راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 84201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
84201 سیدمحمدتقی مرتضوی زاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
84202 عباس مرتضوی زاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84203 مهدی مرتضوی زاده 1388 علوم رياضي ریاضی محض
84204 مهدی مرتضوی زاده 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
84205 لیلا مرتضوی سرخکلائی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
84206 مهری مرتضوی سرخکلائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84207 سیداحمد مرتضوی شاهم آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
84208 علی اصغر مرتضوی صنوبری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
84209 ترانه مرتضوی علوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84210 لیا مرتضوی علوی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84211 الهه مرتضوی فر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
84212 مرتضی مرتضوی کاخکی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
84213 سیدیحیی مرتضوی کسمائی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84214 سعیده مرتضوی کنگان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
84215 سیدمصطفی مرتضوی کیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
84216 سعیده مرتضوی گنگان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
84217 سیدمحمد مرتضوی مهران 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
84218 جواد مرتضوی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
84219 سیده سمانه مرتضوی مهریزی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
84220 سیده نعیمه مرتضوی مهریزی 1382 علوم رياضي آمار
84221 سیده وجیهه مرتضوی مهریزی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
84222 مریم مرتضوی مهریزی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
84223 مریم مرتضوی مهریزی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
84224 زهرا مرتضوی میلانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84225 زینب مرتضوی میلانی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
84226 زینب مرتضوی میلانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
84227 مریم مرتضوی میلانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84228 تکتم مرتضوی نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
84229 سیده مرضیه مرتضوی نژاد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84230 سیده مرضیه مرتضوی نژاد 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
84231 فاطمه مرتضوی نژاد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84232 فاطمه مرتضوی نژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84233 غلامرضا مرتضوی نیا 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84234 سیدحمید مرتضوی یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84235 مطهره مرتضویان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
84236 ا میر مرتضی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
84237 حمیده مرتضی نیا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
84238 حمید مرتضی پور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
84239 محمود مرتضی پور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
84240 محمود مرتضی پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84241 نجمه مرتضی پور کوه بنانی 1393 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
84242 نجمه مرتضی پورکوه بنانی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
84243 شمسی مرتضی پورکوهبنانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84244 مریم مرتضی زاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84245 حامد مرتضی زاده جاغرق 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
84246 حامد مرتضی زاده جاغرق 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
84247 فرزاد مرتضی زاده جاغرق 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
84248 مریم مرتضی زاده جاغرق 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
84249 فاطمه مرتضی زاده میمند 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
84250 معصومه مرتضی محمودی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
84251 حمیده مرتضی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
84252 حسنی مرتضی نیا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
84253 نیره سادات مرتضی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
84254 عبیر مرجان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
84255 رضا مرجانزاده بجستانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84256 حجت الله مرجانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
84257 سعید مرجانی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
84258 سیدرحیم مرجانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
84259 سیدرضی مرجانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
84260 سیدعباس مرجانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
84261 صدیقه السادات مرجانی 1368 علوم پايه شیمی
84262 علی مرجانی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
84263 حنانه السادات مرجانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
84264 سیدعلی مرجانی بجستانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
84265 سیدمصطفی مرجانی بجستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
84266 شهره مرجانی بجستانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84267 نسیم مرجانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84268 علی اکبر مرجانی خلیل اباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
84269 علی مرجوی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
84270 مریم مرجوی 1378 علوم پايه زمین شناسی
84271 مریم مرجوی 1384 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
84272 محمدتقی مرحبا 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
84273 کاوه مرحمتی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
84274 معصومه مرحمتی بنجار 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84275 سیدحسن مرد 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
84276 سیدمهدی مرد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84277 فاطمه مرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84278 محمد مرداد 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84279 محمد مرداد 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84280 مازیار مردان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
84281 مجید مردان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84282 مجید مردان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84283 مریم مردان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
84284 مهدی مردان پورفریمان 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
84285 اسیه مردان شاهی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
84286 امید مردانشاه 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
84287 ملیحه مردانشاهی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
84288 کریم مردانه 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84289 آرش مردانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84290 آرش مردانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
84291 الهام مردانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
84292 الهه مردانی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
84293 امیر مردانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
84294 بردی نظر مردانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84295 تبسم مردانی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
84296 جلیل مردانی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
84297 حبیب اله مردانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
84298 حسن مردانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84299 حسن مردانی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
84300 حسین مردانی 1393 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227741