راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 84001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
84001 ناصر معصومی 1361 مهندسي راه و ساختمان
84002 ناهید معصومی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
84003 نفیسه معصومی 1384 علوم رياضي آمار
84004 زهره معصومی شیرازاباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
84005 عبدالرحمن معصومی اسیائی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84006 فاطمه معصومی اصطهباناتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
84007 محمدحسن معصومی ال اقا 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84008 منصوره معصومی برنتی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
84009 راضیه معصومی بیدختی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84010 زهرا معصومی بیدختی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
84011 امیر معصومی ثانی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84012 عسل معصومی خامنه 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84013 عسل معصومی خامنه 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
84014 مهدی معصومی خلیل آباد 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
84015 وحید معصومی خلیل آباد 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
84016 احسان معصومی خلیل اباد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
84017 سعید معصومی خلیل اباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
84018 سمیه معصومی خلیل اباد 1379 علوم پايه زمین شناسی
84019 آمنه معصومی خمارتاشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
84020 محمد معصومی رودمعجنی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
84021 بی بی فاطمه معصومی زاده دزفولی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
84022 ذکیه معصومی زارع 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
84023 محمد معصومی زارع 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
84024 اسماعیل معصومی سمنگانی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
84025 ویدا معصومی شاملو 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
84026 زهره معصومی ظهرآباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84027 عبدالکریم معصومی فرد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
84028 مریم معصومی فریمانی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
84029 زهره معصومی فهندری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
84030 حسن معصومی قوژدی 1353 مهندسي راه و ساختمان
84031 علی معصومی کلاتی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
84032 زهرا معصومی کوهبنانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84033 مجید معصومی گرجی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
84034 ناهید معصومی لاری 1356 علوم پايه دبیری فیزیک
84035 فاطمه معصومی مفرد 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
84036 محمد معصومی مقدم 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
84037 بی بی فاطمه معصومی نامقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
84038 زهرا معصومی نامقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
84039 الناز معصومیان 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84040 حبیب معصومیان 1354 علوم پايه علوم جانوری
84041 ربابه معصومیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
84042 سامان معصومیان 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
84043 لاله معصومیان 1375 علوم پايه زمین شناسی
84044 محمدرضا معصومیان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
84045 محسن معصومیان بجستانی 1391 مهندسي مهندسی عمران
84046 غلامرضا معطر 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84047 محبوبه معظم آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
84048 امین معظمی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
84049 ذکیه معظمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84050 سیدعلی عطا معظمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84051 سیدعلی عطا معظمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84052 سیدمومن معظمی 1351 مهندسي راه و ساختمان
84053 سیده زهرا معظمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84054 عاطفه معظمی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
84055 قربانعلی معظمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84056 ابراهیم معظمی گودرزی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
84057 اناهیتا معظمی گودرزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
84058 مهران معظمی وحید 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
84059 امیر معقول 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84060 محمد علی معقول 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
84061 شهره معقولی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
84062 حسین معلائی 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
84063 زهرا معلایی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
84064 ریحانه معلم 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
84065 سارا معلم 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
84066 علی معلّم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
84067 غلامرضا معلم 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84068 فاطمه معلم 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84069 مجید معلم 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
84070 مریم معلم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
84071 مصطفی معلم 1353 علوم پايه دبیری زیست شناسی
84072 مهرداد معلم 1376 علوم پايه زمین شناسی
84073 سیدمسعود معلم پور 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84074 فاطمه معلم بنهنگی 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
84075 سیدمسعود معلم پور 1373 علوم رياضي ریاضی
84076 سیدهادی معلم پور 1362 علوم رياضي ریاضی
84077 شهناز معلم تنورچه 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84078 محمدرضا معلم زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84079 فاطمه معلم علی ابادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
84080 حمیدرضا معلم کاریزبالائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
84081 رضوان معلم کاریزبالایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84082 رضوان معلم کاریزبالایی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84083 افسانه معلمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84084 حسن معلمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
84085 روح اله معلمی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
84086 روح اله معلمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
84087 سمیه معلمی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
84088 سیدمحمد معلمی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
84089 سیدمرتضی معلمی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
84090 فاطمه معلمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84091 محسن معلمی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84092 محمد معلمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84093 محمدصادق معلمی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84094 مهدی معلمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
84095 مهدی معلمی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84096 شهپر معلمی کراب 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
84097 شهره معلمی کراب 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84098 حسین معلمی لائین 1365 علوم پايه زمین شناسی
84099 حسین معلمیان 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
84100 محمدجعفر معلمیان 1363 مهندسي جوشكاري

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772779