راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 85101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85101 زکریا مقتدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85102 آرزو مقتدری اصفهانی 1392 دامپزشكي بافت شناسی
85103 محمود مقتولی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
85104 آسیه مقدادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85105 آسیه مقدادی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
85106 اقدس مقدادی 1379 علوم پايه فیزیک
85107 اقدس مقدادی 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
85108 امنه مقدادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85109 امیرحسین مقدادی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
85110 ثریا مقدادی 1355 علوم پايه شیمی
85111 نرجس مقدادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85112 بتول مقدادی اصفهانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
85113 پرویز مقدادی زنجانی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85114 پردیس مقدادیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85115 پردیس مقدادیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
85116 فتحیه مقدادیان 1380 علوم رياضي آمار
85117 محمد مقدادیان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85118 محّمد مقدادیان 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
85119 منصوره مقدادیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
85120 نفیسه مقدادیان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
85121 بهرام مقداری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85122 زهره مقداری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85123 صدیقه سادات مقداری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85124 صدیقه سادات مقداری 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
85125 صدیقه سادات مقداری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
85126 فائزه مقداری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
85127 محسن مقداری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
85128 نصیرالدین مقدّر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
85129 نصیرالدین مقدّر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
85130 کیمیا مقدری 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
85131 محمد مقدری 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85132 محمد مقدری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85133 محمدجواد مقدری 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
85134 مجید مقدری امیری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
85135 اعظم مقدس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
85136 الهام السادات مقدس 1378 دامپزشكي دامپزشکی
85137 الهام السادات مقدس 1386 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
85138 ایمان مقدس 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85139 ایمان مقدس 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85140 حامد مقدس 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
85141 راضیه مقدس 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
85142 سعید مقدس 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
85143 سعیده مقدس 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
85144 سعیده مقدس 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
85145 سمیه مقدس 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
85146 سیدجواد مقدس 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
85147 سیدحسین مقدس 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
85148 سیده زینب مقدس 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
85149 سیده محبوبه مقدس 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
85150 سیدهاشم مقدس 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
85151 علی مقدس 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85152 علی مقدس 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
85153 علی مقدس 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85154 محمد مقدّس 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85155 مرضیه مقدس 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
85156 مریم مقدس 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
85157 مریم مقدس 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
85158 منصوره مقدس 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
85159 مهسا مقدّس 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85160 مهسا مقدّس 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
85161 مینا مقدس 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
85162 مینا مقدّس 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
85163 مینا مقدس 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
85164 نرگس سادات مقدس 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85165 نرگس سادات مقدس 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85166 محمدجواد مقدس اقدس 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
85167 محمدجواد مقدس اقدس 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
85168 رضا مقدس جعفری 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85169 محمدجواد مقدس خراسانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85170 روزبه مقدس زاده 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
85171 مسعود مقدس زاده بزاز 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85172 مهدی مقدس زاده بزاز 1374 علوم پايه فیزیک
85173 نفیسه مقدس زاده بزاز 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85174 حسن مقدس زاده بقمچ 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85175 پروین مقدس زاده خسروی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85176 مصطفی مقدس شرق 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
85177 علی مقدس فر 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85178 محسن مقدس فریمانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
85179 رضا مقدس نقاب 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85180 سمیرا مقدس آق باغ 1385 علوم رياضي ریاضی محض
85181 الهه مقدس اقدس 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
85182 الهه مقدس خراسانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
85183 محمدحمید مقدس خراسانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85184 مرتضی مقدس خراسانی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
85185 سعید مقدس زا ده بزا ز 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85186 حمیده مقدس زاده بزاز 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85187 سعید مقدس زاده بزاز 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
85188 علی مقدس زاده بزاز 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85189 محمد مقدس زاده بزاز 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85190 مسعود مقدس زاده بزاز 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85191 مسعود مقدس زاده بزاز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
85192 نوید مقدس زاده بزاز 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
85193 نوید مقدس زاده بزاز 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
85194 علیرضا مقدس زاده کرمانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
85195 عبدالوهاب مقدس مشهور 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
85196 سیدعلیرضا مقدس موسوی زاده 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
85197 علی مقدس نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85198 مجتبی مقدس نوقابی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
85199 مسعود مقدس نیا 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
85200 حلیمه سادات مقدس نیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904039