راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 80501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
80501 ملیحه مجیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
80502 مهدی مجیدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
80503 ناصر مجیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
80504 شادی مجیدی تبریزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80505 صفیه مجیدی دیزاوند 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80506 سیدمحمدعلی مجیدی انوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
80507 حبیبه مجیدی ایرج 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
80508 بی بی مریم مجیدی ایوری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
80509 سیده حمیده مجیدی ایوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80510 سیده ساره مجیدی ایوری 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
80511 سیده فاطمه مجیدی ایوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
80512 مریم مجیدی بازخانه 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
80513 آمنه مجیدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
80514 آمنه مجیدی پور 1393 دامپزشكي بافت شناسی
80515 میثم مجیدی خلیل آباد 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
80516 نجمه مجیدی خلیل آباد 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
80517 میثم مجیدی خلیل ا باد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
80518 نجمه مجیدی خلیل اباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
80519 امیرحسین مجیدی راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80520 فاطمه مجیدی راد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
80521 نعیمه مجیدی رادکانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80522 ستار مجیدی ریزه ئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
80523 عطیّه مجیدی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80524 هاجر مجیدی ستار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
80525 مهلا مجیدی فر 1386 علوم پايه زمین شناسی
80526 مهلا مجیدی فر 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
80527 احسان مجیدی فرد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80528 حانیه مجیدی فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80529 امیرهوشنگ مجیدی فیض آبادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80530 تورج مجیدی فیض آبادی 1368 علوم پايه زمین شناسی
80531 مریم مجیدی کوشا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80532 نسرین مجیدی محب سراج 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
80533 زری مجیدی محمدیه 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
80534 یاور مجیدی مشهدی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
80535 سجاد مجیدی مقدم 1392 مهندسي مهندسی عمران
80536 محمد مجیدی نسب 1395 دامپزشكي دامپزشکی
80537 محمود مجیدی نسب 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80538 داود مجیدی نصرآبادی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
80539 زهره مجیدی نصراباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
80540 داوود مجیدی نصرابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80541 غلامرضا مجیدی وسطی 1364 علوم پايه زمین شناسی
80542 حمزه مجیدی یادگار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80543 راحله مجیدی یزدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80544 ریحانه مجیدی یزدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
80545 مصطفی مجیدی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
80546 غلامرضا مجیدیان 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
80547 مسعود مجیدیان سرمزده 1380 علوم پايه فیزیک
80548 اکرم مجیدیان جرتوده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80549 طیبه مجیدیان خلیلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80550 مهران مجیدیان عیدگاهی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
80551 فرشته مجیدیانی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80552 مریم مجیدیانی 1355 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
80553 فرزانه مجیر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
80554 علیرضا مجیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80555 مجید مجیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80556 شهین مجیری خوزانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
80557 احسان مجیری طهرانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
80558 مرجان مجیری طهرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80559 شهلا مجیری عنبران 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
80560 مهناز مجیری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
80561 مهناز مجیری نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
80562 پرویز محامد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80563 عطیه محامدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
80564 زهرا محامی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80565 فاطمه محامی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
80566 مهدی محامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
80567 مهدی محامی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
80568 مسعود محامی اهنگران 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
80569 علی محاوری 1395 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
80570 احسان محب 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
80571 زهرا محب 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
80572 زینب محب 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
80573 سمانه محب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
80574 معصومه محب 1381 علوم رياضي ریاضی محض
80575 تکتم محب راد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
80576 لیلا محب راد 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
80577 ابوالفضل محب علی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80578 هادی محب علیان 1372 دامپزشكي دامپزشکی
80579 فاطمه محب یامی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80580 محمدعلی محب الرحمان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80581 محبوبه محب خواه سیاهمزگی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
80582 مصطفی محب راد 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی
80583 امیر محبّ علی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
80584 هما محب علیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80585 بهاره محبان 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
80586 روح اله محبت پور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
80587 مینا محبت نیا 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
80588 آتبین محبتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
80589 آتبین محبتی 1387 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
80590 حمید محبتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80591 رضا محبتی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
80592 عباس محبتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
80593 عباسعلی محبتی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
80594 فاطمه سادات محبتی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
80595 محمد محبتی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
80596 مرضیه محبتی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
80597 مرضیه محبتی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
80598 مریم محبتی 1391 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
80599 مهدی محبتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80600 هوشنگ محبتی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250267