راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 79801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
79801 سیامند محمدپور 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79802 سیدایمان محمدپور 1393 مهندسي مهندسی عمران
79803 طاهره محمدپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
79804 طیبه محمدپور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
79805 عباس محمدپور 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
79806 عصمت محمدپور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
79807 علی محمدپور 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
79808 علی محمّدپور 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79809 علی محمدپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
79810 علی اکبر محمدپور 1369 علوم پايه زمین شناسی
79811 علیرضا محمدپور 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
79812 غلامرضا محمدپور 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
79813 غلامرضا محمدپور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79814 فاطمه محمدپور 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
79815 فاطمه محمدپور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79816 فاطمه محمدپور 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
79817 فاطمه محمدپور 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
79818 فاطمه محمدپور 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79819 فاطمه محمدپور 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
79820 فهیمه محمدپور 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
79821 کاظم محمدپور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
79822 مجتبی محمدپور 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
79823 مجید محمدپور 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79824 محمد محمدپور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79825 محمدحسین محمدپور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79826 محمدرضا محمدپور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
79827 محمدعلی محمدپور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
79828 محمدعلی محمدپور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
79829 مرتضی محمدپور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
79830 مرجان محمدپور 1383 علوم پايه فیزیک
79831 مرجان محمدپور 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
79832 مرضیه محمدپور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
79833 مرضیه محمدپور 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
79834 مریم محمدپور 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79835 مریم محمدپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
79836 مریم محمدپور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
79837 مریم محمّدپور 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
79838 مژگان محمدپور 1370 علوم پايه زمین شناسی
79839 مژگان محمدپور 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
79840 مستعان محمدپور 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
79841 مسعود محمدپور 1378 علوم رياضي ریاضی محض
79842 مصطفی محمدپور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79843 مطهره محمدپور 1381 علوم پايه فیزیک
79844 ملیحه محمدپور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
79845 مهدی محمدپور 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79846 مهدی محمدپور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
79847 مهدی محمدپور 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
79848 مهدی محمدپور 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
79849 نعیمه محمدپور 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
79850 هادی محمدپور 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
79851 امیر محمدپور کنگ 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
79852 فرحدل محمدپور نامقی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79853 صدیقه محمدپورابقدی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
79854 حمیدرضا محمدپوران 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
79855 حمیدرضا محمدپوران 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
79856 یوسف محمدپورباغخیراتی 1391 علوم پايه زمین شناسی
79857 رضا محمدپوربجارگفشه 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
79858 الناز محمدپوربمی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79859 حمید محمدپورتبادکان 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79860 فاطمه محمدپورچاری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
79861 فهیمه محمدپوردوست ابادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
79862 محبوبه محمدپوردوین 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
79863 امید محمدپوردهباری 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
79864 بهاره محمدپوردهسرخی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
79865 فریبرز محمدپوررودبارکی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79866 سیده زینب محمدپورزرومی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79867 اکرم محمدپورسماخون 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79868 زهرا محمدپورشاندیز 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79869 محمدعلی محمدپورشریف آباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
79870 الهام محمدپورشورچه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
79871 الهام محمدپورشورچه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
79872 فاطمه محمدپورضیائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
79873 علی اکبر محمدپورعمران 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
79874 محمد محمدپورعمران 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
79875 علی محمدپورفیلشور 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
79876 فرزانه محمدپورقلاتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
79877 حسین محمدپورکارگر 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
79878 الهام محمدپورکاریزکی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
79879 زهره محمدپورکاریزکی 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
79880 فرید محمدپورکاریزکی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
79881 محمدرضا محمدپورکاریزکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
79882 وحید محمدپورکاریزکی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
79883 وحید محمدپورکاریزکی 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
79884 وحید محمدپورکاریزکی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
79885 سعید محمدپورکرتاشی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
79886 عفت محمدپورکرمانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
79887 منصوره محمدپورکرمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
79888 رضا محمدپورکیا 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
79889 ابوالقاسم محمدپورمقدم 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
79890 مرتضی محمدپورمقدم 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
79891 احمد محمدپورمقدم گلشن 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
79892 جواد محمدپورنجاربروجردی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79893 فرزانه محمدپورنقندر 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
79894 محمدرضا محمدپورنیازابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79895 جواد محمدپورنیرومند 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
79896 کامران محمدپورولئی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
79897 فاطمه محمدپوریدکی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79898 حمیده محمدپوریزدی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
79899 مهدی محمدتقی پورمقدم 1388 علوم پايه زمین شناسی
79900 مهدی محمدتقی پورمقدم 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40756521