راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,232

نمایش موارد : 85201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85201 حمدالله میرزایی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
85202 خدیجه میرزایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
85203 داوود میرزایی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
85204 رویا میرزایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
85205 زهرا میرزایی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85206 زهرا میرزایی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
85207 زهرا سادات میرزایی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85208 سیدهادی میرزایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
85209 شهره میرزایی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
85210 صدیقه میرزایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85211 عارفه میرزایی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
85212 عطیه میرزایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
85213 علیجان میرزایی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85214 فاطمه میرزایی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85215 مجتبی میرزایی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85216 محمد میرزایی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
85217 مهسا میرزایی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
85218 نرگس میرزایی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
85219 وحید میرزایی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
85220 رضا میرزایی تالارپشتی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
85221 بی بی زهره میرزایی تبادکان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
85222 ملیحه میرزایی حصاری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85223 مجتبی میرزایی ابرده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
85224 مجتبی میرزایی باغینی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
85225 سیدجلال میرزایی تبادکان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85226 صدیقه میرزایی خلیل ابادی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
85227 صدیقه میرزایی خلیل ابادی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
85228 الهه میرزایی راد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85229 الهه میرزایی راد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85230 زینا میرزایی راسخ 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85231 فاطمه میرزایی زرندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
85232 سمیه میرزایی زهان 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85233 سیدمحمدحسین میرزایی زهان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
85234 ریحانه میرزایی سفیدابی فراهانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
85235 هادی میرزایی سیس اباد 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
85236 مسعود میرزایی شهرابی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
85237 زینب میرزایی صفی آباد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85238 رجبعلی میرزایی صفی اباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
85239 محمد میرزایی طرقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
85240 قدرت میرزایی عمرویی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
85241 زهرا میرزایی فرگی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85242 محمدحسین میرزایی فیض ابادی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
85243 وحید میرزایی محمود آبادی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
85244 وحید میرزایی محمودآبادی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
85245 الهام میرزایی مقدم 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85246 زینب السادات میرزرابی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85247 سیده فاطمه میرزرابی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85248 بهجت میرزنده دل 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
85249 زهرا میرزنده دل 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
85250 زهرا میرزنده دل 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
85251 طاهره میرزنده دل 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
85252 عیسی میرساردو 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
85253 فاطمه میرسپاسی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
85254 علی میرسپاهی 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
85255 سیدامین میرسجادی 1381 علوم پايه زمین شناسی
85256 زینب میرسرخ بوزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
85257 زینب میرسرخ بوزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
85258 میرسعید میرسعیداف 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85259 حسین میرسعیدقاضی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
85260 جواد میرسعیدی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85261 حسن میرسعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
85262 فاطمه میرسعیدی مقدم حسین اباد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
85263 سمیه میرسلمانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85264 سیدمهدی میرسلیمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85265 میرحمید میرسلیمانی عزیزی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85266 میترا میرسمیع 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85267 وحیده میرسمیع یزدی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85268 سیدمحسن میرسندسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85269 سیدمحسن میرسندسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
85270 منصوره میرسیاسی رشخوار 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
85271 رضا میرسیدی عنبران 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
85272 رضا میرسیدی عنبران 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
85273 سمیرا میرسیدی عنبران 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
85274 علی اصغر میرسیدی عنبران 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85275 اکرم السادات میرشاه ولد 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85276 ستاره میرشاه ولد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
85277 سیدمحمدمحسن میرشاه ولد 1387 مهندسي مهندسی شیمی
85278 سیدمحمدمحسن میرشاه ولد 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
85279 مریم میرشاهانی 1373 علوم پايه زمین شناسی
85280 اتوسا میرشاهی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85281 امید میرشاهی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
85282 بابک میرشاهی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
85283 بابک میرشاهی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85284 بابک میرشاهی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85285 بی بی شاه سلطان میرشاهی 1357 علوم پايه علوم جانوری
85286 پگاه میرشاهی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
85287 ثنا میرشاهی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
85288 دا ود میرشاهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
85289 داریوش میرشاهی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
85290 رضا میرشاهی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
85291 رضا میرشاهی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
85292 رکسانا میرشاهی 1387 علوم پايه فیزیک
85293 سعید میرشاهی 1389 علوم پايه زمین شناسی
85294 سمیه میرشاهی 1382 هنر نيشابور نقاشی
85295 علی میرشاهی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
85296 علی میرشاهی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85297 علیرضا میرشاهی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85298 فائزه میرشاهی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85299 فاطمه میرشاهی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
85300 فاطمه میرشاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36795245