راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 79601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
79601 نسرین موسوی بایگی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79602 سیده اسما موسوی برازجانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79603 آزاده موسوی بزاز 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
79604 آزاده موسوی بزاز 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
79605 ازاده موسوی بزاز 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
79606 تکتم موسوی بزاز 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
79607 زهرا موسوی بندرابادی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
79608 سیده زهرا موسوی پارسائی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
79609 ربابه موسوی پاکدل طرقبه 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79610 سیده فاطمه موسوی پاکدل طرقبه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
79611 مهدی موسوی پاکدل طرقبه 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79612 فیروزه موسوی پالوچ 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
79613 الهه موسوی پور 1393 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
79614 سیدبهنام موسوی پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
79615 سیدرضا موسوی پور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
79616 سیده زهره موسوی پور 1386 مهندسي مهندسی شیمی
79617 فاطمه السادات موسوی پور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
79618 مریم السادات موسوی پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79619 مسعود موسوی پور 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
79620 حمیده السادات موسوی پوررمجردی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
79621 سیدعیسی موسوی پیرنعیمی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
79622 امنه موسوی تاکامی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
79623 سیدعلی موسوی تاکامی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
79624 بی بی زینب موسوی تبار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
79625 حسنیه بیگم موسوی تبار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79626 زهره بیگم موسوی تبار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79627 بهزاد موسوی تربتی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79628 ملیحه موسوی تربتی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
79629 بی بی خدیجه موسوی ترشیزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
79630 مریم موسوی ترشیزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
79631 سیدجمال الدین موسوی تقی آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
79632 سیدجمال الدین موسوی تقی آبادی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
79633 سیده مریم موسوی تقی آبادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
79634 مهری موسوی تقی آبادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79635 زکیه موسوی تکیه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79636 زهرا سادات موسوی تکیه 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
79637 زهره موسوی تکیه 1378 علوم پايه فیزیک
79638 زینب موسوی تکیه 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
79639 زینب موسوی تکیه 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
79640 سیدحجّت موسوی تکیه 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
79641 فروغ السادات موسوی تکیه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79642 مبارکه سادات موسوی تکیه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79643 مریم السادات موسوی تکیه 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79644 سیده فائقه موسوی تیله بنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79645 شهرزاد موسوی تیمجانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
79646 سیدعلی موسوی ثانی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
79647 سیدمحمد موسوی ثانی 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
79648 سیدجواد موسوی جراحی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
79649 سیدحسین موسوی جراحی 1383 علوم رياضي آمار
79650 محمد موسوی جراحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
79651 یاسمن موسوی جراحی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
79652 سیدمجتبی موسوی جزایری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
79653 عطیه موسوی جزایری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
79654 سیداحمد موسوی جهان آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
79655 سیدمهدی موسوی جهان آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79656 شیوا موسوی جهان آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79657 عقیله سادات موسوی جهان آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
79658 عقیله سادات موسوی جهان آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79659 فاطمه السادات موسوی جهان آبادی 1391 علوم پايه شیمی گرایش محض
79660 صدیقه موسوی جهان ابادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
79661 سیدعلی موسوی چاشمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
79662 افشین موسوی چلک 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
79663 سیداکبر موسوی چهارطاقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
79664 مریم السادات موسوی چهارطاقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79665 جلیل موسوی حجازی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
79666 سیدرضا موسوی حسن آباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
79667 مهدیه السادات موسوی حسن آباد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
79668 مهدیه السادات موسوی حسن آباد 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
79669 سیداحمد موسوی حسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
79670 سیدسعید موسوی حسینی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
79671 اسماء موسوی خراسانی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
79672 الهام موسوی خراسانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79673 حمزه موسوی خسروی 1363 كشاورزى امور دامی
79674 سیدمهدی موسوی خطاط 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
79675 طاهره موسوی خطاط 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
79676 مریم موسوی خطاط 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
79677 سیدجواد موسوی داودی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
79678 سیده مهسا موسوی درازمحله 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
79679 سیدسعید موسوی دزفولی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79680 سیدمحمد موسوی دزفولی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
79681 سیده زینب موسوی دزفولی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
79682 مجید موسوی دوزدهیری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
79683 مجید موسوی دوزدهیری 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
79684 مجید موسوی دوزدهیری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
79685 سیدروح اله موسوی دوغ آبادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
79686 مریم سادات موسوی دوغ آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
79687 زهراسادات موسوی دوغ ابادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
79688 سیده زهرا موسوی ذاکری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
79689 سیدحسین موسوی راد 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
79690 سیدعلی موسوی راد 1389 علوم پايه زمین شناسی
79691 فاطمه سادات موسوی راد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
79692 فاطمه موسوی رجاء 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79693 بی بی معصومه موسوی زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79694 حمیدرضا موسوی زاده 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
79695 سمیرا موسوی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
79696 سید مجتبی موسوی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
79697 سید مجتبی موسوی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
79698 سیدمجید موسوی زاده 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
79699 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
79700 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945736