راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 83801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
83801 مهسا مقدّس 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83802 مهسا مقدّس 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
83803 مینا مقدس 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
83804 مینا مقدّس 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
83805 مینا مقدس 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
83806 نرگس سادات مقدس 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83807 نرگس سادات مقدس 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83808 محمدجواد مقدس اقدس 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83809 محمدجواد مقدس اقدس 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
83810 رضا مقدس جعفری 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83811 محمدجواد مقدس خراسانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83812 روزبه مقدس زاده 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
83813 مسعود مقدس زاده بزاز 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83814 مهدی مقدس زاده بزاز 1374 علوم پايه فیزیک
83815 نفیسه مقدس زاده بزاز 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83816 حسن مقدس زاده بقمچ 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
83817 پروین مقدس زاده خسروی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
83818 مصطفی مقدس شرق 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
83819 علی مقدس فر 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
83820 محسن مقدس فریمانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83821 رضا مقدس نقاب 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83822 سمیرا مقدس آق باغ 1385 علوم رياضي ریاضی محض
83823 الهه مقدس اقدس 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
83824 الهه مقدس خراسانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
83825 محمدحمید مقدس خراسانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
83826 مرتضی مقدس خراسانی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
83827 سعید مقدس زا ده بزا ز 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83828 حمیده مقدس زاده بزاز 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83829 سعید مقدس زاده بزاز 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
83830 علی مقدس زاده بزاز 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83831 محمد مقدس زاده بزاز 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83832 مسعود مقدس زاده بزاز 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83833 مسعود مقدس زاده بزاز 1390
83834 نوید مقدس زاده بزاز 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
83835 نوید مقدس زاده بزاز 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
83836 علیرضا مقدس زاده کرمانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
83837 عبدالوهاب مقدس مشهور 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
83838 سیدعلیرضا مقدس موسوی زاده 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
83839 علی مقدس نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83840 مجتبی مقدس نوقابی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
83841 مسعود مقدس نیا 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
83842 حلیمه سادات مقدس نیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
83843 ایمان مقدس یزدی 1383 علوم پايه فیزیک
83844 اکرم مقدسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83845 بهرنگ مقدسی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83846 بهرنگ مقدسی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
83847 بهرنگ مقدسی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
83848 حسین مقدسی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83849 ریحانه مقدسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
83850 زهرا مقدسی 1379 علوم پايه فیزیک
83851 زهرا مقدسی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
83852 زهرا مقدسی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
83853 زینب مقدسی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
83854 سیدسجاد مقدسی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
83855 سیدمهدی مقدسی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
83856 علیرضا مقدسی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83857 علیرضا مقدسی 1393 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
83858 فرانه مقدسی 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد
83859 لیدا مقدسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
83860 لیدا مقدسی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
83861 محدثه مقدسی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
83862 محمد مقدسی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83863 محمد مقدسی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83864 محمد مقدسی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
83865 محمد مقدسی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان
83866 محمدرضا مقدسی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
83867 محمود مقدسی 1382 علوم پايه فیزیک
83868 مهدی مقدسی 1370 كشاورزى زراعت
83869 حسین مقدسی آق باغ 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
83870 مصطفی مقدسی آقکمر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
83871 خلیل مقدسی انگران 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
83872 سحر مقدسی بروجنی 1391 كشاورزى علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک
83873 غلامرضا مقدسی پیرودلو 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
83874 لیلا مقدسی تقی اباد 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83875 فاطمه مقدسی ثانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83876 ناهید مقدسی ثانی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
83877 طاهره مقدسی سارمران 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
83878 سیمین مقدسی سراجاری 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
83879 معصومه مقدسی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
83880 فریبا مقدسی فریمانی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
83881 فریبا مقدسی فریمانی 1392 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
83882 شهربانو مقدسی قاچکانلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
83883 قربان محمد مقدسی قاچکانلو 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
83884 رضا مقدسی لشکاجانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
83885 سمیه مقدسی نقدعلی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
83886 اقدس مقدسیان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83887 الهه مقدسیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
83888 جعفر مقدسیان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83889 رحیم مقدسیان 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
83890 عصمت مقدسیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83891 فاطمه مقدسیان 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
83892 محسن مقدّسیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
83893 محمدحسن مقدسیان 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
83894 مرتضی مقدسیان 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
83895 مهدی مقدسیان 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
83896 اعظم مقدم 1375 علوم رياضي آمار
83897 افروز مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
83898 الهام مقدم 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
83899 الهام مقدم 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
83900 امیرمسعود مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855865875885895905915925935945955965975985   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044883