راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 8001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
8001 راهله اکبری عریانی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
8002 عباس اکبری عریانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
8003 محمدهادی اکبری عریانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
8004 مریم اکبری علاف 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
8005 مرجان اکبری فخرآبادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
8006 زهرا سادات اکبری فراگرد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
8007 سیدرضا اکبری فراگرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
8008 فاطمه اکبری فرد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
8009 محمد اکبری فریمانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
8010 محمد اکبری فریمانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8011 محسن اکبری فسخودی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
8012 محمد اکبری قرائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
8013 بهنام اکبری قشلاق 1375 علوم پايه فیزیک
8014 ملیحه اکبری قلعه سری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
8015 آتنا اکبری قوژدی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
8016 الهه اکبری قوژدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
8017 محمد اکبری قوژدی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
8018 عطیه اکبری کارشک 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
8019 الهه اکبری کته شمشیر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
8020 فاطمه اکبری کریزی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8021 پیمان اکبری کلاهی طوسی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
8022 پیمان اکبری کلاهی طوسی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
8023 سوسن اکبری کوچک علیپور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
8024 سامه اکبری کوچکسرایی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
8025 محبوبه اکبری کیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
8026 محبوبه اکبری لاکه 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
8027 معصومه اکبری لاکه 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
8028 معصومه اکبری لاکه 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
8029 زینب اکبری لالیمی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
8030 زهرا اکبری لر 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8031 طیبه اکبری لر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8032 محبوبه اکبری لر 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8033 محمدرضا اکبری لر 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
8034 مهدی اکبری لر 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8035 عادل اکبری مجد 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8036 احسان اکبری محمدنژاد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
8037 احمد اکبری مزار 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
8038 فرزانه اکبری مسعو آباد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
8039 حسین اکبری مطلق 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
8040 راضیه اکبری مطلق 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
8041 رضا اکبری مطلق 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
8042 صدیقه اکبری مطلق 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
8043 علی اکبری مطلق 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
8044 علیرضا اکبری مطلق 1364 علوم پايه دبیری شیمی
8045 محمدحسن اکبری مطلق 1367 كشاورزى زراعت
8046 محمدحسن اکبری مطلق 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
8047 محمدعلی اکبری مطلق 1353 كشاورزى زراعت
8048 مریم اکبری مطلق 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
8049 ملیحه اکبری مطلق 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
8050 سمانه اکبری معینی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
8051 سمیرا اکبری معینی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
8052 پریسا اکبری مغانجوقی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
8053 صفدر اکبری مفاخر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8054 حسین اکبری مقدم 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8055 زینب اکبری مقدم 1388 علوم پايه فیزیک
8056 علی محمد اکبری مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8057 محبوبه اکبری مقدم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
8058 محسن اکبری مقدم 1378 علوم پايه زمین شناسی
8059 مریم اکبری مقدم 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
8060 مهدی اکبری مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
8061 نرگس اکبری مقدم 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
8062 رضا اکبری مقدم کاخکی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
8063 رضا اکبری مقدم کاخکی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
8064 زهرا اکبری مقدم کاخکی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
8065 سیدرضا اکبری مقدم کاخکی 1377 علوم پايه زمین شناسی
8066 آزاده اکبری ملکشی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8067 احمد اکبری منش 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
8068 عباس اکبری موصل 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
8069 رحیمه اکبری مهدی اباد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
8070 حسین اکبری مهدی ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8071 فرزین اکبری نخجوانی 1363 مهندسي جوشكاري
8072 مجتبی اکبری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8073 محدثه اکبری نژادپائین محلگی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
8074 مریم اکبری نژادنقندر 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
8075 علی اصغر اکبری نسرکانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8076 سمانه اکبری نصرآباد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
8077 سعید اکبری نودهی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
8078 محمدجواد اکبری نوقابی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
8079 محمدجواد اکبری نوقابی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
8080 محمدصادق اکبری نوقابی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
8081 احمد اکبری نیا 1367 كشاورزى زراعت
8082 فاطمه اکبری ولوجائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
8083 ازیتا اکبری یزدی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
8084 حسین اکبری یزدی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
8085 مجید اکبری یزدی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
8086 مجید اکبری یزدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
8087 مصطفی اکبری ینگه قلعه 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
8088 احمد اکبریان 1362 مهندسي عمران روستایی
8089 امیر اکبریان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
8090 حمید اکبریان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
8091 حمیده اکبریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
8092 زینب اکبریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
8093 سیدسعید اکبریان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
8094 عبدالله اکبریان 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
8095 علیرضا اکبریان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
8096 غزاله اکبریان 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
8097 فروغ اکبریان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8098 فروغ اکبریان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8099 مجید اکبریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161717273747576777879808182838485868788899091929394959697107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489270