راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 46 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 78601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
78601 فرشته مقامی مقیم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
78602 مینا مقامی مقیم 1392 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
78603 الهام مقامیان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78604 جلال مقبل 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
78605 مهرداد مقبل نژاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78606 آرزو مقبلی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78607 آرزو مقبلی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78608 فاطمه مقبلی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78609 مصیب مقبلی دامنه 1393 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
78610 ملیحه مقبلی نیشابور 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
78611 ناصر مقبلی هنزاء 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
78612 محمدحسین مقبلی هنزایی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78613 نعمت الله مقبلی هنزایی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78614 مریم مقبولی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
78615 آرزو مقتدائی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
78616 محسن مقتدائی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78617 امین مقتدائی فر 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78618 جلاله مقتدایی فر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
78619 سیدهاشم مقتدر 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
78620 سیدهاشم مقتدر 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
78621 جواد مقتدری 1368 علوم پايه زمین شناسی
78622 زکریا مقتدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78623 آرزو مقتدری اصفهانی 1392 دامپزشكي بافت شناسی
78624 محمود مقتولی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
78625 آسیه مقدادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78626 آسیه مقدادی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
78627 اقدس مقدادی 1379 علوم پايه فیزیک
78628 اقدس مقدادی 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
78629 امنه مقدادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
78630 امیرحسین مقدادی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
78631 ثریا مقدادی 1355 علوم پايه شیمی
78632 نرجس مقدادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78633 پرویز مقدادی زنجانی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78634 پردیس مقدادیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78635 پردیس مقدادیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
78636 فتحیه مقدادیان 1380 علوم رياضي آمار
78637 محمد مقدادیان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78638 محمد مقدادیان 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
78639 منصوره مقدادیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78640 نفیسه مقدادیان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78641 بهرام مقداری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78642 زهره مقداری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78643 صدیقه سادات مقداری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78644 صدیقه سادات مقداری 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
78645 صدیقه سادات مقداری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
78646 فائزه مقداری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
78647 محسن مقداری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
78648 نصیرالدین مقدر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
78649 نصیرالدین مقدر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
78650 محمد مقدری 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
78651 محمد مقدری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
78652 مجید مقدری امیری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
78653 اعظم مقدس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
78654 الهام السادات مقدس 1378 دامپزشكي دامپزشکی
78655 الهام السادات مقدس 1386 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
78656 ایمان مقدس 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78657 ایمان مقدس 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78658 حامد مقدس 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
78659 راضیه مقدس 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
78660 سعید مقدس 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
78661 سعیده مقدس 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
78662 سعیده مقدس 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
78663 سمیه مقدس 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
78664 سیدجواد مقدس 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
78665 سیدحسین مقدس 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
78666 سیده محبوبه مقدس 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
78667 سیدهاشم مقدس 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
78668 علی مقدس 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78669 علی مقدس 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
78670 علی مقدس 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78671 محمد مقدّس 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78672 مرضیه مقدس 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
78673 مریم مقدس 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
78674 مریم مقدس 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
78675 منصوره مقدس 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
78676 مهسا مقدّس 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78677 مهسا مقدّس 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
78678 مینا مقدس 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
78679 مینا مقدّس 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
78680 مینا مقدس 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
78681 نرگس سادات مقدس 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78682 نرگس سادات مقدس 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78683 محمدجواد مقدس اقدس 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78684 محمدجواد مقدس اقدس 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78685 رضا مقدس جعفری 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
78686 محمدجواد مقدس خراسانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78687 روزبه مقدس زاده 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
78688 مسعود مقدس زاده بزاز 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78689 مهدی مقدس زاده بزاز 1374 علوم پايه فیزیک
78690 نفیسه مقدس زاده بزاز 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78691 حسن مقدس زاده بقمچ 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
78692 پروین مقدس زاده خسروی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
78693 مصطفی مقدس شرق 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78694 علی مقدس فر 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
78695 محسن مقدس فریمانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78696 رضا مقدس نقاب 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78697 سمیرا مقدس آق باغ 1385 علوم رياضي ریاضی محض
78698 الهه مقدس اقدس 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
78699 الهه مقدس خراسانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
78700 محمدحمید مقدس خراسانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694033