راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 85001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85001 مهدی معلمی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85002 شهپر معلمی کراب 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
85003 شهره معلمی کراب 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85004 حسین معلمی لائین 1365 علوم پايه زمین شناسی
85005 حسین معلمیان 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
85006 محمدجعفر معلمیان 1363 مهندسي جوشكاري
85007 زهرا معمار 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
85008 مهدی معمار 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
85009 راضیه معمار بهابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85010 نرگس معمار بهابادی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
85011 حمیده معمارباشی 1385 علوم رياضي آمار
85012 عارفه معمارباشی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85013 علیرضا معمارباشی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
85014 کاظم معمارباشی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85015 هاشم معمارباشی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85016 مژگان معمارباشی اول 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85017 راضیه معماربهابادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85018 نفیسه معمارپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85019 نفیسه معمارپور 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
85020 امیرحسین معمارزاده 1394 پردیس دانشگاهی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
85021 علی معمارزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85022 فرزانه معمارزاده 1356 علوم پايه دبیری زمین شناسی
85023 لیلا معمارزاده 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85024 مرتضی معمارزاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85025 مریم معمارزاده 1386 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
85026 مهسا معمارزاده 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
85027 میترا معمارزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
85028 اشرف معمارزاده بجستانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
85029 اذر معمارزاده طوسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
85030 عبداله معمارکوچه باغ 1353 علوم پايه دبیری شیمی
85031 سمانه معمارمسجد 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
85032 مژگان معمارمقدم 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
85033 افسانه معماری 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85034 رزا معماری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
85035 سارا معماری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
85036 سارا معماری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
85037 فاطمه معماری 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85038 فضّه معماری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
85039 محمد معماری 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
85040 محمدعلی معماری 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
85041 محمدعلی معماری 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85042 مژگان معماری 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
85043 هادی معماری 1364 مهندسي نقشه برداری
85044 ابراهیم معماری فیروزابادی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85045 ارمین معماریان 1392 علوم پايه فیزیک
85046 حسین معماریان 1394 مهندسي مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
85047 سپیده معماریان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85048 غلامرضا معماریان 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
85049 محمدرضا معماریان 1363 مهندسي مهندسی عمران
85050 آرمین معماریانی 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
85051 ازاده معماریانی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85052 امیررضا معماریانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85053 حمیدرضا معماریانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
85054 زینب معماریانی 1393 علوم پايه فیزیک
85055 شهاب معماریانی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
85056 فاطمه معماریانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
85057 فرشید معماریانی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85058 فهیمه معماریانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
85059 مصطفی معماریانی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
85060 زهرا معمر جردوی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
85061 حسین معمرزاده طرقبه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
85062 یعقوب معمرقلعه خلیلی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
85063 رضا معمری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
85064 زهرا معمری 1371 علوم رياضي آمار
85065 علی معمری 1392 مهندسي مهندسی شیمی
85066 لیلا معمورئی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85067 زینب معموری 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
85068 شروق عبدعلی عمران معموری 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
85069 علی معموری 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
85070 فاطمه معموری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
85071 فهیمه معموری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85072 ابراهیم معنوی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
85073 زهره معنوی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85074 محمدکاظم معنوی 1354 علوم رياضي آمار
85075 فاطمه معنوی صومعه بزرگ 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85076 آزاده معنوی عطار 1386 علوم پايه فیزیک
85077 آزاده معنوی عطار 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
85078 مجتبی معنوی عطار 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
85079 محمدجواد معنوی عطار 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
85080 هانیه معنوی عطار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85081 قاسم معنوی فر 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
85082 شهریار معنوی نامقی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85083 محمدحسن معیاری 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
85084 حیدر حمزه عبد معیبر 1395 پردیس دانشگاهی علوم قرآن و حدیث
85085 الناز معیّری 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
85086 جعفر معیری 1351 علوم پايه شیمی
85087 زهرا معیری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
85088 شعیب معیری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85089 رعنا معیری پور 1384 مهندسي مهندسی شیمی
85090 حامد معیری کاشانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
85091 حسنا معیریان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
85092 جواد معین 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85093 حسین معین 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85094 حسین معین 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
85095 رضوان معین 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
85096 مریم معین 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85097 حسین معین خواه 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85098 الهام معین زاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
85099 فروغ معین مقدس 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678778878979079179279379479579679779879971007   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189597