راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 85201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
85201 عسل مهین رنجبر 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
85202 پیمان مهین سا 1384 مهندسي مهندسی شیمی
85203 فرید می می لاهیجانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
85204 محمد محسن الدین میا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85205 سمانه میابادی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
85206 محسن میابادی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
85207 مهرنگار میابادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
85208 مریم میابی جغال 1388 علوم رياضي آمار
85209 مهرتاش میاحی 1365 علوم رياضي آمار
85210 صابره میار 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
85211 مهری میارعباس کیانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85212 نونا میامئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85213 نونا میامئی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
85214 طاهره میامی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
85215 علی میامی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
85216 مریم میامی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85217 اشرف میامیی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
85218 آمنه میان آبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85219 آمنه میان آبادی 1384 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
85220 آمنه میان آبادی 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
85221 ابوالفضل میان آبادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
85222 راضیه میان آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
85223 زهرا میان بندی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
85224 علی اکبر میان بندی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
85225 محمد میان بندی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85226 زهرا میان تهی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت
85227 مینا میان درهوئی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
85228 مینا میان درهوئی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
85229 مهلا میان درهویی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
85230 پیمان میانجی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
85231 نیوشا میانجی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
85232 بابک میبدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
85233 ابوالحسن میثاقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85234 علی میثاقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85235 علی میثاقی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
85236 زهرا میثمی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
85237 زهرا میثمی 1389
85238 عطیه میثمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85239 فرشاد میثمی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
85240 سجّاد میجانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
85241 علیرضا میدان دار 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
85242 سیدمحمدرضا میدان شاهی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
85243 زهره میدانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
85244 سکینه میدانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85245 سمیه میدانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
85246 مهدی میدانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85247 مهین میدانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
85248 نجمه میدانی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
85249 نسرین میدانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85250 احسان میر 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
85251 امین میر 1386 علوم پايه فیزیک
85252 ایمان میر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85253 حسین میر 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
85254 زهرا میر 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
85255 زهرا میر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
85256 سمیه میر 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85257 عباس میر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85258 علی میر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
85259 علی میر 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
85260 فاطمه میر 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
85261 فاطمه میر 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
85262 لاله میر 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
85263 مژگان میر 1380 علوم پايه فیزیک
85264 مژگان میر 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
85265 مژگان میر 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
85266 معصومه میر 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85267 مهدی میر 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
85268 میلاد میر 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
85269 نفیسه میر 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
85270 محمدصادق میر اسکندری 1353 علوم پايه شیمی
85271 سیدیحیی میر افضلی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
85272 مصطفی میر جلیلی 1382 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
85273 سیدرضا میر حافظ 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
85274 سحر میر حبیبی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
85275 فرشید میر حسینی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
85276 سید مجید میر دامادی 1385 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
85277 حسین میر سعیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
85278 سیده محبوبه میر صادقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85279 محمود رضا میر لطفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
85280 حسین میر معینی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
85281 سید مصطفی میر هاشمی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
85282 الهه میرآبی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
85283 بهنوش میرآبی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
85284 علی اکبر میرآخورلی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
85285 مریم میرآقائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
85286 سیدوحیدرضا میرا 1370 علوم پايه زمین شناسی
85287 غلامرضا میراب شبستری 1365 علوم پايه زمین شناسی
85288 فاطمه میراب طرقی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
85289 مریم میراب نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
85290 مهری میراب نژاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85291 زهراسادات میرابراهیمی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
85292 سیدعلی میرابراهیمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85293 بی بی هانیه میرابراهیمی پازیکوئی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
85294 بی بی هانیه میرابراهیمی پازیکویی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
85295 بی بی هانیه میرابراهیمی پازیکویی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
85296 سیدعلی میرابراهیمی چاخانسر 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
85297 سیدالیاس میرابوالحسنی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
85298 سیدمحمدباقر میرابوالفتحی 1355 علوم پايه زمین شناسی
85299 سیدجلال میرابوالفضل 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869879889899909919929939949959   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518432