راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 37 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 82601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
82601 زهرا میرزائی صادق آباد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82602 سارا میرزائی صفی اباد 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
82603 مهدیه میرزائی عباس آباد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82604 محمدمهدی میرزائی عباس اباد 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82605 حبیب میرزائی فخرآباد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
82606 مطهره میرزائی فراهانی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
82607 مجید میرزائی فرد 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82608 محسن میرزائی فرد 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
82609 محمدرضا میرزائی فرد 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
82610 رویا میرزائی فیض ابادی 1371 علوم رياضي ریاضی
82611 حسین میرزائی فیض آبادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
82612 روح الله میرزائی فیض آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
82613 سارا میرزائی فیض آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82614 سارا میرزائی فیض آبادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
82615 سمانه میرزائی فیض آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
82616 معصومه میرزائی قوژدی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
82617 مهری میرزائی قوژدی 1385 علوم رياضي آمار
82618 الهه میرزائی کاخکی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82619 ایمان میرزائی کاخکی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82620 ایمان میرزائی کاخکی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
82621 حسین میرزائی کاخکی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82622 مهلا میرزائی کاخکی 1388 علوم پايه فیزیک
82623 عبدالرسول میرزائی گیسکی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
82624 شهرزاد میرزائی لوحه سرا 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82625 اکرم میرزائی محمدآبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82626 ابوالقاسم میرزائی مقدم 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82627 حسین میرزائی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
82628 زینب میرزائی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
82629 مجتبی میرزائی مهر 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
82630 فرناز میرزائی مهموئی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
82631 حسین میرزائی نجفقلی 1391 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
82632 بهناز میرزائی نجم آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82633 محمدرضا میرزائی نجم ابادی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
82634 اعظم میرزائیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی ( آموزش محور )
82635 بهرام میرزائیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
82636 بهرام میرزائیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82637 تکتم میرزائیان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82638 علی میرزائیان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82639 فاطمه سادات میرزائیان 1382 علوم رياضي آمار
82640 محمدرضا میرزائیان 1366 كشاورزى زراعت
82641 محمدرضا میرزائیان 1369 كشاورزى زراعت
82642 محمدعلی میرزائیان 1357 مهندسي مهندسی مکانیک
82643 عزیز میرزائیان انباردان 1354 علوم پايه زمین شناسی
82644 روح اله میرزائیان تفتی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
82645 زهره میرزائیان تفتی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
82646 عاطفه میرزائیان تفتی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
82647 پرهام میرزائیان خمسه 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
82648 محسن میرزائیان دهکردی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
82649 سیدمهدی میرزابابائی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
82650 سیدمهدی میرزابابائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
82651 محمدجواد میرزابابائی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
82652 سیدحمید میرزابابائی مزرعه آخوند 1376 علوم رياضي آمار
82653 امیر میرزابیاتی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
82654 حسین میرزابیاتی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
82655 حسین میرزابیگی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
82656 علی میرزابیگی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
82657 مهدیه میرزابیگی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
82658 الهام میرزاپور 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
82659 سیدخسرو میرزاپور 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
82660 عادل میرزاپور 1380 دامپزشكي دامپزشکی
82661 فاطمه میرزاپور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
82662 هادی میرزاپور 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82663 سعادت اله میرزاپوراستبرق 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
82664 رقیه میرزاپوربقمج 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
82665 سلیمان میرزاپوررشنو 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
82666 مرضیه میرزاپورکاری یزد 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
82667 محسن میرزاپورورکی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82668 الهه میرزاجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82669 سیده مهناز میرزاجانی 1381 هنر نيشابور نقاشی
82670 صدیقه میرزاجانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
82671 مریم میرزاجانی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
82672 عبدالرحمان میرزاجعفری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
82673 سمانه میرزاحسین 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
82674 پونه میرزاحسین کاشی 1375 علوم پايه فیزیک
82675 ناصر میرزاحسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82676 رضا میرزاخان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82677 فاطمه میرزاخان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
82678 قاسم میرزاخان زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
82679 نسرین میرزاخان زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
82680 زیبا میرزاخان زاده فرخانی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
82681 زیبا میرزاخان زاده فرخانی 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
82682 فاطمه میرزاخانلری 1355 علوم پايه شیمی
82683 بهنام میرزاخانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82684 میلاد میرزاخانی لطف آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
82685 مهرداد میرزادلاوری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
82686 عاطفه میرزادوستی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
82687 زهرا میرزاده 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
82688 سیداصغر میرزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
82689 سیدایمان میرزاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82690 سیدحسین میرزاده 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
82691 سیدعلی میرزاده 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
82692 سیدمحمدباقر میرزاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
82693 سیدمهدی میرزاده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
82694 سیده فاطمه میرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
82695 محترم السادات میرزاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82696 محمدرضا میرزاده 1367 علوم رياضي آمار
82697 مریم میرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
82698 معصومه میرزاده 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
82699 ملیحه میرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82700 مهرشاد میرزاده 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33789882