راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 80401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
80401 مهدی مجیدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
80402 ناصر مجیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
80403 شادی مجیدی تبریزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80404 صفیه مجیدی دیزاوند 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80405 سیدمحمدعلی مجیدی انوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
80406 حبیبه مجیدی ایرج 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
80407 بی بی مریم مجیدی ایوری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
80408 سیده حمیده مجیدی ایوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80409 سیده ساره مجیدی ایوری 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
80410 سیده فاطمه مجیدی ایوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
80411 مریم مجیدی بازخانه 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
80412 آمنه مجیدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
80413 آمنه مجیدی پور 1393 دامپزشكي بافت شناسی
80414 میثم مجیدی خلیل آباد 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
80415 نجمه مجیدی خلیل آباد 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
80416 میثم مجیدی خلیل ا باد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
80417 نجمه مجیدی خلیل اباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
80418 امیرحسین مجیدی راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80419 فاطمه مجیدی راد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
80420 نعیمه مجیدی رادکانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80421 ستار مجیدی ریزه ئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
80422 عطیّه مجیدی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80423 هاجر مجیدی ستار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
80424 مهلا مجیدی فر 1386 علوم پايه زمین شناسی
80425 مهلا مجیدی فر 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
80426 احسان مجیدی فرد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80427 حانیه مجیدی فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80428 امیرهوشنگ مجیدی فیض آبادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80429 تورج مجیدی فیض آبادی 1368 علوم پايه زمین شناسی
80430 مریم مجیدی کوشا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80431 نسرین مجیدی محب سراج 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
80432 زری مجیدی محمدیه 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
80433 یاور مجیدی مشهدی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
80434 سجاد مجیدی مقدم 1392 مهندسي مهندسی عمران
80435 محمد مجیدی نسب 1395 دامپزشكي دامپزشکی
80436 محمود مجیدی نسب 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80437 داود مجیدی نصرآبادی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
80438 زهره مجیدی نصراباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
80439 داوود مجیدی نصرابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80440 غلامرضا مجیدی وسطی 1364 علوم پايه زمین شناسی
80441 حمزه مجیدی یادگار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80442 راحله مجیدی یزدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80443 ریحانه مجیدی یزدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
80444 مصطفی مجیدی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
80445 غلامرضا مجیدیان 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
80446 مسعود مجیدیان سرمزده 1380 علوم پايه فیزیک
80447 اکرم مجیدیان جرتوده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80448 طیبه مجیدیان خلیلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80449 مهران مجیدیان عیدگاهی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
80450 فرشته مجیدیانی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80451 مریم مجیدیانی 1355 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
80452 فرزانه مجیر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
80453 علیرضا مجیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80454 مجید مجیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80455 شهین مجیری خوزانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
80456 احسان مجیری طهرانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
80457 مرجان مجیری طهرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80458 شهلا مجیری عنبران 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
80459 مهناز مجیری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
80460 مهناز مجیری نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
80461 پرویز محامد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80462 عطیه محامدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
80463 زهرا محامی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80464 فاطمه محامی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
80465 مهدی محامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
80466 مهدی محامی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
80467 مسعود محامی اهنگران 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
80468 علی محاوری 1395 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
80469 احسان محب 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
80470 زهرا محب 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
80471 زینب محب 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
80472 سمانه محب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
80473 معصومه محب 1381 علوم رياضي ریاضی محض
80474 تکتم محب راد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
80475 لیلا محب راد 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
80476 ابوالفضل محب علی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80477 هادی محب علیان 1372 دامپزشكي دامپزشکی
80478 فاطمه محب یامی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80479 محمدعلی محب الرحمان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80480 محبوبه محب خواه سیاهمزگی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
80481 مصطفی محب راد 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی
80482 امیر محبّ علی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
80483 هما محب علیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80484 بهاره محبان 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
80485 روح اله محبت پور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
80486 مینا محبت نیا 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
80487 آتبین محبتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
80488 آتبین محبتی 1387 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
80489 حمید محبتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80490 رضا محبتی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
80491 عباس محبتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
80492 عباسعلی محبتی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
80493 فاطمه سادات محبتی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
80494 محمد محبتی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
80495 مرضیه محبتی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
80496 مرضیه محبتی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
80497 مریم محبتی 1391 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
80498 مهدی محبتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80499 هوشنگ محبتی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
80500 محمد محبتی فر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200599