راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 81601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
81601 محّمد مقدادیان 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
81602 منصوره مقدادیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81603 نفیسه مقدادیان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81604 بهرام مقداری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
81605 زهره مقداری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
81606 صدیقه سادات مقداری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81607 صدیقه سادات مقداری 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
81608 صدیقه سادات مقداری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
81609 فائزه مقداری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
81610 محسن مقداری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
81611 نصیرالدین مقدر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
81612 نصیرالدین مقدر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
81613 کیمیا مقدری 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
81614 محمد مقدری 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
81615 محمد مقدری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
81616 محمدجواد مقدری 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
81617 مجید مقدری امیری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
81618 اعظم مقدس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
81619 الهام السادات مقدس 1378 دامپزشكي دامپزشکی
81620 الهام السادات مقدس 1386 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
81621 ایمان مقدس 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81622 ایمان مقدس 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81623 حامد مقدس 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
81624 راضیه مقدس 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
81625 سعید مقدس 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
81626 سعیده مقدس 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
81627 سعیده مقدس 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
81628 سمیه مقدس 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
81629 سیدجواد مقدس 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
81630 سیدحسین مقدس 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
81631 سیده محبوبه مقدس 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
81632 سیدهاشم مقدس 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
81633 علی مقدس 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81634 علی مقدس 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
81635 علی مقدس 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
81636 محمد مقدّس 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81637 مرضیه مقدس 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
81638 مریم مقدس 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
81639 مریم مقدس 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
81640 منصوره مقدس 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
81641 مهسا مقدّس 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
81642 مهسا مقدّس 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
81643 مینا مقدس 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
81644 مینا مقدّس 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
81645 مینا مقدس 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
81646 نرگس سادات مقدس 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81647 نرگس سادات مقدس 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81648 محمدجواد مقدس اقدس 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81649 محمدجواد مقدس اقدس 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81650 رضا مقدس جعفری 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81651 محمدجواد مقدس خراسانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81652 روزبه مقدس زاده 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
81653 مسعود مقدس زاده بزاز 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
81654 مهدی مقدس زاده بزاز 1374 علوم پايه فیزیک
81655 نفیسه مقدس زاده بزاز 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81656 حسن مقدس زاده بقمچ 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
81657 پروین مقدس زاده خسروی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
81658 مصطفی مقدس شرق 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
81659 علی مقدس فر 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
81660 محسن مقدس فریمانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81661 رضا مقدس نقاب 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
81662 سمیرا مقدس آق باغ 1385 علوم رياضي ریاضی محض
81663 الهه مقدس اقدس 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
81664 الهه مقدس خراسانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
81665 محمدحمید مقدس خراسانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
81666 مرتضی مقدس خراسانی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
81667 سعید مقدس زا ده بزا ز 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81668 حمیده مقدس زاده بزاز 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
81669 سعید مقدس زاده بزاز 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
81670 علی مقدس زاده بزاز 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81671 محمد مقدس زاده بزاز 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81672 مسعود مقدس زاده بزاز 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
81673 مسعود مقدس زاده بزاز 1390
81674 نوید مقدس زاده بزاز 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
81675 علیرضا مقدس زاده کرمانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
81676 عبدالوهاب مقدس مشهور 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
81677 سیدعلیرضا مقدس موسوی زاده 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
81678 علی مقدس نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
81679 مجتبی مقدس نوقابی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
81680 حلیمه سادات مقدس نیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
81681 ایمان مقدس یزدی 1383 علوم پايه فیزیک
81682 اکرم مقدسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
81683 بهرنگ مقدسی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81684 بهرنگ مقدسی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
81685 بهرنگ مقدسی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
81686 حسین مقدسی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
81687 ریحانه مقدسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
81688 زهرا مقدسی 1379 علوم پايه فیزیک
81689 زهرا مقدسی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
81690 زهرا مقدسی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
81691 زینب مقدسی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
81692 سیدسجاد مقدسی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
81693 سیدمهدی مقدسی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
81694 علیرضا مقدسی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
81695 علیرضا مقدسی 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
81696 فرانه مقدسی 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد
81697 لیدا مقدسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
81698 لیدا مقدسی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
81699 محدثه مقدسی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
81700 محمد مقدسی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517648