راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 83601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
83601 خدیجه سادات موسوی نسب 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
83602 سارا موسوی نسب 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83603 سمیه موسوی نصر 1378 علوم رياضي ریاضی محض
83604 سمیرا موسوی نیک 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
83605 سیدهانی موسوی نیک 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
83606 سمانه سادات موسوی یزد 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
83607 فاطمه موسوی ابدال ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
83608 سیدهاشم موسوی ابگرم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83609 فائزه سادات موسوی ارشد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
83610 سیدعلی اکبر موسوی اسفیوفی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83611 بی بی زهرا موسوی اصل 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
83612 سیده عاطفه موسوی اصل 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83613 سیده عاطفه موسوی اصل 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83614 صدراله موسوی اصل 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
83615 سیدقربان موسوی الاشلو 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
83616 سیده هما موسوی الاشلو 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
83617 مریم السادات موسوی الاشلو 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
83618 سیدجلال موسوی امین 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
83619 زهره سادات موسوی اندرزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
83620 فاطمه موسوی اندرزی 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
83621 عفت موسوی اوردهی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83622 الهه موسوی بایگی 1383 علوم پايه فیزیک
83623 بی بی زینب موسوی بایگی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83624 سید ناصر موسوی بایگی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83625 سیدرضا موسوی بایگی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
83626 سیدرضا موسوی بایگی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
83627 سیدعلی موسوی بایگی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
83628 سیدعلی موسوی بایگی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
83629 سیدمحمد موسوی بایگی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
83630 سیدمهدی موسوی بایگی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
83631 سیدناصر موسوی بایگی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83632 سیده تکتم موسوی بایگی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83633 سیده راضیه موسوی بایگی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
83634 سیده زهرا موسوی بایگی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
83635 سیده فاطمه موسوی بایگی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83636 سیده فاطمه موسوی بایگی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
83637 فاطمه موسوی بایگی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
83638 فاطمه موسوی بایگی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
83639 فهیمه موسوی بایگی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
83640 نسرین موسوی بایگی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83641 سیده اسما موسوی برازجانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83642 آزاده موسوی بزاز 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
83643 آزاده موسوی بزاز 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
83644 ازاده موسوی بزاز 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
83645 تکتم موسوی بزاز 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
83646 زهرا موسوی بندرابادی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
83647 سیده زهرا موسوی پارسائی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
83648 سیده فاطمه موسوی پاکدل طرقبه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
83649 مهدی موسوی پاکدل طرقبه 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83650 نگین موسوی پاکدل طرقبه 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83651 فیروزه موسوی پالوچ 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
83652 الهه موسوی پور 1393 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
83653 سیدبهنام موسوی پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
83654 سیدرضا موسوی پور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
83655 سیده زهره موسوی پور 1386 مهندسي مهندسی شیمی
83656 فاطمه السادات موسوی پور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
83657 مریم السادات موسوی پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83658 مسعود موسوی پور 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
83659 مهدیه موسوی پور 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
83660 حمیده السادات موسوی پوررمجردی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
83661 سیدعیسی موسوی پیرنعیمی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83662 امنه موسوی تاکامی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
83663 سیدعلی موسوی تاکامی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
83664 بی بی زینب السادات موسوی تبار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
83665 حسنیه بیگم موسوی تبار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
83666 زهره بیگم موسوی تبار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
83667 بهزاد موسوی تربتی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83668 ملیحه موسوی تربتی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
83669 بی بی خدیجه موسوی ترشیزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
83670 زهراسادات موسوی ترشیزی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
83671 مریم موسوی ترشیزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
83672 سیدجمال الدین موسوی تقی آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
83673 سیدجمال الدین موسوی تقی آبادی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
83674 سیده مریم موسوی تقی آبادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
83675 مهری موسوی تقی آبادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83676 نگارسادات موسوی تقی آبادی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83677 سباسادات موسوی تقی ابادی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
83678 زکیه موسوی تکیه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
83679 زهرا سادات موسوی تکیه 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83680 زهره موسوی تکیه 1378 علوم پايه فیزیک
83681 زینب موسوی تکیه 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
83682 زینب موسوی تکیه 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
83683 سیدحجّت موسوی تکیه 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
83684 فروغ السادات موسوی تکیه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83685 مبارکه سادات موسوی تکیه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83686 مریم السادات موسوی تکیه 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83687 سیده فائقه موسوی تیله بنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83688 شهرزاد موسوی تیمجانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83689 سیدعلی موسوی ثانی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
83690 سیدمحمد موسوی ثانی 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
83691 سیدجواد موسوی جراحی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
83692 سیدحسین موسوی جراحی 1383 علوم رياضي آمار
83693 محمد موسوی جراحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
83694 یاسمن موسوی جراحی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
83695 سیدمجتبی موسوی جزایری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
83696 عطیه موسوی جزایری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
83697 سیداحمد موسوی جهان آباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
83698 سیدمهدی موسوی جهان آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83699 شیوا موسوی جهان آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83700 عقیله سادات موسوی جهان آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517658