راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 78801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
78801 اعظم مجرد 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
78802 زهرا مجرد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
78803 زهره مجرد 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
78804 سمیرا مجرد 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78805 صدیقه مجرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
78806 عصمت مجرد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
78807 فاطمه مجرد 1381 علوم پايه زمین شناسی
78808 فهیمه مجرد 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
78809 کامران مجرد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
78810 مبینا مجرد 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78811 مجتبی مجرد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78812 مجتبی مجرد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78813 مجتبی مجرد 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78814 محمدرضا مجرد 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
78815 نصرت مجرد 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78816 معصومه مجردباجگیران 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78817 امین مجردبهره 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
78818 محمدرضا مجردسلامی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
78819 امیرحسین مجردکاهانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78820 امیرحسین مجردکاهانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78821 ارزو مجردی 1383 علوم رياضي آمار
78822 محمدرضا مجردی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78823 مریم مجردی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
78824 مونا مجردی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
78825 معصومه مجردیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78826 امیر مجری سازان طوسی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
78827 نیما مجری سازان طوسی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
78828 حامد مجری فروشان 1392 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
78829 فرزانه مجریان شرقی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
78830 فریده مجریان شرقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78831 معصومه مجریان شرقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78832 حدیثه مجلسی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78833 محمدهادی مجلسی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
78834 فرزانه مجلسی ثانی 1382 علوم رياضي آمار
78835 زهرا مجلل 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
78836 سیدمسعود مجلل 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
78837 زهرا مجلل طباطبائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
78838 سارا مجلل طباطبایی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78839 مهری مجنون 1382 علوم رياضي ریاضی محض
78840 ندا مجنون زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
78841 اعظم مجنونی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
78842 فاطمه مجنونی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78843 معصومه مجنونی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
78844 امید مجنونی ورانلو 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78845 احمد مجوزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
78846 فاطمه مجومردیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
78847 فرزانه مجومردیان 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
78848 ماجد عبدالامیر مجهول مجهول 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
78849 حیدرجهاد مجید مجید 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
78850 وسام باسم مجید مجید 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
78851 رضا مجید زاده هروی 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
78852 فرشاد مجید فر 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
78853 آرزومان مجیداف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78854 حسین مجیدزاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
78855 حسین مجیدزاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
78856 زهرا مجیدزاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
78857 علی مجیدزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
78858 فاطمه مجیدزاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
78859 فرشته مجیدزاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
78860 فرشته مجیدزاده 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
78861 منیژه مجیدزاده 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78862 نقی مجیدزاده 1355 علوم پايه زمین شناسی
78863 رضا مجیدزاده هروی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
78864 سیدمحمود مجیدزمانی 1353 علوم پايه زمین شناسی - کهاد زیست شناسی
78865 فرزاد مجیدفیاض 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
78866 نازنین مجیدفیاض 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
78867 اشرف مجیدنیا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
78868 سحر مجیدنیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78869 عارف مجیدنیا 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
78870 احسان مجیدی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
78871 افسانه مجیدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
78872 بهزاد مجیدی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78873 خسرو مجیدی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
78874 رابعه مجیدی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
78875 روح اله مجیدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78876 رویا مجیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
78877 زهرا مجیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
78878 ساجده مجیدی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
78879 سمیه مجیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78880 عباس مجیدی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78881 عبدالریوف مجیدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78882 علی مجیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78883 علیرضا مجیدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
78884 فاطمه مجیدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
78885 فاطمه مجیدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78886 فاطمه مجیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78887 فهیمه مجیدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78888 محدثه مجیدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
78889 محسن مجیدی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78890 محمد مجیدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
78891 محمد مجیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
78892 محمد مجیدی 1363 علوم پايه زمین شناسی
78893 محمدرضا مجیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78894 ملیحه مجیدی 1378 علوم پايه زمین شناسی
78895 ملیحه مجیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
78896 مهدی مجیدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
78897 ناصر مجیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
78898 شادی مجیدی تبریزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78899 صفیه مجیدی دیزاوند 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78900 سیدمحمدعلی مجیدی انوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488143