راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 80601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
80601 فاطمه مرتضوی نژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
80602 غلامرضا مرتضوی نیا 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
80603 سیدحمید مرتضوی یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
80604 مطهره مرتضویان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
80605 ا میر مرتضی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80606 حمیده مرتضی نیا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
80607 حمید مرتضی پور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
80608 محمود مرتضی پور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
80609 محمود مرتضی پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
80610 نجمه مرتضی پور کوه بنانی 1393 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
80611 نجمه مرتضی پورکوه بنانی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
80612 شمسی مرتضی پورکوهبنانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
80613 مریم مرتضی زاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80614 حامد مرتضی زاده جاغرق 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
80615 حامد مرتضی زاده جاغرق 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
80616 فرزاد مرتضی زاده جاغرق 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
80617 مریم مرتضی زاده جاغرق 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
80618 فاطمه مرتضی زاده میمند 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
80619 معصومه مرتضی محمودی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80620 حمیده مرتضی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
80621 حسنی مرتضی نیا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
80622 نیره سادات مرتضی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80623 عبیر مرجان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
80624 رضا مرجانزاده بجستانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80625 حجت الله مرجانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
80626 سعید مرجانی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
80627 سیدرحیم مرجانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80628 سیدرضی مرجانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
80629 سیدعباس مرجانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
80630 صدیقه السادات مرجانی 1368 علوم پايه شیمی
80631 علی مرجانی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
80632 حنانه السادات مرجانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
80633 سیدعلی مرجانی بجستانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
80634 سیدمصطفی مرجانی بجستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
80635 شهره مرجانی بجستانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
80636 نسیم مرجانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
80637 علی اکبر مرجانی خلیل اباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80638 علی مرجوی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
80639 مریم مرجوی 1378 علوم پايه زمین شناسی
80640 مریم مرجوی 1384 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
80641 محمدتقی مرحبا 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
80642 کاوه مرحمتی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
80643 معصومه مرحمتی بنجار 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80644 سیدحسن مرد 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
80645 سیدمهدی مرد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80646 فاطمه مرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80647 محمد مرداد 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
80648 محمد مرداد 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
80649 مازیار مردان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80650 مجید مردان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80651 مجید مردان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80652 مریم مردان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
80653 مهدی مردان پورفریمان 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
80654 اسیه مردان شاهی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
80655 امید مردانشاه 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
80656 ملیحه مردانشاهی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
80657 کریم مردانه 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80658 آرش مردانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80659 آرش مردانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
80660 الهام مردانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
80661 الهه مردانی 1388
80662 امیر مردانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
80663 بردی نظر مردانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80664 تبسم مردانی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
80665 جلیل مردانی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
80666 حبیب اله مردانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
80667 حسن مردانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80668 حسن مردانی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
80669 راحله مردانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80670 رسول مردانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
80671 زهرا مردانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
80672 ستاره مردانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80673 سمیه مردانی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
80674 سمیه مردانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
80675 شمیم مردانی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
80676 طاهره مردانی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
80677 عاطفه مردانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
80678 فاطمه مردانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
80679 فاطمه مردانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
80680 فاطمه سلطان مردانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
80681 فهیمه مردانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
80682 محسن مردانی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
80683 محمد مردانی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
80684 محمد مردانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
80685 محمدعلی مردانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
80686 مرتضی مردانی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
80687 میترا مردانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
80688 میلاد مردانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
80689 امیر مردانی کلاته قشلاق 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
80690 فرزانه مردانی بوانلو 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
80691 مژده مردانی پور 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
80692 کاظم مردانی حویق 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
80693 طاهره مردانی شهری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
80694 پریسا مردانی طرقی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80695 فاطمه مردانی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80696 حسین مردانی کرانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
80697 عطیه مردانی کلاته قشلاق 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
80698 عطیّه مردانی کلاته قشلاق 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
80699 وحید مردانی کلاته قشلاق 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80700 وحید مردانی کلاته قشلاق 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38134393