نسرین لعل دهقانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78541 هومن لعل دهقانی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
78542 فرزانه لعل رودی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78543 علیرضا لعل روشن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
78544 انسیه لعل زاده کندکلی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78545 انسیّه لعل زاده کندکلی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
78546 سیدعلی لعل سجادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
78547 طیبه لعل شاطری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
78548 طیبه لعل شاطری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
78549 طیبه لعل شاطری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
78550 مصطفی لعل شاطری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78551 مصطفی لعل شاطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
78552 مهدیه لعل شاطری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
78553 طوبی لعل صاحبی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78554 طوبی لعل صاحبی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
78555 طوبی لعل صاحبی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه - حکمت متعالیه
78556 محبوبه لعل عالی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78557 فاطمه لعل عطایی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78558 کلثوم لعل علیزاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
78559 محمد لعل علیزاده 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
78560 صدیقه لعل عیدی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
78561 فاطمه لعل عیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78562 الهام لعل فام 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78563 زهرا لعل قادری 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78564 طاهره لعل قادری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
78565 اشرف لعل گلستانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
78566 ملیحه لعل گلی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78567 لقمان لعل مصرزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
78568 عباس لعل منفرد 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
78569 سیدحسن لعل موسوی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
78570 جواد لعل نامی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
78571 ازاده لعل نوری 1376 علوم رياضي آمار
78572 لادن لعل نوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78573 هدی لعل نوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78574 سپیده لعل یوسفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78575 هاشم لعل یوسفی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78576 امنه لعلی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78577 اوا لعلی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
78578 کبری لعلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78579 محمد لعلی 1395 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
78580 غلامرضا لعلی بایگی 1370 علوم رياضي آمار
78581 زینب لعلی چشمه ایلخی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78582 محبوبه لعلی چشمه ایلخی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
78583 احمد لعلی فاز 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
78584 شیلا لفظی 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78585 جواد لفوری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
78586 حنیف لقا برازنده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
78587 حمید لقاء 1379 علوم رياضي آمار
78588 آذر لقائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
78589 فاطمه لقائی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78590 پویان لقائی افشار 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
78591 پویان لقائی افشار 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
78592 هدی لقابرازنده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78593 هدی لقابرازنده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78594 فاطمه لقای رودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78595 فاطمه لقای رودی 1395 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
78596 نصرت لقای رودی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
78597 محمد لقایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
78598 آندطراق لقمانی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
78599 اصغر لقمانی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
78600 اعظم لقمانی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489221