راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 80001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
80001 اعظم محمدزاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
80002 اعظم محمدزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
80003 اعظم محمدزاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80004 افسانه محمدزاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
80005 اقدس محمدزاده 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
80006 اکرم محمدزاده 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
80007 الهام محمدزاده 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80008 الهام محمدزاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
80009 الهه محمدزاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
80010 ام البنین محّمدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
80011 امیر محمدزاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
80012 امیرمحمد محمدزاده 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
80013 امین محمدزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80014 بدیل محمدزاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
80015 بدیل محمدزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
80016 براتعلی محمدزاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
80017 بهنام محمدزاده 1390 علوم پايه فیزیک
80018 تقی محمدزاده 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80019 جلال محمدزاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80020 جلال محمدزاده 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
80021 جواد محمدزاده 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80022 حامد محمدزاده 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
80023 حجت اله محمدزاده 1350 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80024 حسن محمدزاده 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
80025 حسن محمدزاده 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
80026 حسن محمدزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
80027 حسن محمدزاده 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
80028 حسین محمدزاده 1365 علوم پايه زمین شناسی
80029 حسین محمدزاده 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
80030 حسین محمدزاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
80031 ذکیه محمدزاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
80032 روح اله محمدزاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
80033 زری محمدزاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
80034 زکیه محمدزاده 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
80035 زهرا محمدزاده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
80036 زهرا محمدزاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80037 زهرا محمدزاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80038 زهرا محمدزاده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80039 زهرا محمدزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
80040 زهرا محمدزاده 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
80041 زهرا محمدزاده 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
80042 زهرا محمدزاده 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
80043 زهره محمدزاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
80044 زهره محمدزاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
80045 زهره محمدزاده 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80046 زهره محمدزاده 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
80047 زین العابدین محمدزاده 1371 دامپزشكي دامپزشکی
80048 زینب محمدزاده 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
80049 زینب محمدزاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
80050 زینب محمدزاده 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
80051 سارا محمدزاده 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80052 سارا محمدزاده 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
80053 سارا محمدزاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
80054 سارا محمدزاده 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80055 سحر محمدزاده 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
80056 سحر محمدزاده 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
80057 سعید محمدزاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
80058 سکینه محمدزاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
80059 سمانه محمدزاده 1384 علوم رياضي آمار
80060 سمانه محمدزاده 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
80061 سمانه سادات محمدزاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
80062 سمیرا محمدزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80063 سمیه محمدزاده 1376 علوم رياضي ریاضی
80064 سمیه محمدزاده 1380 علوم رياضي ریاضی محض
80065 سمیه محمدزاده 1382 علوم رياضي ریاضی محض
80066 سودابه محمدزاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
80067 سهیلا محمدزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80068 سیدحسین محمدزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
80069 سیدعلیرضا محمدزاده 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
80070 سیدمحمدباقر محمدزاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
80071 سیده زهرا محمدزاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80072 صادق محمدزاده 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
80073 صدیقه محمدزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
80074 طاهره محمدزاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
80075 طاهره محمدزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80076 طاهره محمدزاده 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80077 طیبه محمدزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
80078 عابد محمدزاده 1388 علوم پايه فیزیک
80079 عاطفه محمدزاده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80080 علی محمدزاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
80081 علی محمدزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
80082 علی محمدزاده 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80083 علی محمدزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
80084 علی رضا محمدزاده 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
80085 علیرضا محمدزاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
80086 غلامرضا محمدزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
80087 فاطمه محمدزاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
80088 فاطمه محمدزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80089 فاطمه محمدزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
80090 فاطمه محمدزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
80091 فاطمه محمدزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
80092 فاطمه محمدزاده 1381 علوم رياضي آمار
80093 فاطمه محمدزاده 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80094 فاطمه محمدزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80095 فاطمه محمدزاده 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
80096 فاطمه محمدزاده 1355 علوم پايه شیمی
80097 فرزانه محمدزاده 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80098 فرشته محمدزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80099 فریده محمدزاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765058