راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 83601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
83601 احسان معصومی خلیل اباد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
83602 سعید معصومی خلیل اباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
83603 سمیه معصومی خلیل اباد 1379 علوم پايه زمین شناسی
83604 آمنه معصومی خمارتاشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
83605 محمد معصومی رودمعجنی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
83606 بی بی فاطمه معصومی زاده دزفولی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
83607 ذکیه معصومی زارع 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
83608 محمد معصومی زارع 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
83609 اسماعیل معصومی سمنگانی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
83610 ویدا معصومی شاملو 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
83611 زهره معصومی ظهرآباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83612 عبدالکریم معصومی فرد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
83613 مریم معصومی فریمانی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
83614 زهره معصومی فهندری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
83615 حسن معصومی قوژدی 1353 مهندسي راه و ساختمان
83616 علی معصومی کلاتی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
83617 زهرا معصومی کوهبنانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
83618 مجید معصومی گرجی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
83619 ناهید معصومی لاری 1356 علوم پايه دبیری فیزیک
83620 فاطمه معصومی مفرد 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
83621 محمد معصومی مقدم 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
83622 بی بی فاطمه معصومی نامقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
83623 زهرا معصومی نامقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
83624 الناز معصومیان 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83625 حبیب معصومیان 1354 علوم پايه علوم جانوری
83626 ربابه معصومیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
83627 سامان معصومیان 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
83628 لاله معصومیان 1375 علوم پايه زمین شناسی
83629 محمدرضا معصومیان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
83630 محسن معصومیان بجستانی 1391 مهندسي مهندسی عمران
83631 غلامرضا معطر 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83632 محبوبه معظم آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
83633 امین معظمی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
83634 ذکیه معظمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83635 سیدعلی عطا معظمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83636 سیدعلی عطا معظمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83637 سیدمومن معظمی 1351 مهندسي راه و ساختمان
83638 سیده زهرا معظمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83639 عاطفه معظمی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
83640 قربانعلی معظمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83641 ابراهیم معظمی گودرزی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
83642 اناهیتا معظمی گودرزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
83643 مهران معظمی وحید 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
83644 امیر معقول 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83645 محمد علی معقول 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
83646 شهره معقولی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
83647 حسین معلائی 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
83648 زهرا معلایی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
83649 ریحانه معلم 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
83650 سارا معلم 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
83651 علی معلّم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
83652 غلامرضا معلم 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83653 فاطمه معلم 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83654 مجید معلم 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
83655 مریم معلم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
83656 مصطفی معلم 1353 علوم پايه دبیری زیست شناسی
83657 مهرداد معلم 1376 علوم پايه زمین شناسی
83658 سیدمسعود معلم پور 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83659 فاطمه معلم بنهنگی 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
83660 سیدمسعود معلم پور 1373 علوم رياضي ریاضی
83661 سیدهادی معلم پور 1362 علوم رياضي ریاضی
83662 شهناز معلم تنورچه 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
83663 محمدرضا معلم زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83664 فاطمه معلم علی ابادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
83665 حمیدرضا معلم کاریزبالائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
83666 رضوان معلم کاریزبالایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83667 رضوان معلم کاریزبالایی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83668 افسانه معلمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83669 حسن معلمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
83670 روح اله معلمی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
83671 روح اله معلمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
83672 سمیه معلمی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
83673 سیدمحمد معلمی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
83674 سیدمرتضی معلمی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
83675 فاطمه معلمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
83676 محسن معلمی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83677 محمد معلمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83678 محمدصادق معلمی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83679 مهدی معلمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
83680 مهدی معلمی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83681 شهپر معلمی کراب 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
83682 شهره معلمی کراب 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83683 حسین معلمی لائین 1365 علوم پايه زمین شناسی
83684 حسین معلمیان 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
83685 محمدجعفر معلمیان 1363 مهندسي جوشكاري
83686 زهرا معمار 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
83687 مهدی معمار 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
83688 راضیه معمار بهابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83689 نرگس معمار بهابادی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
83690 حمیده معمارباشی 1385 علوم رياضي آمار
83691 عارفه معمارباشی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
83692 علیرضا معمارباشی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
83693 کاظم معمارباشی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83694 هاشم معمارباشی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83695 مژگان معمارباشی اول 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
83696 راضیه معماربهابادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83697 نفیسه معمارپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83698 نفیسه معمارپور 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
83699 امیرحسین معمارزاده 1394 پردیس دانشگاهی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
83700 علی معمارزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39466096