راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 85201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85201 بی بی حمیده موسوی نژاد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85202 حسن موسوی نژاد 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85203 ربابه موسوی نژاد 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
85204 سید روح الله موسوی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85205 سید مجتبی موسوی نژاد 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
85206 سید مرتضی موسوی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
85207 سیدحسن موسوی نژاد 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
85208 سیدرضا موسوی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85209 سیدصادق موسوی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
85210 سیدصالح موسوی نژاد 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
85211 سیدعباس موسوی نژاد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85212 سیدعلیرضا موسوی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
85213 سیدمجتبی موسوی نژاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
85214 سیدمحسن موسوی نژاد 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
85215 سیدمحسن موسوی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
85216 سیدمحمد موسوی نژاد 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
85217 سیدمحمد موسوی نژاد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
85218 سیدمهدی موسوی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
85219 سیده حمیده موسوی نژاد 1389 علوم رياضي آموزش ریاضی
85220 سیده زهرا موسوی نژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85221 شوکت موسوی نژاد 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
85222 علی موسوی نژاد 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
85223 ملیحه موسوی نژاد 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
85224 نفیسه موسوی نژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
85225 سید علی موسوی نژاد مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
85226 آسیه سادات موسوی نژادابرده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
85227 سیده طاهره موسوی نژادابرده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85228 سیدمحمد موسوی نژادچنارانی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85229 سیما موسوی نژادشوشتری 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85230 سیدعلی موسوی نژادمقدم 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
85231 سیدمجتبی موسوی نژادمقدم 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85232 سیدمهدی موسوی نژادمقدم 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
85233 مریم موسوی نژادمقدم 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85234 مریم موسوی نژادمقدم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
85235 سیده مهناز موسوی نژادنائینی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85236 زینب سادات موسوی نسب 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
85237 صبا موسوی نسب 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
85238 مریم موسوی نسب هریسی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85239 نرگس موسوی ننه گران 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
85240 الهام سادات موسوی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
85241 امیر موسوی نیا 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
85242 رضا موسوی نیا 1362 مهندسي مهندسی عمران
85243 زهرا موسوی نیا 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
85244 سعیده سادات موسوی نیا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85245 سیدبهروز موسوی نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85246 سیدبهمن موسوی نیا 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85247 سیدشبر موسوی نیا 1358 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
85248 سیدعلیرضا موسوی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85249 سیدمحمد موسوی نیستانک 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85250 داود موسوی نیشابوری 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
85251 عزت موسوی نیشابوری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
85252 سید محسن موسوی نیک 1365 كشاورزى علوم زراعی
85253 سیدجواد موسوی نیک 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
85254 سیدحسام موسوی نیک 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85255 سیدرضا موسوی نیک 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85256 سیدعلی موسوی نیک 1375 دامپزشكي دامپزشکی
85257 سیدوحید موسوی نیک 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85258 سیدوحید موسوی نیک 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
85259 مژگان موسوی نیک 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
85260 سودابه سادات موسوی نیکو 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
85261 سیده فرزانه موسوی نیکو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85262 سید سلمان موسوی ونندی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
85263 سیدحمید موسوی هاشمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
85264 سیدحمید موسوی هاشمی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
85265 ساره موسوی همت 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
85266 فاطمه موسوی همت 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85267 سیدجلال موسوی هنومرور 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85268 سمانه سادات موسوی یزد 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
85269 سیدمحمدتقی موسوی ینگجه 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85270 انسیه موسویان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85271 جواد موسویان 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85272 حمیدرضا موسویان 1381 دامپزشكي دامپزشکی
85273 خدیجه السادات موسویان 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
85274 سید عبدالناصر موسویان 1388 مهندسي مهندسی عمران - آب
85275 سیدجلال موسویان 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
85276 سیدجواد موسویان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85277 سیدحبیب موسویان 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
85278 سیدحمید موسویان 1379 علوم رياضي آمار
85279 سیدعبدالناصر موسویان 1385 مهندسي مهندسی عمران - آب
85280 سیدعلی موسویان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85281 سیدعلیرضا موسویان 1354 علوم پايه شیمی
85282 سیدمحمّد موسویان 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85283 سیدمحمدمهدی موسویان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
85284 سیده فائزه موسویان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
85285 سیدهاشم موسویان 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85286 فرزانه موسویان 1335 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
85287 مریم موسویان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85288 معصومه موسویان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85289 مهدی موسویان 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85290 سیدحسین موسویان پور 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85291 سیدشهاب موسویان جندقی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
85292 مائده سادات موسویان حجازی 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
85293 سیدحسن موسویان خطیر 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
85294 اکرم موسویان خلیل اباد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85295 سیده زینب موسویان طاهرآباد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
85296 سیده فاطمه موسویان طاهرآباد 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
85297 سیدیونس موسویان کلات 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
85298 سیدمجتبی موسویان نامقی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
85299 احسان لفته موسی موسی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85300 حسین علی موسی موسی 1395 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869879889899909919929939949959969   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38163117