راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 8001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
8001 محمدحسن اکبری مطلق 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
8002 محمدعلی اکبری مطلق 1353 كشاورزى زراعت
8003 مریم اکبری مطلق 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
8004 ملیحه اکبری مطلق 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
8005 سمانه اکبری معینی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
8006 سمیرا اکبری معینی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
8007 پریسا اکبری مغانجوقی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
8008 صفدر اکبری مفاخر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8009 حسین اکبری مقدم 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8010 زینب اکبری مقدم 1388 علوم پايه فیزیک
8011 علی محمد اکبری مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8012 محبوبه اکبری مقدم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
8013 محسن اکبری مقدم 1378 علوم پايه زمین شناسی
8014 مریم اکبری مقدم 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
8015 مهدی اکبری مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
8016 نرگس اکبری مقدم 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
8017 رضا اکبری مقدم کاخکی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
8018 رضا اکبری مقدم کاخکی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
8019 زهرا اکبری مقدم کاخکی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
8020 سیدرضا اکبری مقدم کاخکی 1377 علوم پايه زمین شناسی
8021 آزاده اکبری ملکشی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8022 احمد اکبری منش 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
8023 عباس اکبری موصل 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
8024 رحیمه اکبری مهدی اباد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
8025 حسین اکبری مهدی ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8026 فرزین اکبری نخجوانی 1363 مهندسي جوشكاري
8027 مجتبی اکبری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8028 محدثه اکبری نژادپائین محلگی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
8029 مریم اکبری نژادنقندر 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
8030 علی اصغر اکبری نسرکانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8031 سمانه اکبری نصرآباد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
8032 سعید اکبری نودهی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
8033 محمدجواد اکبری نوقابی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
8034 محمدجواد اکبری نوقابی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
8035 محمدصادق اکبری نوقابی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
8036 احمد اکبری نیا 1367 كشاورزى زراعت
8037 فاطمه اکبری ولوجائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
8038 ازیتا اکبری یزدی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
8039 حسین اکبری یزدی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
8040 مجید اکبری یزدی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
8041 مجید اکبری یزدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
8042 مصطفی اکبری ینگه قلعه 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
8043 احمد اکبریان 1362 مهندسي عمران روستایی
8044 امیر اکبریان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
8045 حمید اکبریان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
8046 حمیده اکبریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
8047 زینب اکبریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
8048 سیدسعید اکبریان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
8049 عبدالله اکبریان 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
8050 علیرضا اکبریان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
8051 غزاله اکبریان 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
8052 فروغ اکبریان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8053 فروغ اکبریان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8054 مجید اکبریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
8055 مجید اکبریان 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8056 محبوبه اکبریان 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
8057 محمد اکبریان 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
8058 محمدمهدی اکبریان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
8059 مرضیه اکبریان 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
8060 مریم اکبریان 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
8061 مهدی اکبریان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
8062 مهسان اکبریان 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
8063 مینا اکبریان 1392 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
8064 نسیم اکبریان 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
8065 هادی اکبریان 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8066 تکتم اکبریان راد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
8067 مجید اکبریان بیرم آباد 1378 علوم رياضي ریاضی محض
8068 سعید اکبریان تفاقی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
8069 مهشید اکبریان خلیل آباد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
8070 حمید اکبریان ساروی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8071 نیلوفر اکبریان ساروی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
8072 اعظم اکبریان شهری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
8073 حسن اکبریان شهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
8074 مجید اکبریان کاخکی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
8075 حمیده اکبریان محمدآباد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
8076 جمشید اکبریان ملک کلایی 1354 علوم پايه زمین شناسی
8077 مهرداد اکبرین 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
8078 حمیدرضا اکبریه 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
8079 علی اصغر اکبریه 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
8080 ابوالقاسم اکبیا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
8081 علی اکبیا 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8082 علی اکبیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8083 لعیا اکبیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
8084 احمد اکراد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
8085 بنت الهدی اکرادفرزقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
8086 هادی اکرادفرزقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
8087 صالح اکراسریان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
8088 احمد اکرامی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
8089 حاج کریم اکرامی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
8090 زهرا اکرامی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
8091 سیدخلیل اکرامی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
8092 علی اصغر اکرامی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
8093 علیرضا اکرامی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
8094 غلامحسن اکرامی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
8095 محمد اکرامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
8096 موسی اکرامی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
8097 معصومه اکرامی حصاری 1380 علوم پايه فیزیک
8098 الهام اکرامی فرد 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8099 فاطمه اکرامی بیروتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
8100 مسعود اکرامی راد 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)

صفحه :

<   1112131415161717273747576777879808182838485868788899091929394959697107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826790