راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 83001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
83001 ملیحه مزروعی 1384 علوم رياضي آمار
83002 هادی مزروعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
83003 نوید مزروعی ارانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83004 احمد مزروعی جنبه دار 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
83005 مجید مزروعی سبدانی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
83006 محمدرضا مزروعی سبدانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
83007 رضا مزگی نژاد 1370 علوم پايه زمین شناسی
83008 فاطمه مزگی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
83009 سعید مزلقانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
83010 عالمه مزنگی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
83011 امیرحسین مزیدی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
83012 زینب مزیدی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
83013 فاطمه بیگم مزیدی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
83014 محمد مزیدی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
83015 محمد مزیدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
83016 نجف علی مزیدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83017 مطهره مزیدی شرف آبادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
83018 ابوالفضل مزینانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
83019 بتول مزینانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83020 جعفر مزینانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83021 جواد مزینانی 1367 مهندسي مهندسی عمران
83022 خاطره مزینانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83023 رقیه مزینانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83024 سعید مزینانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83025 سمانه مزینانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83026 سید مجید مزینانی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
83027 سیدمجید مزینانی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
83028 عصمت مزینانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
83029 علی مزینانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83030 محمد مزینانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83031 محمدرضا مزینانی 1386 علوم پايه زمین شناسی
83032 محمدصادق مزینانی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
83033 محمود مزینانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
83034 مریم مزینانی 1378 علوم پايه فیزیک
83035 مسلم مزینانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83036 مصطفی مزینانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83037 منظر مزینانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
83038 مهدی مزینانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83039 مهران مزینانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83040 میترا مزینانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
83041 میترا مزینانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
83042 وحید مزینانی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
83043 هانیه مزینانی 1384 علوم رياضي آمار
83044 بهزاد مزینّی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83045 بهنام مزینی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
83046 علیرضا مزینی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
83047 محمدرضا مزیّنی 1361 مهندسي برق
83048 محمود مزینی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
83049 حمید رضا مزینی سیوکی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
83050 حمیدرضا مزینی سیوکی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
83051 نسرین مزینی سیوکی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83052 علی اکبر مزینی مایوان 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83053 راضیه مژدکانلو 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
83054 زبیده مژدکانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
83055 علی اصغر مژدکانلو 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
83056 فرزانه مژدکانلو 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
83057 مینا مژدکانلو 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
83058 مینا مژدکانلو 1395 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
83059 ابوذر مژده 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
83060 علیرضا مژده 1378 هنر نيشابور نقاشی
83061 علی مژدهی پناه 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
83062 مجید مژدهی فرد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
83063 فائقه مژدی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
83064 محسن مژگان فر 1392 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
83065 سیدحمید رضا مژگانی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
83066 مریم مسائلی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
83067 سیدمحمدسعید مساجدیان 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
83068 حمیدرضا مساح 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
83069 سعید مساح 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
83070 حمیدرضا مساح چولابی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83071 فاطمه مساحی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
83072 جعفر مسافر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
83073 حسن مسافر 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
83074 زهرا مسافر 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83075 ضرغام نجم ناصر مسافر 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
83076 علی مسافر 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83077 فاطمه مسافر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
83078 ملیحه مسافر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
83079 علی مسافرتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
83080 بهناز مسافری 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83081 حسن مسافری ضیاء الدینی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
83082 اسماعیل مسافری خوش 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
83083 اسمعیل مسافری خوش 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
83084 محمد مسافری ضیاالدینی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
83085 محمدسعید مساله گو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
83086 سیدایمان مساوات 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
83087 میترا مساوات جعفرآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83088 میترا مساوات جعفرآباد 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83089 محمدسعید مسئله گو 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
83090 محمدناصر مسئله گو 1353 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
83091 میلاد مسئله گو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
83092 شهرام مسئله گویان 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
83093 سیدعلیرضا مسبوق 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
83094 مریم سادات مسبوق 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
83095 مریم مسبوق بقمچ 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
83096 مریم مسبوق بقمچ 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
83097 محمدیاسین مسبوق رودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
83098 سحر مسبوقی فریمانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
83099 هاله مستاجر حقیقی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474892