راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 78901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
78901 ملیحه مجیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
78902 مهدی مجیدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
78903 ناصر مجیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
78904 شادی مجیدی تبریزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78905 صفیه مجیدی دیزاوند 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78906 سیدمحمدعلی مجیدی انوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
78907 حبیبه مجیدی ایرج 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
78908 بی بی مریم مجیدی ایوری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
78909 سیده حمیده مجیدی ایوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78910 سیده ساره مجیدی ایوری 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
78911 سیده فاطمه مجیدی ایوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
78912 مریم مجیدی بازخانه 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
78913 آمنه مجیدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
78914 آمنه مجیدی پور 1393 دامپزشكي بافت شناسی
78915 میثم مجیدی خلیل آباد 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
78916 میثم مجیدی خلیل ا باد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
78917 نجمه مجیدی خلیل اباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
78918 نجمه مجیدی خلیل اباد 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
78919 امیرحسین مجیدی راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78920 فاطمه مجیدی راد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78921 نعیمه مجیدی رادکانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78922 ستار مجیدی ریزه ئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
78923 عطیّه مجیدی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78924 هاجر مجیدی ستار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78925 مهلا مجیدی فر 1386 علوم پايه زمین شناسی
78926 مهلا مجیدی فر 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
78927 احسان مجیدی فرد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78928 حانیه مجیدی فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78929 امیرهوشنگ مجیدی فیض آبادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78930 تورج مجیدی فیض آبادی 1368 علوم پايه زمین شناسی
78931 مریم مجیدی کوشا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
78932 نسرین مجیدی محب سراج 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
78933 زری مجیدی محمدیه 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
78934 یاور مجیدی مشهدی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
78935 سجاد مجیدی مقدم 1392 مهندسي مهندسی عمران
78936 محمد مجیدی نسب 1395 دامپزشكي دامپزشکی
78937 محمود مجیدی نسب 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
78938 داود مجیدی نصرآبادی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
78939 زهره مجیدی نصراباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
78940 داوود مجیدی نصرابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78941 غلامرضا مجیدی وسطی 1364 علوم پايه زمین شناسی
78942 حمزه مجیدی یادگار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78943 راحله مجیدی یزدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78944 ریحانه مجیدی یزدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78945 مصطفی مجیدی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
78946 غلامرضا مجیدیان 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
78947 مسعود مجیدیان سرمزده 1380 علوم پايه فیزیک
78948 اکرم مجیدیان جرتوده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78949 طیبه مجیدیان خلیلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78950 مهران مجیدیان عیدگاهی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
78951 فرشته مجیدیانی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78952 مریم مجیدیانی 1355 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
78953 فرزانه مجیر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
78954 علیرضا مجیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78955 مجید مجیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78956 شهین مجیری خوزانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
78957 مرجان مجیری طهرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78958 شهلا مجیری عنبران 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
78959 مهناز مجیری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78960 مهناز مجیری نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
78961 پرویز محامد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78962 عطیه محامدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
78963 زهرا محامی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78964 فاطمه محامی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
78965 مهدی محامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
78966 مهدی محامی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
78967 مسعود محامی اهنگران 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
78968 علی محاوری 1395 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
78969 احسان محب 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
78970 زهرا محب 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
78971 زینب محب 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
78972 سمانه محب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
78973 معصومه محب 1381 علوم رياضي ریاضی محض
78974 تکتم محب راد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
78975 لیلا محب راد 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
78976 ابوالفضل محب علی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78977 هادی محب علیان 1372 دامپزشكي دامپزشکی
78978 فاطمه محب یامی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78979 محمدعلی محب الرحمان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78980 محبوبه محب خواه سیاهمزگی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
78981 مصطفی محب راد 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی
78982 امیر محبّ علی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
78983 هما محب علیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78984 بهاره محبان 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
78985 روح اله محبت پور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
78986 مینا محبت نیا 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
78987 آتبین محبتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
78988 آتبین محبتی 1387 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
78989 حمید محبتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78990 رضا محبتی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
78991 عباس محبتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
78992 عباسعلی محبتی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
78993 فاطمه سادات محبتی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78994 محمد محبتی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
78995 مرضیه محبتی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
78996 مرضیه محبتی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
78997 مریم محبتی 1391 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
78998 مهدی محبتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
78999 هوشنگ محبتی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79000 محمد محبتی فر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491375