راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 8001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
8001 مریم اکبری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
8002 مریم اکبری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
8003 مریم اکبری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
8004 مریم اکبری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
8005 مریم اکبری 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
8006 مسعود اکبری 1377 دامپزشكي دامپزشکی
8007 مسعود اکبری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
8008 مسیح اکبری 1376 علوم پايه فیزیک
8009 مصطفی اکبری 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8010 مصطفی اکبری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8011 معصومه اکبری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8012 معصومه اکبری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
8013 معصومه اکبری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
8014 معصومه اکبری 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
8015 معصومه اکبری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
8016 معصومه اکبری 1386 هنر نيشابور نقاشی
8017 معصومه اکبری 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
8018 ملیحه اکبری 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
8019 ملیحه اکبری 1389 علوم پايه فیزیک
8020 منصوره اکبری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
8021 منظر اکبری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
8022 مهدی اکبری 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
8023 مهدی اکبری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
8024 مهدی اکبری 1375 علوم رياضي آمار
8025 مهدی اکبری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
8026 مهدیه اکبری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
8027 مهدیه اکبری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
8028 مهران اکبری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
8029 مهین اکبری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
8030 مهین اکبری 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8031 میترا اکبری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
8032 مینا اکبری 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
8033 مینا اکبری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
8034 نایبعلی اکبری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
8035 نرجس اکبری 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8036 نرگس اکبری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
8037 نرگس اکبری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
8038 نرگس اکبری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
8039 نسرین اکبری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
8040 نصرت اکبری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
8041 نیما اکبری 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
8042 هاجر اکبری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
8043 هادی اکبری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
8044 هانی اکبری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
8045 هانی اکبری 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
8046 هانیه اکبری 1395 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
8047 هدی اکبری 1383 علوم پايه فیزیک
8048 هما اکبری 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
8049 همایون اکبری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
8050 یاسر اکبری 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
8051 یگانه اکبری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
8052 مسعود اکبری ثانی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8053 خدیجه اکبری جود 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
8054 عصمت اکبری دزق 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8055 سیده معصومه اکبری راد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
8056 حسین اکبری شاندیز 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
8057 محسن اکبری فسخودی 1378 علوم پايه فیزیک
8058 مهدی اکبری لر 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
8059 عفت اکبری مطلق 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
8060 ابوذر اکبری آبجهان 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
8061 فاطمه اکبری افزادی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
8062 حسین اکبری اقدم هریس 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
8063 مرضیه اکبری القار 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
8064 طاهره اکبری المه جوق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
8065 حسین اکبری امرغان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
8066 سمیه اکبری اوندری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
8067 داود اکبری ایکده لو 1380 علوم پايه فیزیک
8068 حمیدرضا اکبری باقرآباد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
8069 محمدهادی اکبری باقرآباد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
8070 حسین اکبری برزآبادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
8071 فرهاد اکبری برومند 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
8072 سلیمه اکبری بنگر 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
8073 محمد اکبری بورنگ 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
8074 حسن اکبری بیشه 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
8075 مریم اکبری بیناباج 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
8076 راضیه اکبری پسکن 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
8077 علی اکبری پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
8078 نجمه اکبری جفرودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
8079 حسن اکبری جور 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8080 عباسعلی اکبری جور 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
8081 حسن اکبری جهانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
8082 رسول اکبری چائی چی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
8083 رسول اکبری چائی چی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
8084 علی اکبری چناری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
8085 علی اکبری چناری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
8086 آمنه اکبری چوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
8087 ام البنین اکبری چوکلائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
8088 نسرین اکبری حاجی آباد 1385 علوم پايه فیزیک
8089 مهدی اکبری حاجی آبادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
8090 نجمه اکبری حاجی اباد 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
8091 آدریان اکبری حداد 1390 مهندسي مهندسی عمران
8092 شهرزاد اکبری حداد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
8093 مرتضی اکبری حصار 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8094 احسان اکبری خضری 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
8095 علی اکبری خضری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
8096 امیر حسن اکبری خلیل آباد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
8097 امیرحسن اکبری خلیل آباد 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
8098 خدیجه اکبری خور 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
8099 زهرا اکبری داغی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
8100 محمدتقی اکبری داغی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   111213141516171727374757677787980818283848586878889909192939495969710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223386