راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 82601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
82601 زهرا ناصری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
82602 زهرا ناصری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82603 زهره ناصری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
82604 زهره ناصری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82605 زهره ناصری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
82606 زینب ناصری 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82607 زینب ناصری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82608 سپیده ناصری 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
82609 سحر ناصری 1386 هنر نيشابور نقاشی
82610 سمانه ناصری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82611 سمیرا ناصری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
82612 سمیرا ناصری 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82613 سمیه ناصری 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
82614 سمیه ناصری 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
82615 سوسن ناصری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82616 سید احسان ناصری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82617 سیدامیرحسین ناصری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82618 سیدامیرحسین ناصری 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
82619 سیدعلیرضا ناصری 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
82620 سیدعلیرضا ناصری 1383 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
82621 سیدمحمدرضا ناصری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82622 سیدمحمدرضا ناصری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82623 سیدمحمدصادق ناصری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82624 سیدنوید ناصری 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82625 سیدوحید ناصری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82626 سیده زهره ناصری 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
82627 سیده فاطمه ناصری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
82628 سیما ناصری 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
82629 سیما ناصری 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
82630 شوکت ناصری 1382 علوم پايه فیزیک - گرایش اخترفیزیک رصدی
82631 شهلا ناصری 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
82632 صدیقه ناصری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
82633 صدیقه ناصری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
82634 عبدالرضا ناصری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82635 علی ناصری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82636 علی ناصری 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
82637 علی ناصری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
82638 علی ناصری 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
82639 علیرضا ناصری 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82640 علیرضا ناصری 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
82641 عیسی ناصری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82642 فائضه ناصری 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
82643 فاطمه ناصری 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
82644 فاطمه ناصری 1385 علوم پايه زمین شناسی
82645 فروغ ناصری 1371 علوم پايه فیزیک
82646 فهیمه ناصری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
82647 مجتبی ناصری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
82648 مجتبی ناصری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82649 مجتبی ناصری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
82650 مجتبی ناصری 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
82651 مجید ناصری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
82652 محبوبه ناصری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
82653 محبوبه ناصری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
82654 محبوبه ناصری 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
82655 محسن ناصری 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
82656 محسن ناصری 1377 علوم پايه فیزیک
82657 محسن ناصری 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
82658 محمد ناصری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82659 محمد ناصری 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
82660 محمد ناصری 1380 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
82661 محمد ناصری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
82662 محمدرضا ناصری 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
82663 محمدصادق ناصری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
82664 محمدعلی ناصری 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
82665 محمدمهدی ناصری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
82666 محمدمهدی ناصری 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82667 محمود ناصری 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82668 مرتضی ناصری 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
82669 مرضیه ناصری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
82670 مرضیه ناصری 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
82671 مریم ناصری 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
82672 مریم ناصری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82673 مسعود ناصری 1389 دامپزشكي فیزیولوژی
82674 ملیحه ناصری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
82675 منیر ناصری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
82676 مهدی ناصری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82677 مهدی ناصری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
82678 مهدی ناصری 1381 علوم پايه زمین شناسی
82679 مهدی ناصری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82680 مهدیه ناصری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
82681 مهری ناصری 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
82682 نازنین ناصری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
82683 نازیا ناصری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
82684 ناصر ناصری 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
82685 ناهید ناصری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82686 ناهید ناصری 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
82687 نجمه ناصری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
82688 نرگس ناصری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
82689 نسترن ناصری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
82690 نسترن ناصری 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
82691 وحید ناصری 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82692 هادی ناصری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
82693 یاسر ناصری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82694 یاسمن ناصری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82695 نصرت ناصری مشهدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82696 علیرضا ناصری مود 1379 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
82697 اکبر ناصری اذر 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
82698 علی ناصری بند قرائی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
82699 محمدتقی ناصری پور یزدی 1384 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
82700 محمدرضا ناصری پوریزدی 1358 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973123