راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 46 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 84601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
84601 عصمت نجفی ثانی نوقابی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
84602 مسعود نجفی چنارستان سفلی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
84603 علی نجفی حسن آبادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84604 الهام نجفی رودبارکی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
84605 راضیه نجفی رودمعجنی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
84606 محمد نجفی رودمعجنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
84607 علیرضا نجفی زاده 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
84608 احمد نجفی زاده ثانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
84609 نفیسه نجفی زاده ثانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84610 جعفر نجفی زاده چناری 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84611 نذیر نجفی زاهد 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84612 زری نجفی سرنابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84613 فهیمه نجفی سعادت آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
84614 مهدی نجفی سیاهرودی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84615 پرویز نجفی شاه خانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
84616 راضیه نجفی شرج ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
84617 هاجر نجفی شرج ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
84618 علی نجفی شکیب 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
84619 علیرضا نجفی شهری 1364 مهندسي نقشه برداري
84620 آسیه نجفی فدافن 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
84621 رضا نجفی فدافن 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
84622 عالیه نجفی فدافن 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
84623 سعید نجفی فرد 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
84624 منیره نجفی کاج آباد 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84625 علی اکبر نجفی کاریزنو 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
84626 حامد نجفی کرسامی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش
84627 مهرنوش نجفی کلدره 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
84628 حکیمه نجفی کلشانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
84629 مهدی نجفی کومله 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
84630 پریسا نجفی گل 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
84631 الهه نجفی محمدرضائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
84632 امید نجفی مقدم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
84633 طاهره نجفی مقدم 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
84634 فاطمه سادات نجفی مقدم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
84635 مهدی نجفی منش 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84636 حسین نجفی منظری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84637 محمد حسین نجفی مود 1386 كشاورزى آبیاری و زهکشی
84638 محمدحسین نجفی مود 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
84639 مریم نجفی مود 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
84640 زهرا نجفی ناوخی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84641 زهرا نجفی نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
84642 بابک نجفی نیا 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
84643 مرتضی نجفی نیا 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84644 حسین نجفی هدک 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
84645 صدیقه نجفی هدک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
84646 امیرهوشنگ نجفیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84647 امین نجفیان 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
84648 حجت نجفیان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
84649 زیبا نجفیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84650 مجتبی نجفیان 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84651 مهدی نجفیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84652 حامد نجفیان رضوی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84653 جواد نجفیان رضوی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84654 سیدمحمد نجفیان رضوی 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84655 علی نجفیان رضوی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
84656 لیلا نجفیان رضوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84657 مجتبی نجفیان رضوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84658 محسن نجفیان رضوی 1374 علوم رياضي آمار
84659 نرگس نجفیان رضوی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
84660 سیروس نجفیان زاده 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
84661 فرزانه نجفیان زحمت کشان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84662 معصومه نجفیان زحمتکشان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84663 اعظم نجم آبادی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
84664 رمضانعلی نجم آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
84665 مهدی نجم آبادی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
84666 غلامعباس نجم الدینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84667 فاطمه نجم باختری 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84668 لعیا نجم عراقی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84669 سعید نجمائی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84670 اکرم نجمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
84671 فاطمه نجمی 1392 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
84672 کامیار نجمی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84673 مریم نجمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
84674 مصطفی نجمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84675 نجمه نجمی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
84676 اسحق نجمی پور 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
84677 معصومه نجمی پور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
84678 نجمه نجمی طرقی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84679 سیمین نجومی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84680 فاطمه نجومی تربتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
84681 فاطمه نجومی تربتی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
84682 معصومه نجومی تربتی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84683 آرزو نجی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی)
84684 آرش نجی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
84685 آرش نجی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
84686 رسول نجیب 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
84687 محمد نجیب اکبرپور 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
84688 علیرضا نجیب قوزانی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
84689 ازاده نجیب گازرکار 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
84690 لیلا نجیب لعل خفتان 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
84691 مهدی نجیب نیا 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
84692 سمّیه نجیب زادگان 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
84693 معصومه نجیب زاده 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
84694 غلامرضا نجیب ضیاء 1354 علوم پايه فیزیک
84695 نوشین نجیب کازرکار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
84696 فهیمه نجیب مسافر 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
84697 سمانه نجیب نیا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
84698 سمانه نجیب نیا 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
84699 مهراز نجیب نیا 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84700 حسین نجیبی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33693950