راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 83801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
83801 بشیراحمد معتبر رودی 1392 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی (آموزش محور)
83802 امیر معتبررودی 1371 علوم رياضي آمار
83803 طاهره معتقدی 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83804 سیده زهره معتکف 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
83805 سیدیوسف معتکف 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
83806 بهناز معتکف ایمانی 1356 علوم پايه عمومی
83807 راهله معتکف کندری 1384 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
83808 جواد معتمد 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
83809 حمیدرضا معتمد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
83810 عباس معتمد 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
83811 مریم معتمد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83812 مهدی معتمد 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83813 فرزانه معتمد کیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
83814 بی بی سعیده معتمدالشریعتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
83815 بی بی عفت معتمدالشریعتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83816 زهراالسادات معتمدالشریعتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
83817 سیداحسان معتمدالشریعتی 1381 علوم پايه زمین شناسی
83818 سیدجواد معتمدالشریعتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
83819 سیدحنیف رضا معتمدالشریعتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
83820 سیدمسعود معتمدالشریعتی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
83821 سیدمهدی معتمدالشریعتی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83822 سیدهادی معتمدالشریعتی 1367 علوم رياضي ریاضی
83823 مریم معتمدالشریعتی 1369 علوم پايه زمین شناسی
83824 مریم معتمدالشریعتی 1374 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
83825 مژگان معتمدالشریعتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
83826 زکیه معتمدپناه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
83827 علی معتمدزادگان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
83828 علی معتمدزادگان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
83829 زهره معتمدزاده طرقبه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83830 سیدمحمدحسین معتمدشریعتی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
83831 سیدمحمدصادق معتمدشریعتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83832 طیبه معتمدعلی خانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
83833 ابوالقاسم معتمدی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
83834 احد معتمدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
83835 بدری معتمدی 1355 كشاورزى زراعت
83836 حسام معتمدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
83837 حسن معتمدی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83838 حسن معتمدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
83839 راضیه معتمدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
83840 رسول معتمدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
83841 زهره معتمدی 1375 علوم رياضي ریاضی
83842 شیما معتمدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83843 صبریه معتمدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
83844 صدیقه معتمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
83845 عبدالرضا معتمدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
83846 غلام محمد معتمدی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83847 کاوه معتمدی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83848 کبری معتمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
83849 محبوبه معتمدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
83850 محجوبه معتمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83851 محسن معتمدی 1380 علوم پايه فیزیک
83852 محمد معتمدی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
83853 محمد معتمدی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
83854 محمد معتمدی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
83855 محمداسماعیل معتمدی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
83856 محمدحسین معتمدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83857 محمدمهدی معتمدی 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
83858 محمدمهدی معتمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
83859 محمدمهدی معتمدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
83860 منوچهر معتمدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83861 موسی الرضا معتمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
83862 مهرداد معتمدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
83863 مهری معتمدی 1393 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
83864 نگین معتمدی 1386 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
83865 نیما معتمدی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83866 حوا معتمدی برآبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
83867 راضیه معتمدی برابادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
83868 مریم معتمدی زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
83869 حسن معتمدی سیتان 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
83870 حمید معتمدی برآبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
83871 معصومه معتمدی برآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
83872 فاطمه معتمدی پور 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
83873 فرزانه معتمدی راد 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
83874 حسن معتمدی سیتان 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
83875 فرزانه معتمدی شارک 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
83876 بهزاد معتمدی شاهرگ 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
83877 مهین معتمدی شهری 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
83878 ایفا معتمدی عراقی 1366 علوم رياضي ریاضی
83879 جعفر معتمدی فر 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83880 علی معتمدی فر 1353 علوم پايه زیست شناسی
83881 فهیمه معتمدی فر 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
83882 ندا معتمدی فرد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83883 مریم معتمدی قلاتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده ( آموزش محور )
83884 محمد معتمدی مطلق 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
83885 محسن معتمدی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
83886 محسن معتمدی مقدم 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید(آموزش محور)
83887 زهرا معتمدی نژاد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83888 سمانه معتمدی نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
83889 محمدباقر معتمدی نژاد 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
83890 سمیراء معتمدی نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83891 مسعود معتمدی نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83892 احسان معتمدیان 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
83893 محمدحسن معتمدیان 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
83894 کلثوم معجنی شوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
83895 اسماعیل معدل 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
83896 محمدتقی معدل 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
83897 سمیرا معدنچی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
83898 معین معدنچی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
83899 زهرا معدنی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
83900 زهرا معدنی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814427