راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 8001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
8001 مجید اکبریان بیرم آباد 1378 علوم رياضي ریاضی محض
8002 سعید اکبریان تفاقی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
8003 مهشید اکبریان خلیل آباد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
8004 حمید اکبریان ساروی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8005 نیلوفر اکبریان ساروی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
8006 اعظم اکبریان شهری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8007 حسن اکبریان شهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
8008 مجید اکبریان کاخکی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
8009 حمیده اکبریان محمدآباد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
8010 جمشید اکبریان ملک کلایی 1354 علوم پايه زمین شناسی
8011 مهرداد اکبرین 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
8012 حمیدرضا اکبریه 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
8013 علی اصغر اکبریه 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8014 ابوالقاسم اکبیا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
8015 علی اکبیا 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8016 علی اکبیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8017 لعیا اکبیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
8018 احمد اکراد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
8019 بنت الهدی اکرادفرزقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
8020 هادی اکرادفرزقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8021 صالح اکراسریان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
8022 احمد اکرامی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
8023 حاج کریم اکرامی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
8024 زهرا اکرامی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
8025 سیدخلیل اکرامی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
8026 علی اصغر اکرامی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
8027 علیرضا اکرامی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
8028 غلامحسن اکرامی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
8029 محمد اکرامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
8030 موسی اکرامی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
8031 معصومه اکرامی حصاری 1380 علوم پايه فیزیک
8032 الهام اکرامی فرد 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8033 فاطمه اکرامی بیروتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
8034 مسعود اکرامی راد 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
8035 فرزاد اکرامی طلب 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
8036 محمودرضا اکرامی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
8037 آلاء اکرامی فرد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
8038 احمدرضا اکرامی فرد 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
8039 الا اکرامی فرد 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
8040 امین اکرامی فرد 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8041 امین اکرامی فرد 1392 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
8042 طیبه اکرامی فرد 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
8043 فاطمه اکرامی فرد 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
8044 نصیبه اکرامی گاه 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
8045 محمدعلی اکرامی نژاد 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
8046 مهرنساء اکرامیان 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
8047 سیدجواد اکرانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
8048 لیلا اکرم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
8049 ابراهیم اکرمی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8050 احمد اکرمی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
8051 اکرم اکرمی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
8052 امید اکرمی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
8053 امیر اکرمی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8054 انسیه اکرمی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
8055 ایوب اکرمی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
8056 پرویز اکرمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
8057 رابعه اکرمی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
8058 رضا اکرمی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
8059 زهرا اکرمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
8060 زهرا اکرمی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
8061 زهره اکرمی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
8062 سپیده اکرمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
8063 سعید اکرمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
8064 سمانه اکرمی 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
8065 صدیقه اکرمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8066 طه اکرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
8067 علی اکرمی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
8068 علی اصغر اکرمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
8069 علی اکبر اکرمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
8070 غلامرضا اکرمی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
8071 فائزه اکرمی 1392 علوم پايه فیزیک
8072 فاطمه اکرمی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
8073 فاطمه اکرمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
8074 فاطمه اکرمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
8075 محسن اکرمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8076 محمد اکرمی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8077 محمدجواد اکرمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
8078 محمدحسن اکرمی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8079 محمدرضا اکرمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8080 محمدرضا اکرمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
8081 محمدعلی اکرمی 1365 علوم پايه زمین شناسی
8082 مرتضی اکرمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
8083 مریم اکرمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
8084 مریم اکرمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
8085 مصطفی اکرمی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
8086 منصوره اکرمی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
8087 مهران اکرمی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8088 مهین اکرمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
8089 نوید اکرمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8090 وحیده اکرمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
8091 هاله اکرمی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
8092 هاله اکرمی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
8093 یاسمن اکرمی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
8094 علی اکرمی زاده 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8095 محمد اکرمی پور 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
8096 غلامرضا اکرمی دلبری 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
8097 حسین اکرمی زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8098 حسین اکرمی زاده 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
8099 علی اکرمی زاده 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8100 جواد اکرمی شورک حاجی 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   1112131415161717273747576777879808182838485868788899091929394959697107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033199