راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 84701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
84701 مهدی معصومی خلیل آباد 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
84702 وحید معصومی خلیل آباد 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
84703 احسان معصومی خلیل اباد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
84704 سعید معصومی خلیل اباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
84705 سمیه معصومی خلیل اباد 1379 علوم پايه زمین شناسی
84706 آمنه معصومی خمارتاشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
84707 محمد معصومی رودمعجنی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
84708 بی بی فاطمه معصومی زاده دزفولی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
84709 ذکیه معصومی زارع 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
84710 محمد معصومی زارع 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
84711 اسماعیل معصومی سمنگانی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
84712 ویدا معصومی شاملو 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
84713 زهره معصومی ظهرآباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84714 عبدالکریم معصومی فرد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
84715 مریم معصومی فریمانی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
84716 زهره معصومی فهندری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
84717 حسن معصومی قوژدی 1353 مهندسي راه و ساختمان
84718 علی معصومی کلاتی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
84719 زهرا معصومی کوهبنانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84720 مجید معصومی گرجی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
84721 ناهید معصومی لاری 1356 علوم پايه دبیری فیزیک
84722 فاطمه معصومی مفرد 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
84723 محمد معصومی مقدم 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
84724 بی بی فاطمه معصومی نامقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
84725 زهرا معصومی نامقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
84726 الناز معصومیان 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84727 حبیب معصومیان 1354 علوم پايه علوم جانوری
84728 ربابه معصومیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
84729 سامان معصومیان 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
84730 لاله معصومیان 1375 علوم پايه زمین شناسی
84731 محمدرضا معصومیان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
84732 محسن معصومیان بجستانی 1391 مهندسي مهندسی عمران
84733 غلامرضا معطر 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84734 محبوبه معظم آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
84735 امین معظمی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
84736 ذکیه معظمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84737 سیدعلی عطا معظمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84738 سیدعلی عطا معظمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84739 سیدمومن معظمی 1351 مهندسي راه و ساختمان
84740 سیده زهرا معظمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84741 عاطفه معظمی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
84742 قربانعلی معظمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84743 ابراهیم معظمی گودرزی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
84744 اناهیتا معظمی گودرزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
84745 مهران معظمی وحید 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
84746 امیر معقول 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84747 محمد علی معقول 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
84748 شهره معقولی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
84749 حسین معلائی 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
84750 زهرا معلایی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
84751 ریحانه معلم 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
84752 سارا معلم 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
84753 علی معلّم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
84754 غلامرضا معلم 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84755 فاطمه معلم 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84756 مجید معلم 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
84757 مریم معلم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
84758 مصطفی معلم 1353 علوم پايه دبیری زیست شناسی
84759 مهرداد معلم 1376 علوم پايه زمین شناسی
84760 سیدمسعود معلم پور 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84761 فاطمه معلم بنهنگی 1393 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
84762 سیدمسعود معلم پور 1373 علوم رياضي ریاضی
84763 سیدهادی معلم پور 1362 علوم رياضي ریاضی
84764 شهناز معلم تنورچه 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84765 محمدرضا معلم زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84766 فاطمه معلم علی ابادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
84767 حمیدرضا معلم کاریزبالائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
84768 رضوان معلم کاریزبالایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84769 رضوان معلم کاریزبالایی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84770 افسانه معلمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84771 حسن معلمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
84772 روح اله معلمی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
84773 روح اله معلمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
84774 سمیه معلمی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
84775 سیدمحمد معلمی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
84776 سیدمرتضی معلمی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
84777 فاطمه معلمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84778 محسن معلمی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84779 محمد معلمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84780 محمدصادق معلمی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84781 مهدی معلمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
84782 مهدی معلمی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
84783 شهپر معلمی کراب 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
84784 شهره معلمی کراب 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84785 حسین معلمی لائین 1365 علوم پايه زمین شناسی
84786 حسین معلمیان 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
84787 محمدجعفر معلمیان 1363 مهندسي جوشكاري
84788 زهرا معمار 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
84789 مهدی معمار 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
84790 راضیه معمار بهابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84791 نرگس معمار بهابادی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
84792 حمیده معمارباشی 1385 علوم رياضي آمار
84793 عارفه معمارباشی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
84794 علیرضا معمارباشی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
84795 کاظم معمارباشی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84796 هاشم معمارباشی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84797 مژگان معمارباشی اول 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84798 راضیه معماربهابادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
84799 نفیسه معمارپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
84800 نفیسه معمارپور 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904052