راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 84601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
84601 رحمان معرفت سارخانبگلو 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
84602 علی معرفتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84603 مریم معرفتی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
84604 پرویز معروضی 1366 علوم رياضي آمار
84605 سروش معروضی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
84606 عطیه معروضی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
84607 سیده فرزانه معروف 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84608 سیمین معروف 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
84609 محمدصادق معروف 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
84610 محمدعلی معروف 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
84611 معصومه معروف 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
84612 هادی معروف 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84613 هادی معروف 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
84614 ایّوب معروفی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
84615 پریا معروفی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84616 پریا معروفی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
84617 ماجده معروفی 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
84618 محمود معروفی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
84619 نگین معروفی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
84620 حمیدرضا معروفی معروف آبادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
84621 ا لهام معروفیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
84622 رضا معروفیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
84623 سعیده معزایرانی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
84624 عارف معزّزلسکو 1364 مهندسي عمران روستایی
84625 رضا معزی 1357 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
84626 زهره معزی 1378 علوم پايه زمین شناسی
84627 سیدامیرمحسن معزی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
84628 سیدعزیز معزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
84629 عاطفه معزی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
84630 علیرضا معزی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
84631 محمدامین معزّی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
84632 محمدجواد معزی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84633 مریم معزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84634 مهدی معزی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84635 فرهاد معزی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84636 ملیکا معزی فر 1382 دامپزشكي دامپزشکی
84637 مریم معزی نیا 1387 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
84638 بهار معصوم 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84639 علی رضا معصوم 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
84640 فهیمه معصوم 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
84641 علی معصوم پورعسکری 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84642 فرزانه معصوم خانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
84643 امین معصوم زاده 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84644 سیداحمد معصوم زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84645 معین معصوم زاده 1383 علوم پايه فیزیک
84646 امیررضا معصوم زاده ترک 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84647 رضائی معصومه 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84648 ابوالفضل معصومی 1385 هنر نيشابور نقاشی
84649 اعظم معصومی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
84650 اکرم معصومی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
84651 الهه معصومی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
84652 امیر معصومی 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
84653 امیر معصومی 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
84654 براتعلی معصومی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
84655 حسن معصومی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
84656 حسین معصومی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
84657 حفیظه معصومی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
84658 حمیدرضا معصومی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
84659 راحیل معصومی 1384 علوم پايه زمین شناسی
84660 زهرا معصومی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
84661 زینب معصومی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
84662 زینب معصومی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
84663 سارا معصومی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
84664 سعید معصومی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84665 سعید معصومی 1361 مهندسي الکترونیک
84666 سعیده معصومی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
84667 سمانه معصومی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
84668 سمیه معصومی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
84669 سیداحمد معصومی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84670 سیدمحمدصادق معصومی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
84671 عباس معصومی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84672 علی معصومی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
84673 علی معصومی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
84674 علی معصومی 1385 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
84675 علی اصغر معصومی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
84676 فائزه معصومی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
84677 فاطمه معصومی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84678 فاطمه معصومی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
84679 فاطمه معصومی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
84680 کبری معصومی 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
84681 محمود معصومی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84682 مژگان معصومی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
84683 معصومعلی معصومی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
84684 معصومه معصومی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84685 ملیحه معصومی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
84686 منظر معصومی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84687 مهدی معصومی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
84688 ناصر معصومی 1361 مهندسي راه و ساختمان
84689 ناهید معصومی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
84690 نفیسه معصومی 1384 علوم رياضي آمار
84691 زهره معصومی شیرازاباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
84692 عبدالرحمن معصومی اسیائی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84693 فاطمه معصومی اصطهباناتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
84694 محمدحسن معصومی ال اقا 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84695 منصوره معصومی برنتی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
84696 راضیه معصومی بیدختی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84697 زهرا معصومی بیدختی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
84698 امیر معصومی ثانی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84699 عسل معصومی خامنه 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84700 عسل معصومی خامنه 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40905411