راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 43 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,899

نمایش موارد : 79201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
79201 اختر مقصودلو 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
79202 اسماعیل مقصودلو 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
79203 الهه مقصودلو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79204 حبیب مقصودلو 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
79205 حمیرا مقصودلو 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
79206 سعیده مقصودلو 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79207 شهریار مقصودلو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
79208 شهریار مقصودلو 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
79209 علی مقصودلو 1372 دامپزشكي دامپزشکی
79210 علی مقصودلو 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
79211 علیرضا مقصودلو 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
79212 فاطمه مقصودلو 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
79213 علی مقصودلودوینی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79214 حبیب اله مقصودلوراد 1364 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
79215 حسینعلی مقصودلومحلی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
79216 علی مقصودلومحلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79217 منصوره مقصودلومحلی 1379 علوم پايه زمین شناسی
79218 الهه مقصودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79219 الهه مقصودی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79220 جواد مقصودی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
79221 حامد مقصودی 1382 علوم پايه زمین شناسی
79222 حسن مقصودی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
79223 حسین مقصودی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
79224 خاطره مقصودی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
79225 رضا مقصودی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79226 رضا مقصودی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
79227 طاهره مقصودی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
79228 طاهره مقصودی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79229 فراست مقصودی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
79230 محجوبه مقصودی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79231 محجوبه مقصودی 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
79232 محمدعلی مقصودی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79233 معصومه مقصودی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79234 مسیب مقصودی عروس 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
79235 زهرا مقصودی پور 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
79236 فاطمه مقصودی پورزیدآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
79237 میترا مقصودی پورزیدآبادی 1378 علوم پايه فیزیک
79238 کاظم مقصودی خضربیکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79239 فاطمه مقصودی خضربیگی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
79240 مریم مقصودی گوشکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
79241 سمیرا مقصودی مدیح 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79242 ندا مقصودی مود 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
79243 قاسم مقصودی نژاد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
79244 امیر مقصودی ویرانی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
79245 جواد مقنی ممرآبادی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
79246 محبوبه مقنی باشی فیض ابادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79247 ایمان مقنی مطلق 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79248 محبوبه مقنیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
79249 محبوبه مقنیان 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
79250 نجمه مقنیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79251 مهگونه مقیّدی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
79252 حسین مقیسه 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
79253 زهرا مقیسه 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
79254 عباسعلی مقیسه 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
79255 محسن مقیسه 1393 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
79256 یوسف مقیسه 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
79257 محسن مقیسه ای 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
79258 محمدرضا مقیسه ای 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
79259 اصغر مقیسه ء 1376 دامپزشكي دامپزشکی
79260 زهرا مقیسه’ 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
79261 کاظم مقیسه’ 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
79262 مژگان مقیسه’ 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
79263 فاطمه مقیم زاده 1378 علوم رياضي آمار
79264 سعید مقیم زاده محبی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
79265 طیبه مقیم زاده محبی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
79266 حانیه مقیم شوقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
79267 عادله مقیم یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79268 امیر رضا مقیمان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79269 آتوسا مقیمی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
79270 احمد مقیمی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
79271 امین مقیمی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
79272 جواد مقیمی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
79273 حسین مقیمی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
79274 راحیل مقیمی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79275 راحیل مقیمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
79276 راضیه مقیمی 1353 علوم رياضي دبیری ریاضی
79277 زهرا مقیمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
79278 زهرا مقیمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
79279 سمیّه مقیمی 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
79280 سیده مرجان مقیمی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
79281 صنم مقیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79282 طاهره مقیمی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
79283 علی مقیمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
79284 فاطمه مقیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
79285 فاطمه اشرف مقیمی 1376 علوم پايه فیزیک
79286 فرزاد مقیمی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
79287 قدرت الله مقیمی 1353 مهندسي راه و ساختمان
79288 محمدعلی مقیمی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
79289 محمدمجید مقیمی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
79290 مریم مقیمی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
79291 مصطفی مقیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
79292 مهدی مقیمی 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
79293 مهسا مقیمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
79294 نهضت مقیمی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79295 وحید مقیمی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
79296 هما مقیمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79297 مهرداد مقیمی ابیانه 1363 مهندسي مهندسی عمران
79298 سامان مقیمی بنهنگی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
79299 نسرین مقیمی بنهنگی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
79300 جعفر مقیمی چاهک 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809819829839849859869879889899909919929   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34260846