راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 85201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85201 علی رضا منشی زاده 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
85202 فاطمه منشی زاده 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
85203 حمیدرضا منشی زاده طوسی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
85204 امین منشی زاده نائین 1392 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
85205 سحر منشی طوسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
85206 حمید منصف 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85207 زهرا منصف خوشحساب 1372 علوم پايه شیمی
85208 زهرا منصف خوشحساب 1374 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
85209 حسینعلی منصوربستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85210 مریم منصورپناه 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85211 بهنام منصورزاده 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
85212 زهرا منصورزاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
85213 علیرضا منصورزاده 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85214 محمدامین منصورزاده 1394 مهندسي مهندسی عمران
85215 محمود منصورزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85216 آذر منصورزاده رودی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
85217 مژده منصورزاده یامی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
85218 مهتاب منصورساعتلو 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
85219 عبدالرزاق منصورسمائی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85220 محسن منصورسمائی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85221 حکیمه منصورقناعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85222 سمیرا منصورگرگانی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
85223 آزاده منصوری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
85224 آیدا منصوری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
85225 ابوالقاسم منصوری 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
85226 احمد منصوری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85227 اعظم منصوری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
85228 اعظم منصوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85229 الهام منصوری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش
85230 الهه منصوری 1380 علوم پايه زمین شناسی
85231 الهه منصوری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
85232 امراله منصوری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85233 امین منصوری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
85234 امین منصوری 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
85235 انارگل منصوری 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
85236 بهاره منصوری 1382 علوم رياضي آمار
85237 بهاره منصوری 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
85238 تیمور منصوری 1390 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
85239 جعفر منصوری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85240 جعفر منصوری 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85241 جعفر منصوری 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85242 جلال منصوری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
85243 حامد منصوری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85244 حامد منصوری 1389 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
85245 حبیب اله منصوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
85246 حجت منصوری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
85247 حسین منصوری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
85248 حمید منصوری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
85249 حمید منصوری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85250 حمید منصوری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85251 رامین منصوری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
85252 رامین منصوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
85253 زهرا منصوری 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
85254 زینب منصوری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
85255 زینب السادات منصوری 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85256 سامان منصوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
85257 سمانه منصوری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
85258 سمیه منصوری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85259 سیدعلی اکبر منصوری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
85260 سیدمجتبی منصوری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
85261 سیدمرتضی منصوری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
85262 سیما منصوری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
85263 شهرام منصوری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85264 صدیقه منصوری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85265 صغری منصوری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
85266 صفیه منصوری 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
85267 عباس منصوری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85268 عبدالجواد منصوری 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
85269 عصمت منصوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
85270 علی منصوری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85271 علی منصوری 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
85272 علی منصوری 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
85273 علیرضا منصوری 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
85274 فاطمه منصوری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
85275 فرانک منصوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
85276 فرج اله منصوری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
85277 فهیمه منصوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85278 فهیمه منصوری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
85279 لطیفه منصوری 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
85280 مبین منصوری 1387 هنر نيشابور نقاشی
85281 مجید منصوری 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
85282 مجید منصوری 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
85283 محسن منصوری 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
85284 محمّد منصوری 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
85285 محمد منصوری 1395 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
85286 مرتضی منصوری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85287 مرضیه منصوری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85288 مسعود منصوری 1383 علوم پايه فیزیک
85289 ملیحه منصوری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
85290 منصوره منصوری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85291 مهدی منصوری 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
85292 مهشید منصوری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
85293 میثم منصوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
85294 ناصر منصوری 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85295 ناهید منصوری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
85296 ندا منصوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
85297 نسرین منصوری 1355 علوم پايه دبیری زمین شناسی
85298 نسیبه منصوری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
85299 نصرت منصوری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85300 نعیما منصوری 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869879889899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39465890