راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 84601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
84601 بتول مقدادی اصفهانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
84602 پرویز مقدادی زنجانی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84603 پردیس مقدادیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
84604 پردیس مقدادیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
84605 فتحیه مقدادیان 1380 علوم رياضي آمار
84606 محمد مقدادیان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84607 محّمد مقدادیان 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
84608 منصوره مقدادیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84609 نفیسه مقدادیان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84610 بهرام مقداری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84611 زهره مقداری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
84612 صدیقه سادات مقداری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84613 صدیقه سادات مقداری 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
84614 صدیقه سادات مقداری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
84615 فائزه مقداری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
84616 محسن مقداری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
84617 نصیرالدین مقدّر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
84618 نصیرالدین مقدّر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
84619 کیمیا مقدری 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
84620 محمد مقدری 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
84621 محمد مقدری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
84622 محمدجواد مقدری 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
84623 مجید مقدری امیری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
84624 اعظم مقدس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
84625 الهام السادات مقدس 1378 دامپزشكي دامپزشکی
84626 الهام السادات مقدس 1386 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
84627 ایمان مقدس 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84628 ایمان مقدس 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84629 حامد مقدس 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
84630 راضیه مقدس 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
84631 سعید مقدس 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
84632 سعیده مقدس 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
84633 سعیده مقدس 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
84634 سمیه مقدس 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
84635 سیدجواد مقدس 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
84636 سیدحسین مقدس 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
84637 سیده زینب مقدس 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
84638 سیده محبوبه مقدس 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
84639 سیدهاشم مقدس 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
84640 علی مقدس 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84641 علی مقدس 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
84642 علی مقدس 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
84643 محمد مقدّس 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84644 مرضیه مقدس 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
84645 مریم مقدس 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
84646 مریم مقدس 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
84647 منصوره مقدس 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
84648 مهسا مقدّس 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84649 مهسا مقدّس 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
84650 مینا مقدس 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
84651 مینا مقدّس 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
84652 مینا مقدس 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
84653 نرگس سادات مقدس 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84654 نرگس سادات مقدس 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84655 محمدجواد مقدس اقدس 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84656 محمدجواد مقدس اقدس 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
84657 رضا مقدس جعفری 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84658 محمدجواد مقدس خراسانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84659 روزبه مقدس زاده 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
84660 مسعود مقدس زاده بزاز 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84661 مهدی مقدس زاده بزاز 1374 علوم پايه فیزیک
84662 نفیسه مقدس زاده بزاز 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84663 حسن مقدس زاده بقمچ 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
84664 پروین مقدس زاده خسروی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
84665 مصطفی مقدس شرق 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
84666 علی مقدس فر 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
84667 محسن مقدس فریمانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84668 رضا مقدس نقاب 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84669 سمیرا مقدس آق باغ 1385 علوم رياضي ریاضی محض
84670 الهه مقدس اقدس 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
84671 الهه مقدس خراسانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
84672 محمدحمید مقدس خراسانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
84673 مرتضی مقدس خراسانی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
84674 سعید مقدس زا ده بزا ز 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84675 حمیده مقدس زاده بزاز 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84676 سعید مقدس زاده بزاز 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
84677 علی مقدس زاده بزاز 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84678 محمد مقدس زاده بزاز 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84679 مسعود مقدس زاده بزاز 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84680 مسعود مقدس زاده بزاز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
84681 نوید مقدس زاده بزاز 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
84682 نوید مقدس زاده بزاز 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
84683 علیرضا مقدس زاده کرمانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
84684 عبدالوهاب مقدس مشهور 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
84685 سیدعلیرضا مقدس موسوی زاده 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
84686 علی مقدس نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84687 مجتبی مقدس نوقابی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
84688 مسعود مقدس نیا 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
84689 حلیمه سادات مقدس نیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
84690 ایمان مقدس یزدی 1383 علوم پايه فیزیک
84691 اکرم مقدسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84692 بهرنگ مقدسی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84693 بهرنگ مقدسی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
84694 بهرنگ مقدسی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
84695 حسین مقدسی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84696 ریحانه مقدسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
84697 زهرا مقدسی 1379 علوم پايه فیزیک
84698 زهرا مقدسی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
84699 زهرا مقدسی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
84700 زینب مقدسی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40101606