راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 51 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 80601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
80601 محمدابراهیم ملکی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
80602 محمدحسن ملکی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
80603 محمدحسین ملکی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80604 محمدرضا ملکی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
80605 محمود ملکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
80606 محمود ملکی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
80607 مرضیه ملکی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
80608 مریم ملکی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
80609 مریم ملکی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
80610 مریم ملکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80611 معصومه ملکی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
80612 منیره ملکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
80613 نفیسه ملکی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
80614 مهدی ملکی دهبرزویی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
80615 علی اصغر ملکی اباده 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
80616 خسرو ملکی انارمرزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80617 محبوبه ملکی باب هویزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80618 سمیه ملکی برنتی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
80619 فاطمه ملکی برنتی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
80620 سمیه ملکی بهابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
80621 راهله ملکی بیدختی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
80622 ابراهیم ملکی بیرجندی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
80623 صدیقه ملکی بیلندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
80624 مسعود ملکی بیلندی 1355 علوم پايه شیمی
80625 فاطمه ملکی جبلی 1372 علوم رياضي آمار
80626 محسن ملکی چک اب 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80627 محسن ملکی چک اب 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
80628 مریم ملکی حسن اباد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
80629 مهیار ملکی دلارستاقی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80630 فاطمه ملکی دلوئی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
80631 ملیحه ملکی ده برزوئی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
80632 فاطمه ملکی راد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
80633 زهرا ملکی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
80634 صفورا ملکی زاده 1374 علوم پايه زمین شناسی
80635 ماه منیر ملکی زاده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
80636 ماه منیر ملکی زاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
80637 محسن ملکی عبدل آبادی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
80638 فاطمه ملکی عبدل ابادی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
80639 مریم ملکی فارمد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80640 مریم ملکی فارمد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80641 علی اکبر ملکی فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
80642 مهرداد ملکی فر 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
80643 زینب ملکی مارشک 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
80644 فهیمه ملکی مارشک 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80645 فهیمه ملکی مارشک 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80646 ازیتا ملکی مقدم 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
80647 احمد ملکی نژاد 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
80648 تینا ملکی نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
80649 حسین ملکی ورنامخواستی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80650 فاطمه ملکی هدک 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
80651 الهام ملکیان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
80652 بیتا ملکیان 1384 علوم پايه فیزیک
80653 شیما ملکیان 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
80654 گیتی ملکیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
80655 مارال ملکیان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
80656 مهدی ملکیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
80657 مهکامه ملکیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80658 راضیه ملکیان بیلندی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
80659 صدیقه ملکیان بیلندی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
80660 فائزه ملکیان فرد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
80661 مصطفی ملکیان کله بستی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
80662 اعظم ملول 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
80663 اکرم ملول 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80664 شادی ملول 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
80665 علی اصغر ملول 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
80666 علی اکبر ملول 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
80667 امیر ملوندی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80668 امیر محمد ملوندی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
80669 بهاره ملوندی 1381 علوم پايه فیزیک
80670 بهرام ملوندی 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
80671 بهزاد ملوندی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80672 بهزاد ملوندی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
80673 حسن ملوندی 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه
80674 زهرا ملوندی 1380 علوم پايه زمین شناسی
80675 علی ملوندی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
80676 علی محمد ملوندی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
80677 علی اصغر ملوندی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
80678 فاطمه ملوندی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
80679 فاطمه ملوندی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
80680 فرهاد ملوندی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
80681 محسن ملوندی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
80682 مینا ملوندی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
80683 ناهید ملوندی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
80684 رضا ملوندی نیکو 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
80685 سمیه ملوندی نیکو 1381 علوم رياضي ریاضی محض
80686 مینو ملیانی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
80687 رضاقلی ملیانیان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80688 الهام ملیح 1384 علوم رياضي آمار
80689 سیما ملیح 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
80690 محمد ملیح 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
80691 محمدعلی ملیح 1357 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
80692 علی ملیحی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
80693 علی ملیحی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
80694 زهرا مماوی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
80695 امید ممتاز 1375 علوم پايه فیزیک
80696 حمیده ممتاز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
80697 ریحانه ممتاز 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
80698 علی ممتاز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
80699 مریم ممتاز 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823833843853863873883893903913923933   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566354