راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 78801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
78801 حمید گنج بخش 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78802 حمید گنج بخش 1394 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
78803 سعیده گنج بخش 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
78804 زهرا گنج بخش مرندیز 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78805 رضا گنج بخش صنعتی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78806 رضا گنج بخش صنعتی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
78807 زهرا گنج بخش صنعتی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
78808 زهرا گنج بخش صنعتی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
78809 علی گنج بخش صنعتی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
78810 راضیه گنج علی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
78811 هادی گنجشی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
78812 تکتم گنجعلی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
78813 حامد گنجعلی 1390 دامپزشكي بافت شناسی
78814 راشین گنجعلی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
78815 زهرا گنجعلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78816 زهرا گنجعلی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78817 زهرا گنجعلی 1384 علوم پايه فیزیک
78818 زهره گنجعلی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
78819 زهره گنجعلی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
78820 شیوا گنجعلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
78821 صالحه گنجعلی 1391 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
78822 عطیه گنجعلی 1384 علوم رياضي آمار
78823 عطیه گنجعلی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
78824 علی گنجعلی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
78825 علی گنجعلی 1379 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
78826 علی گنجعلی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78827 علی گنجعلی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
78828 علی اکبر گنجعلی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
78829 محمدحسین گنجعلی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78830 محمود گنجعلی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78831 مریم گنجعلی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
78832 معصومه گنجعلی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
78833 معصومه گنجعلی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
78834 معصومه گنجعلی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
78835 معصومه گنجعلی 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
78836 ملیحه گنجعلی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78837 نرگس گنجعلی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
78838 نوشین گنجعلی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78839 محمد گنجعلی شاهی نوغانی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
78840 عاطفه گنجلو 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
78841 علی گنجلو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
78842 لیلا گنجلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
78843 نرگس گنجلو 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78844 نگار گنجلو 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78845 رضا گنجوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
78846 محمدرضا گنجوی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78847 محمدکاظم گنجوی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
78848 سمیه گنجوی نژاد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78849 زهرا گنجه 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
78850 مهدیه گنجه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78851 یاسمین گنجه 1356 علوم پايه شیمی
78852 شهاب گنجه اذربایجان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
78853 محمدکاظم گنجه خوردزفولی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
78854 احمد گنجه زاده 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78855 سهیل گنجه فر 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
78856 آرمان گنجی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
78857 اسماعیل گنجی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
78858 بهمن گنجی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78859 پیام گنجی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78860 تینا گنجی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
78861 حمید گنجی 1370 علوم رياضي آمار
78862 حمید گنجی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
78863 سیدعلیرضا گنجی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
78864 سیما گنجی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
78865 شهلا گنجی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
78866 عباسعلی گنجی 1371 علوم رياضي ریاضی
78867 علی گنجی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
78868 علیه گنجی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
78869 فاطمه گنجی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78870 فرید گنجی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78871 لیلا گنجی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78872 مژگان گنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78873 معین گنجی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78874 موسی گنجی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
78875 نویده گنجی 1368 علوم رياضي آمار
78876 وحید گنجی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78877 علی گنجی اناری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
78878 حسین گنجی پور 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
78879 مهدی گنجی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
78880 محمد گنجی پوراحمدابادی انار 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78881 محمدحسن گنجی فر 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
78882 احمد گنجی فرد 1366 علوم پايه زمین شناسی
78883 ایرج گنجی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
78884 بابک گنجی مقدم 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78885 حسین گنجی نیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
78886 حسنعلی گنجی وطن 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
78887 محی الدین گنجیان ابوخیلی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78888 هانیه گندم رو 1384 علوم پايه زمین شناسی
78889 هانیه گندم رو 1391 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
78890 دانیال گندم زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
78891 دانیال گندم زاده 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
78892 مهدی گندم زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78893 عباس گندم مالمیری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
78894 فاطمه گندم مالیمری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78895 امیرحسین گندمکار 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
78896 سمانه گندمکار 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
78897 ابوالفضل گندمکارکاهو 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
78898 ابوالفضل گندمی 1374 علوم رياضي آمار
78899 ابوالفضل گندمی 1358 علوم رياضي آمار
78900 امیربهنام گندمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226004